จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,80522,1353,368-31,308
ผอม7271,252131-2,110
ค่อนข้างผอม4241,633203-2,260
สมส่วน3,57914,8542,488-20,921
ท้วม3121,113141-1,566
เริ่มอ้วน3381,885235-2,458
อ้วน4221,395167-1,984
ค่านอกเกณฑ์333-9
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด289974-201
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม-34-7
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม-44-8
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน227356-151
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม134-8
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน295-16
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน371-11
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด2198--119
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม62--8
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม57--12
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน573--78
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม23--5
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน210--12
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน13--4
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1479--93
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม45--9
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม16--7
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน850--58
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-3--3
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน-7--7
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน18--9
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1539--54
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม1---1
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน1119--30
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม23--5
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน17--8
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน-10--10
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด420--24
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน317--20
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-1--1
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน11--2
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน-1--1
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด526--31
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม-1--1
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน324--27
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน11--2
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน1---1
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด197334-126
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม274-13
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม-72-9
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน174722-86
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-32-5
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน-52-7
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน-42-6
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1241--53
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม-1--1
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม-3--3
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน330--33
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม42--6
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน43--7
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน12--3
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด275621-104
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม241-7
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม522-9
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน173615-68
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-5--5
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน353-11
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน-4--4
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด911234-155
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม251-8
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม194-14
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน57424-103
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม-61-7
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน172-10
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน-112-13
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2210942-173
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม5102-17
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม-73-10
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน116733-111
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม18--9
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน1103-14
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน471-12
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด27137--164
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม15--6
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม211--13
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน20101--121
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม-3--3
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน112--13
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน35--8
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด935--44
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม-2--2
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม-4--4
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน720--27
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม13--4
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน15--6
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน-1--1
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1338--51
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม-1--1
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม22--4
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน1024--34
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-6--6
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน12--3
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน-3--3
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1210050-162
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม243-9
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม-123-15
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน96632-107
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม183-12
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-68-14
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน-41-5
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด2714269-238
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม341-8
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม284-14
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน189055-163
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม392-14
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-125-17
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน1192-22
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1044--54
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม-8--8
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม-4--4
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน327--30
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม2---2
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน12--3
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน43--7
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1163--74
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม13--4
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม44--8
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน646--52
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-2--2
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-4--4
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน-4--4
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1827--45
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม1---1
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม32--5
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน1222--34
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน11--2
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน12--3
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1251--63
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม26--8
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม-7--7
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน933--42
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-3--3
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน12--3
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด945--54
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน839--47
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม14--5
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-2--2
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด465--69
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม-1--1
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน-46--46
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-4--4
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน36--9
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน18--9
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด411--15
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม-3--3
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม-2--2
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน45--9
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-1--1
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด2150--71
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม-2--2
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม-2--2
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน1231--43
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม44--8
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน14--5
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน47--11
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1447--61
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม71--8
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม-3--3
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน430--34
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม12--3
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-7--7
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน24--6
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด236742-132
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม1032-15
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม343-10
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน84732-87
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-33-6
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-71-8
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน231-6
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1954--73
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม12--3
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม57--12
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน837--45
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม13--4
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-2--2
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน43--7
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด37153119-309
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม169-16
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม-156-21
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน289786-211
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม286-16
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน2147-23
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน4135-22
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1428--42
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน1125--36
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน12--3
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน21--3
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด209456-170
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม116-8
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม-43-7
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน25636-94
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม193-13
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน5152-22
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน1186-25
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-1--1
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1245--57
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม67--13
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม15--6
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน424--28
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-1--1
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน-4--4
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน14--5
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1046--56
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม57--12
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม-2--2
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน430--34
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-4--4
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน13--4
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด148572-171
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม866-20
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม197-17
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน44952-105
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-72-9
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน-72-9
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน172-10
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์--1-1
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด727--34
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม23--5
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม-2--2
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน516--21
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-3--3
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน-2--2
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน-1--1
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1450--64
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม14--5
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม23--5
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน932--41
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-2--2
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน17--8
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน12--3
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด-36--36
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน-21--21
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม-5--5
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน-7--7
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน-3--3
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2213558-215
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม-22-4
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม-21-3
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน28544-131
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม-75-12
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน11204-35
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน9192-30
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด735--42
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม-6--6
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม-7--7
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน518--23
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน24--6
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด328442-158
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม-6--6
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม1-2-3
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน185928-105
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม532-10
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน1124-17
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน746-17
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1177--88
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม-19--19
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม-5--5
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน1043--53
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม-2--2
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน-4--4
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน14--5
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด297336-138
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม143-8
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม663-15
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน225023-95
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม-34-7
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน-7--7
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน-33-6
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด2142--63
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม12--3
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม12--3
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน1828--46
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-6--6
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-1--1
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน13--4
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-66--66
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-4--4
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-4--4
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน-48--48
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-5--5
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-3--3
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน-2--2
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-71--71
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-4--4
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-7--7
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน-50--50
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-5--5
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-2--2
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน-3--3
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด834--42
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-2--2
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-1--1
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน528--33
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม3---3
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-1--1
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน-2--2
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1767--84
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม23--5
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน1247--59
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม34--7
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-8--8
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน-5--5
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1525--40
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-1--1
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-2--2
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน1213--25
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-1--1
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน13--4
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน25--7
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-63--63
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-1--1
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-9--9
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน-41--41
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-5--5
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-4--4
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน-3--3
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1231--43
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-1--1
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน-8--8
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม13--4
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน312--15
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน87--15
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด118778-176
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-23-5
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-42-6
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน87058-136
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-32-5
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน175-13
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน217-10
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์--1-1
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด34118--152
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม-1--1
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม14--5
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน2382--105
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม614--20
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน29--11
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน28--10
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด833--41
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม-1--1
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม11--2
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน723--30
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม-4--4
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน-1--1
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน-3--3
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2182--103
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม36--9
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม29--11
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน1551--66
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม-5--5
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน-8--8
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน13--4
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1243--55
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม23--5
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม31--4
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน630--36
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม-3--3
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน14--5
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน-2--2
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2043--63
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม-1--1
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม23--5
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน1232--44
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม41--5
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน13--4
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน13--4
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด5316468-285
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม56--11
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม261-9
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน3113861-230
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม652-13
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน852-15
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน142-7
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด63914--977
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม254--56
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม559--64
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน43573--616
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม361--64
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน2102--104
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน865--73
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด121620-48
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม2-2-4
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม22--4
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน71116-34
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-21-3
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน111-3
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด349649-179
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม65--11
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม182-11
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน236243-128
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-52-7
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน2112-15
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน25--7
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด111--12
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-4--4
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน17--8
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-24--24
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-4--4
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน-17--17
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-1--1
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-1--1
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน-1--1
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด415--19
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน411--15
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-3--3
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน-1--1
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1541--56
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน436--40
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-2--2
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน22--4
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน91--10
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด47109--156
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม117--18
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม129--21
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน1068--78
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม85--13
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน45--9
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน215--17
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด3111149-191
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม27--9
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม-81-9
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน237239-134
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม131-5
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน496-19
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน1122-15
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด927--36
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม12--3
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม-2--2
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน817--25
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-1--1
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน-3--3
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน-2--2
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2074--94
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม17--8
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม27--9
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน1546--61
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-3--3
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน-7--7
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน24--6
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด4777--124
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม22--4
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม65--11
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน3149--80
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม34--7
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน37--10
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน210--12
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด947--56
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม1---1
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม-2--2
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน534--39
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม-3--3
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน24--6
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน14--5
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด75319--394
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ผอม2230--52
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างผอม2236--58
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สมส่วน30237--267
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ท้วม-5--5
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เริ่มอ้วน-9--9
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ้วน12--3
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่านอกเกณฑ์-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด2810676-210
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ผอม152-8
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างผอม385-16
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สมส่วน207150-141
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ท้วม124-7
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เริ่มอ้วน1117-19
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ้วน298-19
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่านอกเกณฑ์-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด285826-112
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ผอม111-3
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างผอม13--4
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สมส่วน184017-75
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ท้วม24--6
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เริ่มอ้วน327-12
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ้วน381-12
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่านอกเกณฑ์-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด147437--584
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ผอม933--42
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างผอม1736--53
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สมส่วน92256--348
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ท้วม935--44
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เริ่มอ้วน844--52
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ้วน1233--45
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่านอกเกณฑ์-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด936--45
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ผอม-2--2
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างผอม-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สมส่วน723--30
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ท้วม13--4
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เริ่มอ้วน-3--3
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ้วน15--6
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่านอกเกณฑ์-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1747--64
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม1---1
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม13--4
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน842--50
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน22--4
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน5---5
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด213--15
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม22--4
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม-1--1
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน-4--4
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม-2--2
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน-4--4
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด524--29
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม14--5
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม1---1
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน216--18
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม-1--1
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน-2--2
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน11--2
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด1939--58
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ผอม-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างผอม-1--1
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สมส่วน632--38
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ท้วม72--9
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เริ่มอ้วน22--4
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ้วน42--6
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่านอกเกณฑ์-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2461--85
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม22--4
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม22--4
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน1640--56
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม24--6
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน110--11
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน13--4
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด305126-107
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม321-6
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม151-7
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน243519-78
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม121-4
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน153-9
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน-21-3
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1857--75
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม-1--1
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม-2--2
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน1431--45
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-5--5
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน210--12
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน28--10
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1129--40
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม-7--7
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม1---1
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน716--23
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม1---1
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน16--7
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน1---1
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2961--90
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม14--5
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม14--5
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน2039--59
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม31--4
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน210--12
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน23--5
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด265415-95
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม51--6
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม16--7
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน154011-66
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-11-2
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน132-6
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน431-8
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด5014868-266
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม43121-56
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม375-15
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน29956-157
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม1101-12
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน1123-16
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน-72-9
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-1--1
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด23107--130
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม-14--14
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม14--5
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน1872--90
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม35--8
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน-7--7
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน15--6
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด5317283-308
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม783-18
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม6147-27
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน3212565-222
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม372-12
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน294-15
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน392-14
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด418--22
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม-1--1
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม-3--3
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน211--13
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม11--2
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน-1--1
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน11--2
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด65445--510
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม1022--32
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม224--26
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน39277--316
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม137--38
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน547--52
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน838--46
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด865--73
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม-7--7
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม-2--2
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน642--48
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม16--7
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน17--8
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน-1--1
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด1039--49
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม1---1
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม-1--1
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน836--44
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม11--2
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน-1--1
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด2211658-196
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม1364-23
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม393-15
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน47738-119
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม-52-7
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน2127-21
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน-73-10
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์--1-1
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด1437--51
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม-1--1
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม-1--1
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน1222--34
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม14--5
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน14--5
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน-5--5
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1965--84
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม14--5
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม13--4
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน1645--61
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-6--6
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน-4--4
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน13--4
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด167942-137
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม533-11
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม364-13
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน54428-77
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม242-8
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน-101-11
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน1124-17
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด3452--86
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม13--4
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม25--7
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน1828--46
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม33--6
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน75--12
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน38--11
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด266423-113
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม-4--4
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม393-15
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน213614-71
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม161-8
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน-62-8
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน133-7
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1252--64
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม610--16
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม15--6
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน428--32
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม-2--2
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน-2--2
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน15--6
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด843--51
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม-1--1
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม-3--3
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน735--42
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม11--2
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน-3--3
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2911146-186
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม215--17
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม161-8
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน226743-132
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม-6--6
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน2102-14
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน27--9
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด3272--104
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม-3--3
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม16--7
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน2641--67
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม210--12
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน18--9
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน24--6
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2376--99
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม86--14
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม25--7
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน1051--61
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม-3--3
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน15--6
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน26--8
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด267633-135
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม192-12
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม-4--4
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน214828-97
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม15--6
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน272-11
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน-31-4
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์1---1
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด3111460-205
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม2103-15
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม-112-13
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน197647-142
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม231-6
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน4126-22
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน421-7
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด33145--178
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม28--10
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม412--16
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน2093--113
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม-6--6
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน212--14
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน514--19
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ผอม-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างผอม-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สมส่วน-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ท้วม-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เริ่มอ้วน-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ้วน-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่านอกเกณฑ์-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด52240--292
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ผอม1111--22
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างผอม511--16
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สมส่วน32159--191
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ท้วม-16--16
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เริ่มอ้วน223--25
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ้วน220--22
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่านอกเกณฑ์-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด2801,073--1,353
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ผอม3331--64
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างผอม6238--244
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สมส่วน165765--930
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ท้วม586--64
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เริ่มอ้วน1018--28
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ้วน815--23
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่านอกเกณฑ์-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1942--61
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม31--4
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม45--9
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน1128--39
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม-3--3
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน-3--3
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน12--3
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด3584--119
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม-2--2
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม15--6
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน2852--80
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม24--6
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน311--14
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน110--11
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1463--77
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม79--16
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม-2--2
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน544--49
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน-5--5
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน23--5
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด327939-150
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม--1-1
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม231-6
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน205628-104
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม341-8
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน3105-18
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน463-13
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2911256-197
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม25--7
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม-55-10
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน238041-144
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม222-6
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน-146-20
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน262-10
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1653--69
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม23--5
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม25--7
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน1039--49
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม21--3
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน-3--3
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน-2--2
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2481--105
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม-4--4
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม210--12
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน2150--71
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-7--7
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน-9--9
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน11--2
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด-26--26
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม-2--2
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน-18--18
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน-3--3
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน-3--3
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด635--41
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม-2--2
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม-2--2
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน323--26
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม1---1
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน-3--3
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน25--7
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด28334-65
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม25--7
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม12--3
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน19203-42
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม31--4
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน23--5
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน121-4
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1948--67
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม92--11
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม13--4
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน633--39
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม12--3
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน15--6
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน13--4
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1652--68
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม11--2
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม12--3
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน1141--52
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม-----
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน16--7
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน22--4
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด2485--109
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม13--4
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม25--7
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน1757--74
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม23--5
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน113--14
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน14--5
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด2712536-188
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม-61-7
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม-6--6
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน228325-130
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม161-8
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน-134-17
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน4115-20
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด29108--137
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม58--13
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม28--10
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน1974--93
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม16--7
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน-8--8
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน24--6
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด6117069-300
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม5161-22
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม3186-27
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน4510651-202
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม173-11
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน3172-22
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน466-16
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด24104--128
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม41--5
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม27--9
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน1267--79
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม25--7
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน218--20
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน16--7
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์1---1
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด2565--90
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม15--6
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม25--7
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน1737--54
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม34--7
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน18--9
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน16--7
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด3710067-204
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม662-14
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม-47-11
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน177547-139
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม153-9
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน176-14
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน1232-17
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด2159--80
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม-7--7
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม22--4
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน1740--57
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม12--3
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน-7--7
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน11--2
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1947--66
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม14--5
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม22--4
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน1339--52
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม-1--1
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน-1--1
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน3---3
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด45110--155
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม29--11
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม14--5
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน3686--122
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม25--7
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน24--6
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน22--4
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด-50--50
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม-----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม-5--5
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน-31--31
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม-6--6
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน-5--5
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน-3--3
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด2469--93
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม510--15
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม32--5
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน1342--55
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม14--5
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน19--10
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน12--3
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด1765--82
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม16--7
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม14--5
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน1346--59
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม1---1
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน-8--8
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน11--2
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด87275--362
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม1439--53
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม733--40
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน64179--243
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม18--9
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน-12--12
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน14--5
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด1969--88
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม712--19
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม211--13
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน938--47
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม-2--2
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน14--5
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน-2--2
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1130--41
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม-----
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม12--3
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน823--31
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม21--3
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน-3--3
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน-1--1
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด2028--48
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม21--3
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม31--4
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน1221--33
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม-----
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน14--5
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน21--3
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด8022373-376
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม1695-30
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม12175-34
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน4214549-236
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม295-16
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน6294-39
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน2145-21
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1334--47
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม-1--1
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม15--6
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน1124--35
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม-2--2
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน11--2
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน-1--1
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด3611139-186
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม1041-15
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม121-4
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน237429-126
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม-74-11
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน2133-18
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน-111-12
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด2352--75
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม33--6
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม23--5
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน1631--47
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม-3--3
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน110--11
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน12--3
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1224187-340
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม2108-20
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม1227-30
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน715952-218
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม-142-16
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน-2210-32
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน2148-24
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด2042--62
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม11--2
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม3---3
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน1226--38
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม26--8
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน24--6
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน-5--5
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด2899--127
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม45--9
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม-8--8
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน2163--84
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม-5--5
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน29--11
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน19--10
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด2232--54
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม-----
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม1---1
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน1420--34
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม34--7
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน35--8
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน13--4
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด3191--122
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม13--4
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม-7--7
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน2168--89
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม33--6
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน54--9
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน16--7
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด-23--23
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม-----
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม-3--3
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน-16--16
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม-1--1
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน-2--2
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน-1--1
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด2251--73
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม147--21
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม22--4
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน534--39
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม-1--1
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน-3--3
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน14--5
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด44189--233
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม-2--2
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม515--20
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน33119--152
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม115--16
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน323--26
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน215--17
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด25100--125
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม-4--4
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม46--10
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน1976--95
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม-5--5
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน16--7
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน13--4
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด944--53
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม31--4
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม1---1
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน531--36
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม-4--4
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน-5--5
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน-3--3
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด2713539-201
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม374-14
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม-64-10
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน159324-132
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม543-12
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน3133-19
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน1121-14
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด2710937-173
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม131-5
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม13--4
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน197229-120
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม272-11
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน3104-17
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน1141-16
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด3386--119
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม-13--13
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม12--3
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน2448--72
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม-2--2
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน310--13
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน511--16
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด1728--45
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม12--3
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม23--5
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน1320--33
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม-1--1
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน-----
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน12--3
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด1894--112
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม23--5
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม26--8
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน969--78
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม35--8
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน-8--8
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน23--5
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด2399--122
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม21--3
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม2---2
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน1574--89
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม25--7
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน17--8
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน112--13
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด1866--84
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม23--5
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม-4--4
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน1347--60
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม25--7
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน13--4
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน-4--4
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด29111--140
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม614--20
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม611--17
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน1571--86
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม14--5
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน-9--9
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน12--3
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด2043--63
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม-3--3
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม53--8
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน1432--46
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม-2--2
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน11--2
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน-2--2
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1132--43
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม41--5
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม13--4
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน421--25
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม-1--1
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน14--5
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน12--3
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด25108--133
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม17--8
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม312--15
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน2169--90
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม-3--3
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน-6--6
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน-11--11
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด347643-153
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม11--2
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม394-16
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน235232-107
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม113-5
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน481-13
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน253-10
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1249--61
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม-1--1
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม34--7
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน738--45
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม13--4
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน-----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน13--4
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด3293--125
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม59--14
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม26--8
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน1667--83
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม32--5
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน34--7
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน35--8
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด2254--76
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม78--15
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม34--7
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน1228--40
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-7--7
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-6--6
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน-1--1
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด936--45
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม-----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม-2--2
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน621--27
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-2--2
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-4--4
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน37--10
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1872--90
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม36--9
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม-4--4
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน1455--69
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม13--4
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-1--1
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน-3--3
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1245--57
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม36--9
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม21--3
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน330--33
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-2--2
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน13--4
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน33--6
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด297038-137
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม4---4
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม245-11
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน175026-93
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม243-9
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน251-8
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน273-12
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด1056--66
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม34--7
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม-2--2
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน540--45
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม23--5
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน-5--5
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน-2--2
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด2911443-186
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม7141-22
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม5155-25
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน146634-114
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม161-8
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน182-11
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน15--6
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด387526-139
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม2---2
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม11--2
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน255522-102
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม342-9
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน6111-18
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน141-6
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1138--49
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม-2--2
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม-5--5
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน625--31
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม1---1
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน24--6
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน22--4
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1641--57
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม62--8
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม-2--2
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน1033--43
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน-1--1
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน-3--3
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด266933-128
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม-31-4
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม-31-4
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน135528-96
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม23--5
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน622-10
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน531-9
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1045--55
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม11--2
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม12--3
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน734--41
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม13--4
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน-4--4
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน-1--1
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1342--55
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม1---1
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม-5--5
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน1033--43
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-1--1
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน12--3
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน11--2
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1759--76
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม22--4
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม-1--1
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน1251--63
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-3--3
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน21--3
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน11--2
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1551--66
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม-1--1
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม21--3
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน845--53
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม21--3
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน-2--2
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน31--4
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด48131112-291
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม1133-17
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม283-13
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน368482-202
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม258-15
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน3129-24
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน497-20
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1327--40
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม5---5
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม-1--1
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน520--25
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม11--2
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน25--7
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน-----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด964--73
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม-2--2
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม27--9
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน645--51
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม-3--3
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน-4--4
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน13--4
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1453--67
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม1---1
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม-4--4
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน1037--47
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม13--4
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน-4--4
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน25--7
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด4511063-218
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม1533-21
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม773-17
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน196947-135
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม381-12
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน1114-16
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน-125-17
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1641--57
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน-8--8
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-1--1
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน1---1
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน1532--47
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1768--85
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม-3--3
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม25--7
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน1452--66
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม12--3
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-4--4
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน-2--2
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด2847--75
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม102--12
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม31--4
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน1233--45
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม23--5
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-4--4
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน14--5
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด938--47
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม11--2
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม13--4
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน723--30
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-4--4
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-5--5
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน-2--2
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด216055-136
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม236-11
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม215-8
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน154338-96
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม131-5
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน182-11
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน-23-5
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1357--70
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม-2--2
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม-4--4
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน635--41
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม15--6
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน25--7
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน46--10
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด45148--193
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม42--6
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม-11--11
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน28111--139
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม47--11
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน610--16
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน37--10
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด2676--102
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม1810--28
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม-5--5
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน546--51
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม14--5
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน18--9
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน13--4
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด-41--41
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม-3--3
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม-2--2
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน-31--31
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม-----
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน-3--3
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน-2--2
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด1688--104
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม19--10
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม17--8
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน1049--59
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม-5--5
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน213--15
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน25--7
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1330--43
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม13--4
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม12--3
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน621--27
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม-1--1
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน22--4
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน31--4
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด61914-39
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม12--3
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม-11-2
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน4158-27
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม--1-1
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน-12-3
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน1-2-3
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด123824-74
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม-22-4
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม12--3
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน92917-55
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม-33-6
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน121-4
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน1-1-2
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด100959--1,059
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม540--45
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม467--71
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน67635--702
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม652--58
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน1092--102
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน873--81
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด532--37
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม-1--1
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม-----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน124--25
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม-4--4
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน-2--2
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน41--5
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด89697--786
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม3437--71
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม745--52
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน44467--511
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม338--41
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน167--68
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน-43--43
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด839--47
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม-2--2
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม-3--3
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน723--30
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม-1--1
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน15--6
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน-5--5
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด147631-121
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม25--7
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม245-11
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน75322-82
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม-4--4
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน163-10
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน241-7
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด408138-159
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม-----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม242-8
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน336033-126
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม-5--5
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน282-12
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน341-8
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด2053--73
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม12--3
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม-5--5
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน1831--49
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม13--4
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน-6--6
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน-6--6
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด2554--79
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม814--22
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม69--15
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน822--30
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม12--3
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน-5--5
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน22--4
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด21100--121
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม38--11
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม112--13
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน1257--69
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม15--6
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน313--16
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน-5--5
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์1---1
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด2539--64
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม23--5
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม32--5
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน1329--42
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม11--2
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน4---4
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน24--6
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด135062-125
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม75--12
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม144-9
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน43352-89
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม-31-4
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน145-10
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน-1--1
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1852--70
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม11--2
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม24--6
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน1334--47
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม-4--4
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน26--8
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน-3--3
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด439--43
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม21--3
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม-2--2
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน227--29
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม-4--4
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน-5--5
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน-----
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด3516962-266
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม681-15
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม1146-21
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน2111347-181
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม363-12
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน1163-20
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน3122-17
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด218035-136
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม-31-4
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม112-4
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน135726-96
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม134-8
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน481-13
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน281-11
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด2356--79
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม51--6
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม12--3
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน1445--59
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม11--2
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน14--5
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน13--4
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด327947-158
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม-7--7
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม253-10
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน275939-125
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-13-4
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน24--6
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน132-6
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด2171--92
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม-4--4
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม45--9
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน1548--63
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม15--6
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน15--6
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน-4--4
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด-3--3
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน-3--3
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1448--62
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม-2--2
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม33--6
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน634--40
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม12--3
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน24--6
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน22--4
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-1--1
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1137--48
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม-2--2
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม-1--1
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน630--36
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม1---1
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน23--5
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน21--3
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด248028-132
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม-22-4
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม571-13
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน165922-97
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-21-3
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน281-11
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน121-4
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด627--33
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม-----
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม-1--1
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน421--25
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-2--2
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน11--2
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน12--3
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1523--38
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม-1--1
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม-4--4
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน1016--26
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม11--2
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน2---2
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน21--3
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1144--55
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม12--3
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม15--6
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน829--37
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-1--1
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน-2--2
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน15--6
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด336818-119
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม21--3
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม25--7
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน274015-82
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม12--3
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน-153-18
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน15--6
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด-28--28
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม-----
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม-1--1
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน-21--21
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-2--2
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน-2--2
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน-2--2
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด527--32
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม26--8
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม-3--3
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน114--15
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-----
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน-1--1
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน23--5
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด23102--125
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม-----
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม14--5
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน2176--97
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-4--4
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน-11--11
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน17--8
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด3011838-186
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม165-12
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม243-9
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน218726-134
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-7--7
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน362-11
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน382-13
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด129--30
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม-1--1
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม-----
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน-21--21
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-1--1
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน-4--4
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน12--3
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด42142--184
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม37--10
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม39--12
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน2787--114
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม18--9
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน120--21
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน711--18
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด1538--53
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม51--6
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม12--3
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน620--26
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม22--4
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน-3--3
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน110--11
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด207544-139
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม22--4
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม142-7
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน155538-108
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-21-3
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน14--5
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน183-12
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด137321-107
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม2---2
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม-31-4
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน105815-83
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-31-4
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน-63-9
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน131-5
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด1234--46
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม63--9
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม11--2
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน320--23
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม12--3
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน-3--3
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน15--6
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด5519070-315
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม7111-19
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม333-9
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน3613555-226
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-96-15
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน3183-24
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน6142-22
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด3798--135
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม56--11
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม66--12
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน2574--99
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-2--2
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน15--6
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน-5--5
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด1869--87
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม-----
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม41--5
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน1149--60
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-5--5
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน36--9
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน-8--8
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด319053-174
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม14--5
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม465-15
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน236131-115
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม-74-11
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน267-15
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน166-13
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด3812358-219
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม182-11
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม-96-15
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน328640-158
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม161-8
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน357-15
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน192-12
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด1868--86
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม14--5
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม15--6
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน1348--61
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม13--4
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน14--5
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน14--5
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด3913264-235
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม193-13
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม415--19
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน318551-167
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม143-8
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน-114-15
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน283-13
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด247738-139
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม13--4
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม145-10
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน195325-97
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม-83-11
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน274-13
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน121-4
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด828--36
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม-----
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม-----
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน518--23
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม-2--2
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน24--6
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน14--5
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด1998--117
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม87--15
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม29--11
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน664--70
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม111--12
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน14--5
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน13--4
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด3818095-313
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม2287-37
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม3158-26
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน3111968-218
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม-71-8
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน286-16
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน-35-8
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด932--41
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม1---1
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม11--2
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน626--32
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม13--4
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน-----
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน-2--2
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด626--32
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม-2--2
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม11--2
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน518--23
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม-----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน-2--2
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน-3--3
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด2452--76
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม32--5
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม14--5
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน1631--47
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม14--5
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน36--9
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน-5--5
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด421--25
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน417--21
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม-3--3
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน-1--1
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด2978--107
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม2218--40
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม16--7
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน339--42
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม-3--3
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน-8--8
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน34--7
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด1460--74
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม21--3
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม18--9
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน1044--54
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม-2--2
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน-4--4
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน11--2
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด44181--225
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม213--15
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม49--13
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน31116--147
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม315--18
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน121--22
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน37--10
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#รร.สาขา
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด1651--67
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#รร.สาขา
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม11--2
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#รร.สาขา
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม-4--4
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#รร.สาขา
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน1234--46
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#รร.สาขา
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม13--4
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#รร.สาขา
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน16--7
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#รร.สาขา
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน13--4
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#รร.สาขา
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#รร.สาขา
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----


120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version.