จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-3

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,3621,137---
ผอม25235---
ค่อนข้างผอม26568---
สมส่วน2,227852---
ท้วม16746---
เริ่มอ้วน23279---
อ้วน21854---
ค่านอกเกณฑ์13---
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1918---
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม21---
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม23---
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน1312---
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-1---
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน21---
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด12----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม1----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน8----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน2----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน1----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด9----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม4----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม1----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน4----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด9----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม1----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน2----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน6----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด3----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน3----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด2----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน2----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด712---
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม31---
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม11---
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน29---
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม1----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน-1---
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด9----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม1----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม2----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน5----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม1----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด96---
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม1----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน75---
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม1----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน-1---
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด166---
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม11---
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม2----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน104---
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม-1---
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน1----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน2----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1813---
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม1----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม2----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน1113---
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม1----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน2----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน1----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด27----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม2----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน21----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม2----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน1----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน1----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด3----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน2----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม1----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด6----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน3----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม2----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน1----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1614---
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม2----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม1----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน1110---
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-4---
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน2----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด3216---
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม11---
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน2112---
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม6----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน32---
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน11---
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด8----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม8----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด5----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน4----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม1----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด6----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน6----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด9----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม3----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม2----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน4----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด7----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน7----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด10----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม2----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน8----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด5----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม3----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม1----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน1----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด10----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม1----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน8----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน1----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด6----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม1----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน5----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1018---
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม22---
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน715---
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน11---
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด7----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม1----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน6----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด3745---
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม22---
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม44---
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน2331---
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม31---
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน23---
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน34---
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด3----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน2----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน1----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1018---
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม1----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม-2---
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน512---
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม11---
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน2----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน13---
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด10----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม2----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม1----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน6----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน1----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด6----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม2----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน4----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1221---
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม-1---
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม1----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน1017---
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-2---
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน11---
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด2----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม1----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน1----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด8----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม1----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน5----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน2----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด11----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน8----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม1----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน2----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1529---
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม-2---
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม-1---
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน1317---
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม-5---
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน-2---
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน22---
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน2----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1617---
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม-1---
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน1310---
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม11---
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน12---
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน13---
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด14----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม1----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม3----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน7----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม2----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน1----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1916---
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม-1---
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม31---
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน1511---
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน1----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน-3---
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด4----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน3----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน1----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด11----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม2----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม2----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน7----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด6----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน6----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด7----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม1----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน5----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน1----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด14----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน4----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม4----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน2----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน4----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด2----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน2----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด4----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม2----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน2----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด2----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน1----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน1----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1525---
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม3----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม3----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน723---
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม1----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน11---
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-1---
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด12----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน8----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม2----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน2----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด7----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม1----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม1----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน2----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม1----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน1----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน1----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด9----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม1----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน6----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม2----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด7----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน6----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน1----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน1----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม1----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2918---
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม4----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน2517---
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม-1---
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด133----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม6----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม7----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน86----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม7----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน13----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน13----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์1----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด23---
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน23---
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1416---
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม13---
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน109---
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม22---
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-2---
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน1----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด3----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม3----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด5----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม1----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน4----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน1----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด7----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน6----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม1----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด24----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม1----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม1----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน18----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน2----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน2----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1813---
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม2----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม21---
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน109---
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน11---
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน32---
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด3----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม2----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน1----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด5----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน4----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม1----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด14----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน10----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน3----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน1----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด7----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม1----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน5----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม1----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด53----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ผอม2----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างผอม1----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สมส่วน50----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ท้วม-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เริ่มอ้วน-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ้วน-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่านอกเกณฑ์-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด1429---
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ผอม-2---
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างผอม-2---
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สมส่วน1118---
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ท้วม-4---
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เริ่มอ้วน11---
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ้วน21---
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่านอกเกณฑ์-1---
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด1211---
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ผอม4----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างผอม1----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สมส่วน67---
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ท้วม-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เริ่มอ้วน13---
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ้วน-1---
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่านอกเกณฑ์-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด63----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ผอม3----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างผอม6----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สมส่วน39----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ท้วม6----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เริ่มอ้วน4----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ้วน5----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่านอกเกณฑ์-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด3----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ผอม-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างผอม-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สมส่วน2----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ท้วม1----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เริ่มอ้วน-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ้วน-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่านอกเกณฑ์-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด10----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม1----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม1----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน8----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม2----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด3----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน3----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด7----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ผอม-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างผอม-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สมส่วน6----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ท้วม-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เริ่มอ้วน-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ้วน1----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่านอกเกณฑ์-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด6----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน6----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด915---
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม2----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม2----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน213---
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน21---
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน11---
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด13----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน8----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม2----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน2----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน1----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม1----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน1----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด6----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน4----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน1----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน1----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด56---
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม1----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน44---
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน-1---
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน-1---
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด1830---
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม4----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม24---
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน1225---
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน-1---
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด17----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม3----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน12----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม1----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน1----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด2323---
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม-1---
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม32---
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน1617---
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม-1---
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน12---
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน3----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด2----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน2----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด52----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม5----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม1----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน25----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม9----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน5----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน7----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด8----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม1----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน7----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด4----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม1----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน3----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด1524---
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม33---
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม-2---
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน813---
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม11---
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน12---
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน23---
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด5----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม3----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม1----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน1----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด11----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม1----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน10----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1016---
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม11---
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม-3---
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน87---
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-1---
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน-1---
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน13---
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด11----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม1----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม2----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน5----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม1----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน1----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน1----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด117---
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม4----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม3----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน36---
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน1----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน-1---
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด8----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม4----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม1----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน3----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด10----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม1----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน7----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม1----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน1----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1913---
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม-1---
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม-2---
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน169---
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม1----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน11---
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน1----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด12----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม1----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน7----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม1----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน2----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน1----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด9----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม1----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน4----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน2----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน2----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด1015---
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม2----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม1----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน713---
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน-1---
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน-1---
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด1722---
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม-1---
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม12---
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน1417---
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม1----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน-1---
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน11---
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด21----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน17----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน2----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน2----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ผอม-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างผอม-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สมส่วน-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ท้วม-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เริ่มอ้วน-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ้วน-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่านอกเกณฑ์-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด27----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ผอม1----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างผอม1----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สมส่วน16----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ท้วม1----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เริ่มอ้วน4----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ้วน4----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่านอกเกณฑ์-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด150----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ผอม10----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างผอม45----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สมส่วน95----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ท้วม-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เริ่มอ้วน-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ้วน-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่านอกเกณฑ์-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด13----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน12----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน1----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด12----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน7----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม1----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน2----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน2----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด9----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน9----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1115---
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม1----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน811---
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม-1---
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน12---
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน11---
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1518---
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม1----
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม21---
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน1014---
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม-----
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน23---
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน-----
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด8----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม1----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน7----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด9----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน6----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม2----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน1----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด4----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน3----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน1----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด4----
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม-----
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม-----
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน4----
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-----
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน-----
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน-----
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด54---
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม-----
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม-----
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน43---
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-----
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน1----
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน-1---
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด7----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม1----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม-----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน5----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม1----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน-----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน-----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด6----
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม1----
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม-----
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน5----
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม-----
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน-----
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน-----
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด18----
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม2----
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม2----
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน7----
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม1----
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน4----
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน2----
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด1913---
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม1----
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม1----
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน1310---
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม-1---
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน22---
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน2----
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด22----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม-----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม-----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน17----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม1----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน2----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน2----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด2912---
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม71---
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม71---
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน148---
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม-----
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน11---
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน-1---
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด10----
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม-----
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม1----
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน5----
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม2----
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน1----
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน1----
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด11----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม1----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม3----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน5----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม-----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน2----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน-----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1416---
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม1----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม-3---
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน1111---
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม-1---
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน1----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน11---
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด4----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม-----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม-----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน4----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม-----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน-----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน-----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด5----
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม-----
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม-----
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน5----
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม-----
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน-----
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน-----
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด16----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม-----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม1----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน14----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม1----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน-----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน-----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด7----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม-----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม-----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน6----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม-----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน1----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน-----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด12----
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม3----
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม1----
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน5----
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม-----
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน2----
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน1----
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด5----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม1----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม-----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน3----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม-----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน1----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน-----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด36----
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม12----
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม18----
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน5----
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม-----
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน-----
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน1----
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด14----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม3----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม3----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน7----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม-----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน-----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน1----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด3----
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม-----
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม1----
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน2----
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม-----
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน-----
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน-----
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด5----
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม-----
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม1----
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน3----
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม-----
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน1----
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน-----
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด3815---
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม51---
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม2----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน2011---
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม62---
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน3----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน21---
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด5----
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม-----
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม-----
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน4----
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม-----
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน1----
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน-----
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด2111---
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม-----
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม-----
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน1710---
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม1----
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน-----
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน31---
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด12----
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม-----
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม-----
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน5----
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม3----
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน4----
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน-----
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด3931---
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม-1---
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม-3---
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน2321---
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม83---
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน32---
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน51---
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด9----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม1----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม1----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน5----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม2----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน-----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน-----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด13----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม1----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม-----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน10----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม1----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน-----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน1----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด9----
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม-----
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม-----
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน5----
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม1----
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน2----
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน1----
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด11----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม2----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม1----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน7----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม-----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน1----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน-----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด5----
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม-----
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม-----
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน5----
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม-----
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน-----
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน-----
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด8----
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม-----
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม1----
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน5----
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม-----
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน1----
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน1----
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด26----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม2----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม1----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน15----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม3----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน5----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน-----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด16----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม1----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม1----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน14----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม-----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน-----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน-----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด10----
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม-----
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม-----
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน1----
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม-----
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน6----
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน3----
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1518---
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม-1---
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม-2---
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน1213---
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม11---
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน11---
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน1----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1713---
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม12---
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม1----
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน810---
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม2----
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน21---
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน3----
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด19----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม4----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม2----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน9----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม1----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน-----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน3----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด8----
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม2----
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม1----
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน5----
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม-----
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน-----
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน-----
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด8----
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม-----
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม-----
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน8----
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม-----
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน-----
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน-----
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด13----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม-----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม-----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน11----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม1----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน-----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน1----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด12----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม1----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม1----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน9----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม-----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน-----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน1----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด14----
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม-----
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม-----
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน9----
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม2----
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน2----
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน1----
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด7----
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม1----
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม-----
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน5----
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม1----
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน-----
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน-----
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด4----
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม-----
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม-----
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน3----
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม1----
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน-----
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน-----
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด18----
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม-----
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม1----
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน16----
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม-----
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน1----
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน-----
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด710---
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม-----
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม-----
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน69---
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม-----
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน11---
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน-----
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด12----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม1----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม1----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน9----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม1----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน-----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน-----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด12----
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม4----
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม2----
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน5----
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-----
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-----
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน1----
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด9----
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม2----
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม1----
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน5----
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-----
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-----
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน1----
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด4----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม-----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม-----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน1----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน2----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน1----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด11----
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม-----
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม-----
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน11----
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-----
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-----
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน-----
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด6----
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม1----
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม-----
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน5----
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-----
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-----
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน-----
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด95---
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม-----
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม-----
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน83---
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม1----
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน-1---
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน-1---
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด9----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม1----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม-----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน5----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม3----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน-----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน-----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1922---
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม21---
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม21---
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน1419---
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน11---
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน-----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1211---
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม-----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม-----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน810---
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-1---
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน3----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน1----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด9----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม1----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม1----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน4----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน1----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน2----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด4----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม-----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม1----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน3----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน-----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน-----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1216---
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม11---
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม11---
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน812---
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน-2---
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน2----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด12----
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม-----
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม1----
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน10----
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม1----
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน-----
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน-----
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด8----
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม-----
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม1----
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน6----
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-----
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน1----
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน-----
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด10----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม-----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม-----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน7----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม2----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน1----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน-----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด10----
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม-----
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม-----
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน9----
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม-----
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน-----
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน1----
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด2140---
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม-1---
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม-4---
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน1326---
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม14---
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน4----
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน35---
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม-----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม-----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน1----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม-----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน-----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน-----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด12----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม-----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม-----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน9----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม1----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน1----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน1----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด9----
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม-----
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม-----
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน7----
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม-----
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน2----
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน-----
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1119---
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม-----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม-----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน916---
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-3---
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน2----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด9----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน9----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด14----
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม-----
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม5----
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน9----
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-----
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-----
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน-----
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด6----
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม-----
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม-----
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน4----
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม1----
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-----
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน1----
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด5----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม-----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม-----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน5----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน-----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1015---
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม23---
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม-1---
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน610---
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม1----
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน11---
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน-----
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด7----
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม1----
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม-----
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน4----
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-----
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-----
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน2----
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด18----
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม-----
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม-----
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน11----
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม2----
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน4----
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน1----
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด5----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม-----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม-----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน5----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม-----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน-----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน-----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด9----
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม-----
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม2----
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน7----
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม-----
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน-----
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน-----
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด14----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม1----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม-----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน7----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม2----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน3----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน1----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด2----
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม-----
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม-----
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน2----
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม-----
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน-----
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน-----
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด37---
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม1----
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม-1---
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน25---
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม-1---
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน-----
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน-----
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด66---
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม-1---
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม-----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน44---
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม1----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน11---
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน-----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด158----
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม7----
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม6----
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน124----
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม6----
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน12----
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน3----
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด3----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม-----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม-----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน3----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม-----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน-----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน-----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด82----
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม5----
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม9----
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน38----
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม6----
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน11----
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน13----
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด10----
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม1----
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม-----
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน6----
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม-----
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน2----
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน1----
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด614---
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม-----
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม-4---
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน59---
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม-----
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน-1---
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน1----
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด1818---
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม-----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม-1---
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน1417---
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม1----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน2----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน1----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด7----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม-----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม2----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน3----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม-----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน-----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน2----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด10----
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม-----
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม1----
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน9----
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม-----
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน-----
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน-----
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด20----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม5----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม3----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน9----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม-----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน3----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน-----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด8----
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม-----
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม-----
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน6----
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม-----
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน-----
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน2----
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด924---
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม-----
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม-1---
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน820---
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม11---
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน-2---
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน-----
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด14----
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม1----
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม1----
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน9----
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม1----
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน-----
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน2----
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด5----
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม1----
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม-----
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน3----
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม-----
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน1----
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน-----
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1921---
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม1----
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม-1---
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน1318---
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม1----
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-1---
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน41---
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1316---
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม11---
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม-----
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน1012---
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-2---
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-1---
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน2----
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด10----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม-----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม-----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน9----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน1----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1311---
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม1----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม-1---
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน1210---
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน-----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน-----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด13----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม-----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม2----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน7----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน2----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน2----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด8----
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม-----
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม-----
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน7----
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-----
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน1----
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน-----
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด3----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม-----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม-----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน3----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน-----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน-----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด177---
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม31---
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม2----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน126---
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน-----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน-----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด6----
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม-----
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม-----
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน4----
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม1----
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน-----
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน1----
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด4----
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม-----
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม-----
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน3----
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-----
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน1----
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน-----
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด9----
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม-----
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม-----
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน7----
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-----
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน1----
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน1----
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด167---
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม-----
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม4----
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน76---
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม3----
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน11---
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน1----
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด-----
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม-----
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม-----
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน-----
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-----
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน-----
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน-----
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด4----
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม-----
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม-----
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน3----
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-----
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน-----
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน1----
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด19----
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม-----
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม-----
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน15----
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-----
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน2----
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน2----
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด2217---
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม11---
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม-2---
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน1914---
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-----
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน-----
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน2----
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด4----
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม-----
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม-----
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน4----
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-----
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน-----
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน-----
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด21----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม2----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม5----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน9----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม1----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน3----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน1----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด3----
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม-----
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม-----
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน3----
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-----
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน-----
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน-----
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด2216---
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม1----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม-----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน1612---
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม12---
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน1----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน32---
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด1112---
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม-----
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม1----
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน98---
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-----
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน13---
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน-1---
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด2----
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม-----
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม-----
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน2----
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-----
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน-----
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน-----
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด2522---
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม1----
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม21---
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน2018---
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-2---
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน21---
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน-----
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด21----
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม-----
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม1----
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน15----
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม2----
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน2----
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน1----
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด12----
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม-----
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม1----
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน10----
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-----
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน-----
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน1----
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด822---
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม1----
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม1----
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน315---
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม-1---
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน14---
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน22---
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด2315---
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม5----
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม3----
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน1312---
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม-----
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน22---
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน-1---
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด10----
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม1----
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม2----
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน7----
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม-----
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน-----
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน-----
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด2115---
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม-----
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม-----
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน1710---
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม11---
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน33---
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน-1---
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด2015---
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม-----
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม11---
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน1613---
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม1----
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน21---
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน-----
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด3----
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม-----
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม-----
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน2----
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม-----
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน-----
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน1----
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด14----
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม7----
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม4----
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน2----
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม1----
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน-----
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน-----
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด2633---
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม3----
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม22---
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน1828---
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม-----
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน22---
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน1----
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-1---
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด5----
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม-----
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม-----
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน5----
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม-----
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน-----
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน-----
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด2----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม-----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม-----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน2----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม-----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน-----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน-----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด9----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม-----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม-----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน7----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม-----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน-----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน2----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด3----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน3----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด13----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม8----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม2----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน1----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม1----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน-----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน1----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด9----
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม-----
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม1----
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน7----
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม-----
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน1----
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน-----
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด26----
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม1----
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม2----
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน18----
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม2----
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน3----
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน-----
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#รร.สาขา
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด6----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#รร.สาขา
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม-----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#รร.สาขา
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม-----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#รร.สาขา
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน6----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#รร.สาขา
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#รร.สาขา
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน-----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#รร.สาขา
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน-----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#รร.สาขา
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#รร.สาขา
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----


120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version.