จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,44921,5073,221-30,177
ผอม7111,527156-2,394
ค่อนข้างผอม5011,688229-2,418
สมส่วน3,49714,1722,357-20,026
ท้วม1951,095161-1,451
เริ่มอ้วน2461,743186-2,175
อ้วน2971,278129-1,704
ค่านอกเกณฑ์243-9
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1910675-200
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม-41-5
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม-35-8
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน78058-145
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-25-7
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน483-15
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน893-20
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด2187--108
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม4---4
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม63--9
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน1067--77
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-4--4
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน17--8
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน-6--6
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1473--87
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม34--7
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม15--6
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน949--58
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-2--2
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน-8--8
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน15--6
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1340--53
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม15--6
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน1034--44
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม1---1
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน11--2
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด116--17
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม1---1
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน-15--15
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน-1--1
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด219--21
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม-1--1
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน115--16
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม1---1
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน-3--3
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด207130-121
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม161-8
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม2124-18
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน164516-77
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-24-6
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน-51-6
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน114-6
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1438--52
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน1036--46
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม11--2
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน2---2
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน11--2
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด285325-106
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม541-10
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม573-15
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน143316-63
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม--2-2
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน-72-9
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน421-7
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด118829-128
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม2101-13
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม2123-17
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน75014-71
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม-54-9
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน-62-8
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน-55-10
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด339940-172
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม56--11
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม3135-21
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน175931-107
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม441-9
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน-131-14
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน432-9
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-1--1
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด15141--156
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม18--9
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม314--17
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน1096--106
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม19--10
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน-8--8
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน-6--6
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1328--41
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม13--4
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน720--27
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม1---1
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน23--5
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน22--4
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1744--61
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม14--5
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม18--9
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน1217--29
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-5--5
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-5--5
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน35--8
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด710448-159
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม182-11
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม162-9
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน57538-118
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-43-7
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-53-8
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน-6--6
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด2814472-244
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม261-9
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม453-12
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน199257-168
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-134-17
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน1135-19
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน2152-19
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1141--52
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม-2--2
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม-5--5
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน828--36
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม21--3
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-3--3
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน12--3
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด953--62
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม-2--2
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม-1--1
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน829--37
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม110--11
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-9--9
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน-2--2
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด930--39
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม13--4
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม-4--4
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน419--23
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม21--3
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน11--2
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน12--3
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1251--63
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม13--4
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม15--6
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน1038--48
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-3--3
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-2--2
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด940--49
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม12--3
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม-3--3
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน725--32
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม13--4
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-3--3
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน-4--4
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด-56--56
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม-3--3
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม-2--2
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน-36--36
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-4--4
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-7--7
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน-4--4
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด210--12
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม12--3
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน-6--6
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน12--3
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1552--67
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม24--6
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม24--6
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน832--40
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม14--5
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-4--4
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน24--6
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1340--53
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม13---13
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม-3--3
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน-26--26
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-3--3
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-2--2
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน-6--6
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด256237-124
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม393-15
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม445-13
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน153524-74
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-33-6
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-41-5
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน371-11
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด2050--70
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม43--7
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม35--8
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน1035--45
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม12--3
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน12--3
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน13--4
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด39148100-287
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม179-17
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม2156-23
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน319073-194
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-67-13
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน4161-21
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน1144-19
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด630--36
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ผอม11--2
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างผอม-4--4
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สมส่วน520--25
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ท้วม-2--2
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เริ่มอ้วน-3--3
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ้วน-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่านอกเกณฑ์-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด297562-166
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม229-13
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม4103-17
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน195343-115
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม111-3
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน164-11
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน232-7
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1343--56
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม27--9
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม33--6
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน626--32
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน14--5
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน13--4
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด444--48
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม-2--2
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม-4--4
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน426--30
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-1--1
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน-9--9
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน-2--2
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด197776-172
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม9115-25
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม3115-19
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน54153-99
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-56-11
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน-62-8
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน234-9
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์--1-1
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด826--34
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม46--10
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม15--6
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน311--14
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-1--1
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน-1--1
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน-2--2
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1645--61
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ผอม32--5
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างผอม34--7
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สมส่วน731--38
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ท้วม-3--3
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เริ่มอ้วน13--4
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อ้วน22--4
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด-33--33
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม-2--2
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน-21--21
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม-2--2
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน-6--6
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน-2--2
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2515143-219
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม--1-1
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม--3-3
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน24934-85
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม182-11
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน4352-41
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน18591-78
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด415--19
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม4---4
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน-12--12
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม-3--3
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด317641-148
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม212-5
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม124-7
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน205427-101
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม132-6
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน4103-17
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน363-12
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด781--88
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม-16--16
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม-10--10
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน439--43
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม-6--6
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน-7--7
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน33--6
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด368230-148
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม3104-17
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม562-13
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน235619-98
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม-23-5
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน35--8
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน232-7
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1839--57
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-1--1
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม13--4
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน1227--39
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-2--2
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน21--3
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน35--8
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-66--66
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-1--1
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-3--3
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน-52--52
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-4--4
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-2--2
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน-4--4
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-64--64
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-4--4
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-4--4
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน-47--47
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-3--3
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-6--6
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด636--42
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน428--32
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-2--2
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-2--2
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน24--6
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด2555--80
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-1--1
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม42--6
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน1838--56
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม15--6
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-7--7
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน22--4
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1226--38
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม11--2
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม32--5
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน519--24
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม2---2
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน12--3
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน-2--2
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-57--57
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-3--3
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-11--11
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน-38--38
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-3--3
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-2--2
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1427--41
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม2---2
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-2--2
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน913--22
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-2--2
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน25--7
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน15--6
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด127083-165
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม163-10
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม1511-17
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน105056-116
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-62-8
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-36-9
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน--5-5
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด29124--153
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม-5--5
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม38--11
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน2491--115
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม15--6
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน-8--8
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน17--8
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1030--40
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม1---1
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม1---1
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน520--25
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม12--3
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน15--6
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน13--4
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2591--116
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม1419--33
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม213--15
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน945--54
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม-7--7
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน-7--7
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1139--50
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม14--5
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม-3--3
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน827--35
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน13--4
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน12--3
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด641--47
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม-1--1
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม14--5
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน430--34
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม-3--3
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน13--4
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด5016262-274
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ผอม2162-20
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างผอม214--16
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สมส่วน3711355-205
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ท้วม352-10
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เริ่มอ้วน462-12
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อ้วน281-11
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่านอกเกณฑ์-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด60973--1,033
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม149--50
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-64--64
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน46629--675
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม352--55
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน4107--111
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน672--78
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด112219-52
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม6-1-7
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-21-3
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน51615-36
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-2--2
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-21-3
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน--1-1
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด2310147-171
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม353-11
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม4132-19
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน146539-118
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม172-10
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-61-7
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน15--6
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด37--10
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม23--5
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-1--1
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน13--4
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด119--20
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-1--1
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน115--16
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-2--2
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน-1--1
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด111--12
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม1---1
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-2--2
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน-6--6
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน-2--2
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน-1--1
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1746--63
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ผอม21--3
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างผอม-1--1
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สมส่วน1040--50
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ท้วม11--2
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เริ่มอ้วน13--4
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ้วน3---3
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่านอกเกณฑ์-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด3892--130
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม-10--10
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม-3--3
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน2962--91
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม32--5
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน38--11
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน37--10
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2310847-178
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม-31-4
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม341-8
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน146637-117
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม481-13
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน285-15
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน-192-21
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด525--30
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม-4--4
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน417--21
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม11--2
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน-1--1
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน-2--2
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1972--91
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม12--3
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม14--5
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน1652--68
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-4--4
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน16--7
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน-4--4
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด3784--121
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม12--3
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม34--7
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน2656--82
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม54--9
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน-11--11
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน27--9
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด844--52
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม-3--3
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม110--11
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน525--30
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม-1--1
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน-2--2
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน23--5
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด66290--356
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ผอม124--25
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างผอม841--49
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สมส่วน56217--273
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ท้วม16--7
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เริ่มอ้วน-2--2
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ้วน-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่านอกเกณฑ์-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด2510570-200
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ผอม222-6
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างผอม328-13
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สมส่วน177349-139
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ท้วม162-9
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เริ่มอ้วน2137-22
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ้วน-92-11
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่านอกเกณฑ์-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด376430-131
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ผอม341-8
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างผอม181-10
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สมส่วน293324-86
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ท้วม292-13
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เริ่มอ้วน-61-7
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ้วน241-7
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่านอกเกณฑ์-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด142424--566
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ผอม1727--44
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างผอม834--42
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สมส่วน93268--361
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ท้วม528--33
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เริ่มอ้วน941--50
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ้วน1026--36
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่านอกเกณฑ์-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด1125--36
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ผอม-1--1
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างผอม22--4
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สมส่วน819--27
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ท้วม-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เริ่มอ้วน-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ้วน13--4
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่านอกเกณฑ์-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1343--56
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม35--8
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม18--9
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน828--36
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม1---1
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน-2--2
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด116--17
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม-2--2
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน18--9
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม-1--1
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน-2--2
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน-3--3
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด825--33
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม23--5
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม21--3
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน216--18
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม-1--1
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน24--6
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด1943--62
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ผอม-9--9
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างผอม12--3
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สมส่วน1725--42
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ท้วม-2--2
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เริ่มอ้วน13--4
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ้วน-2--2
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่านอกเกณฑ์-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1956--75
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม-1--1
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม51--6
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน1336--49
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม13--4
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน-10--10
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน-5--5
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด215823-102
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม231-6
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม441-9
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน144316-73
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-24-6
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน-4--4
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน121-4
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1552--67
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม-7--7
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน1227--39
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม13--4
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน29--11
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน-6--6
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1329--42
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม-2--2
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม-2--2
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน1021--31
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม12--3
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน21--3
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน-1--1
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2556--81
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม-3--3
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม12--3
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน2041--61
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-2--2
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน-6--6
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน42--6
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด225711-90
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม12--3
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม432-9
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน9407-56
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-4--4
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน652-13
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน23--5
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด3215157-240
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม523-10
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม3123-18
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน2110844-173
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม162-9
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน2155-22
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน-8--8
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด25107--132
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม99--18
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม37--10
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน1275--87
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม18--9
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน-3--3
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน-5--5
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด4516481-290
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม8107-25
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม10166-32
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน2711661-204
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม-72-9
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน-93-12
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน-62-8
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด313--16
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม21--3
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน110--11
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม-1--1
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน-1--1
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด58425--483
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม1729--46
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม124--25
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน21279--300
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม630--36
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน935--44
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน428--32
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด1053--63
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม21--3
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม26--8
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน641--47
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม-1--1
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน-3--3
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน-1--1
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด537--42
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม314--17
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม-5--5
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน217--19
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน-1--1
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด2410355-182
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม-3--3
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม2115-18
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน186541-124
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม145-10
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน2112-15
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน191-11
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์--1-1
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด1038--48
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม-3--3
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม23--5
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน824--32
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม-1--1
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน-3--3
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน-4--4
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1459--73
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม33--6
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม34--7
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน843--51
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-3--3
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน-3--3
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน-3--3
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด267632-134
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม283-13
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม1113-15
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน174022-79
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-64-10
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน35--8
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน36--9
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2853--81
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม-4--4
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม33--6
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน2033--53
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม44--8
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน-5--5
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน14--5
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด256321-109
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม2111-14
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม-62-8
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน163613-65
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม131-5
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน262-10
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน412-7
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1250--62
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม-8--8
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม-7--7
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน1228--40
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม-1--1
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน-4--4
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน-2--2
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด942--51
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม13--4
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม23--5
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน531--36
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม14--5
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน-1--1
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด3310457-194
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม381-12
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม2113-16
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน246950-143
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม12--3
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน-111-12
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน332-8
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2980--109
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม16--7
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม-6--6
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน2448--72
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม-9--9
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน28--10
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน23--5
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2667--93
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม23--5
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม22--4
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน1952--71
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม13--4
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน-4--4
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน23--5
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด277826-131
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม15--6
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม66--12
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน185023-91
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม-5--5
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน-101-11
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน222-6
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด2010955-184
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม-15--15
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม-94-13
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน147342-129
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม22--4
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน277-16
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน232-7
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด28148--176
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ผอม15--6
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม76--13
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สมส่วน1696--112
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ท้วม112--13
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน115--16
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อ้วน214--16
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด51226--277
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ผอม422--26
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างผอม312--15
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สมส่วน37145--182
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ท้วม112--13
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เริ่มอ้วน322--25
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ้วน313--16
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่านอกเกณฑ์-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด2661,084--1,350
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ผอม6789--156
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างผอม3374--107
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สมส่วน137678--815
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ท้วม1467--81
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เริ่มอ้วน12104--116
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ้วน371--74
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่านอกเกณฑ์-1--1
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1847--65
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม11--2
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน1438--52
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม23--5
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน13--4
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน-2--2
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด3089--119
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม12--3
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม15--6
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน2660--86
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม14--5
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน110--11
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน-8--8
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1761--78
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม121--13
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม13--4
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน347--50
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม-1--1
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน-5--5
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน14--5
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด377233-142
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม1281-21
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม481-13
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน183826-82
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม-82-10
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน-62-8
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน341-8
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด3711249-198
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ผอม1064-20
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างผอม281-11
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สมส่วน227737-136
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ท้วม262-10
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เริ่มอ้วน-83-11
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ้วน172-10
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่านอกเกณฑ์-----
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1754--71
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม23--5
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม24--6
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน1341--54
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-1--1
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน-2--2
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน-3--3
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2572--97
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม16--7
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม-8--8
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน1846--64
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-3--3
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน36--9
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน33--6
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด-33--33
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม-2--2
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม-3--3
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน-21--21
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-1--1
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน-6--6
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด834--42
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม-3--3
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม-1--1
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน522--27
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม-----
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน24--6
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน14--5
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2434--58
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ผอม63--9
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างผอม33--6
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สมส่วน1119--30
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ท้วม14--5
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เริ่มอ้วน21--3
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อ้วน14--5
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่านอกเกณฑ์-----
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1942--61
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม-2--2
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม-3--3
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน1330--43
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม1---1
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน33--6
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน24--6
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1153--64
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม21--3
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม15--6
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน838--46
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม-1--1
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน-2--2
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน-6--6
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด2874--102
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม32--5
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม15--6
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน2252--74
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม15--6
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน14--5
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน-6--6
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด3311736-186
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม-4--4
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม1101-12
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน257025-120
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม-151-16
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน4105-19
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน384-15
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด31105--136
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม311--14
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม39--12
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน2273--95
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม13--4
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน14--5
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน15--6
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด4617169-286
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม4132-19
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม6185-29
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน3211755-204
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม472-13
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน-91-10
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน-74-11
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด30100--130
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม14--5
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม56--11
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน2162--83
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม16--7
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน215--17
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน-7--7
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1867--85
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม-6--6
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม25--7
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน1546--61
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม-4--4
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน-4--4
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน12--3
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด369259-187
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม264-12
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม2103-15
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน295942-130
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม-23-5
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน2106-18
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน151-7
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1965--84
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม-4--4
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม46--10
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน1246--58
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม13--4
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน15--6
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน11--2
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1344--57
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม413--17
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม-7--7
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน621--27
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม-2--2
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน11--2
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน2---2
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด34103--137
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม28--10
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม28--10
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน2376--99
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม3---3
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน26--8
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน25--7
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด-50--50
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม-----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม-5--5
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน-36--36
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม-2--2
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน-3--3
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน-4--4
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด2667--93
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม1012--22
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม-7--7
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน1438--52
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม-5--5
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน-4--4
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน21--3
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด1566--81
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม22--4
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม-8--8
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน1145--56
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม11--2
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน17--8
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน-3--3
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด78260--338
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม1526--41
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม529--34
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน52159--211
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม110--11
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน219--21
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน317--20
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด1672--88
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม-9--9
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม57--12
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน1047--57
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม-2--2
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน-4--4
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน13--4
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1128--39
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม22--4
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม12--3
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน819--27
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม-1--1
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน-3--3
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน-1--1
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1729--46
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม3---3
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม11--2
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน1223--35
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม12--3
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน-1--1
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน-2--2
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด7520485-364
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม17173-37
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม11179-37
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน4112561-227
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม4135-22
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน1234-28
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน193-13
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1420--34
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม12--3
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม11--2
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน1115--26
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม-----
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน11--2
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน-1--1
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด3011533-178
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม1421-17
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม463-13
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน108324-117
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม-42-6
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน1142-17
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน161-8
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด2555--80
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม13--4
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม14--5
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน2139--60
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม13--4
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน-5--5
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน11--2
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1722779-323
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม9213-33
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม4166-26
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน414253-199
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม-173-20
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน-209-29
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน-115-16
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1139--50
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม1---1
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม35--8
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน723--30
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม-3--3
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน-4--4
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน-4--4
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด3297--129
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม24--6
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม-4--4
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน2667--93
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม27--9
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน211--13
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน-4--4
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1341--54
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม14--5
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม-4--4
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน828--36
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม11--2
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน23--5
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน11--2
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1881--99
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม23--5
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม211--13
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน1156--67
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม-3--3
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน14--5
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน24--6
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด-22--22
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม-----
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม-----
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน-15--15
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม-2--2
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน-2--2
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน-3--3
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด2143--64
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม79--16
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม34--7
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน922--31
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม13--4
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน-3--3
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน12--3
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด48214--262
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม527--32
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม326--29
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน39125--164
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม-9--9
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน119--20
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน-8--8
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด2480--104
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม13--4
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม66--12
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน1662--78
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม-4--4
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน13--4
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน-2--2
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด739--46
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม-1--1
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม-1--1
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน427--31
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม2---2
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน-6--6
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน14--5
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด2512740-192
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม234-9
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม143-8
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน179926-142
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม151-7
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน193-13
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน372-12
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์--1-1
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1910535-159
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม5111-17
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม552-12
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน86624-98
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม-52-7
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน1124-17
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน-62-8
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด3688--124
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ผอม24--6
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างผอม76--13
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สมส่วน2152--73
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ท้วม22--4
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เริ่มอ้วน410--14
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ้วน-14--14
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด828--36
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม73--10
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม-1--1
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน122--23
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม-----
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน-1--1
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน-1--1
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด1686--102
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม-11--11
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม111--12
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน1158--69
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม1---1
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน23--5
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน13--4
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด35105--140
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม53--8
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม44--8
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน2069--89
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม25--7
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน315--18
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน19--10
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด1655--71
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม14--5
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม-2--2
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน1438--52
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม12--3
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน-7--7
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน-2--2
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด25101--126
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ผอม-3--3
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างผอม15--6
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สมส่วน2175--96
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ท้วม-5--5
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เริ่มอ้วน29--11
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ้วน14--5
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่านอกเกณฑ์-----
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1641--57
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม18--9
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม14--5
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน1421--35
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม-----
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน-5--5
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน-3--3
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1121--32
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม3---3
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม12--3
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน516--21
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม-1--1
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน11--2
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน11--2
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด23101--124
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม-8--8
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม27--9
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน1971--90
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม13--4
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน18--9
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน-4--4
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด298143-153
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม832-13
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม383-14
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน175332-102
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม-42-6
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน172-10
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน-62-8
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1851--69
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ผอม1---1
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างผอม22--4
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สมส่วน1240--52
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ท้วม14--5
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เริ่มอ้วน13--4
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อ้วน12--3
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่านอกเกณฑ์-----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด18102--120
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม111--12
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม-11--11
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน1371--84
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม12--3
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-4--4
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน33--6
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1958--77
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม44--8
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม15--6
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน1440--54
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-2--2
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-3--3
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน-4--4
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด934--43
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม2---2
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม22--4
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน319--22
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-5--5
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-2--2
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน26--8
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1866--84
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม-5--5
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม16--7
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน1550--65
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม12--3
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-1--1
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน12--3
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด950--59
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม26--8
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม-5--5
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน729--36
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-3--3
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-5--5
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน-2--2
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด367042-148
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม145-10
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม555-15
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน244526-95
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม221-5
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน3113-17
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน122-5
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-1--1
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด1551--66
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม22--4
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม45--9
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน839--47
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม-2--2
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน12--3
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน-1--1
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด2410337-164
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม249-15
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม4107-21
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน167320-109
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม13--4
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน-8--8
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน151-7
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด277925-131
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม-6--6
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม112--13
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน215217-90
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม323-8
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน154-10
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน121-4
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1435--49
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม31--4
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม23--5
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน827--35
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน-1--1
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน13--4
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1047--57
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม217--19
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม28--10
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน321--24
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน11--2
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน2---2
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด286524-117
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม29--11
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม271-10
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน223820-80
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-4--4
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน152-8
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน121-4
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1648--64
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม24--6
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม37--10
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน1132--43
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-2--2
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน-1--1
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน-2--2
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1644--60
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม-4--4
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม-3--3
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน1131--42
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม12--3
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน22--4
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน22--4
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1959--78
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม312--15
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม214--16
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน1032--42
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม3---3
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน-1--1
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน1---1
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1248--60
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม15--6
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม3---3
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน438--42
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม34--7
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน-----
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน11--2
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด40137106-283
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม2149-25
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม1147-22
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน309173-194
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม226-10
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน275-14
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน396-18
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด921--30
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม-1--1
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม12--3
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน815--23
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม-----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน-2--2
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน-1--1
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด850--58
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม-2--2
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม14--5
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน632--38
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม-6--6
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน14--5
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน-2--2
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1152--63
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม-3--3
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม-7--7
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน1129--40
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม-3--3
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน-3--3
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน-7--7
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด3210266-200
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม752-14
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม475-16
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน176849-134
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-93-12
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน2115-18
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน222-6
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1237--49
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน3---3
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน937--46
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด2062--82
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม310--13
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม-7--7
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน1739--56
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-4--4
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-1--1
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน-1--1
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด2354--77
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม-3--3
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม24--6
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน1941--60
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-2--2
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-2--2
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน22--4
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1724--41
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม23--5
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม21--3
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน1317--30
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-1--1
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-1--1
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน-1--1
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด175468-139
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม222-6
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม244-10
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน123657-105
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-63-9
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-41-5
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน121-4
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1051--61
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม11--2
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม14--5
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน731--38
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม-6--6
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-2--2
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน17--8
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด46148--194
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม88--16
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม113--14
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน33108--141
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม15--6
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน-7--7
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน37--10
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด2785--112
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม33--6
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม44--8
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน1970--89
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม-1--1
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน15--6
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน-2--2
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด-37--37
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม-2--2
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม-4--4
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน-23--23
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม-3--3
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน-4--4
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน-1--1
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด1874--92
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม-7--7
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม-5--5
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน1146--57
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม-2--2
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน37--10
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน47--11
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1129--40
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม13--4
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม12--3
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน515--20
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม14--5
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน23--5
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน12--3
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด71316-36
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม-1--1
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม--3-3
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน799-25
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม-11-2
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน-12-3
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน-11-2
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด113732-80
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม223-7
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม221-5
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน43021-55
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม-16-7
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน-2--2
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน3-1-4
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด92958--1,050
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม642--48
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม967--76
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน59630--689
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม556--61
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน596--101
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน867--75
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด925--34
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม-----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม-2--2
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน822--30
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม-----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน-1--1
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน1---1
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด72702--774
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม853--61
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม452--56
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน50460--510
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม437--41
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน365--68
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน335--38
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด1042--52
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม23--5
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม-2--2
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน532--37
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม1---1
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน21--3
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน-4--4
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด187332-123
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม3151-19
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม4122-18
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน104024-74
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม-3--3
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน--3-3
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน132-6
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด328024-136
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม82--10
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม181-10
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน206220-102
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม12--3
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน232-7
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน-31-4
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด1643--59
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม13--4
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม25--7
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน1326--39
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม-4--4
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน-1--1
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน-4--4
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด1645--61
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ผอม68--14
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างผอม45--9
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สมส่วน429--33
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ท้วม-----
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เริ่มอ้วน12--3
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อ้วน11--2
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่านอกเกณฑ์-----
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด3391--124
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม229--31
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม25--7
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน755--62
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม-5--5
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน-15--15
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน12--3
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์1---1
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1844--62
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม16--7
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม25--7
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน1122--33
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม14--5
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน13--4
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน24--6
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด104455-109
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม561-12
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม169-16
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน42641-71
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม-2--2
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน-34-7
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน-1--1
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1945--64
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม11--2
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม25--7
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน1628--44
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม-1--1
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน-7--7
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน-3--3
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1138--49
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ผอม-1--1
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างผอม12--3
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สมส่วน927--36
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ท้วม-4--4
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เริ่มอ้วน14--5
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อ้วน-----
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่านอกเกณฑ์-----
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด4615365-264
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม10104-24
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม-133-16
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน2810649-183
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม174-12
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน483-15
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน292-13
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์1---1
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด248032-136
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม183-12
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม232-7
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน164922-87
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม251-8
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน-124-16
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน33--6
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1749--66
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ผอม-6--6
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างผอม24--6
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สมส่วน1034--44
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ท้วม2---2
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เริ่มอ้วน33--6
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ้วน-2--2
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่านอกเกณฑ์-----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด268246-154
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม52--7
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม392-14
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน166039-115
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-42-6
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน131-5
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน132-6
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-1--1
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด2062--82
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม95--14
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม31--4
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน846--54
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-2--2
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน-7--7
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน-1--1
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1448--62
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม12--3
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม-3--3
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน1133--44
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-3--3
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน-6--6
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน21--3
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1837--55
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม-3--3
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม21--3
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน826--34
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม43--7
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน-2--2
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน42--6
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด297323-125
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม24--6
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม14--5
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน236019-102
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-11-2
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน231-6
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน112-4
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด625--31
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม1---1
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม-1--1
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน321--24
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-----
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน12--3
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน11--2
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1521--36
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม2---2
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม25--7
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน813--21
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม-1--1
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน2---2
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน12--3
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1439--53
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ผอม-2--2
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างผอม33--6
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สมส่วน825--33
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ท้วม12--3
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เริ่มอ้วน13--4
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อ้วน14--5
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่านอกเกณฑ์-----
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด257315-113
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม-2--2
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม261-9
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน214814-83
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม26--8
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน-11--11
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน-----
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด-34--34
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม-----
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม-----
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน-29--29
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-1--1
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน-1--1
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน-3--3
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด525--30
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม-----
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม-3--3
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน316--19
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม11--2
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน-2--2
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน13--4
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด20110--130
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม-6--6
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม16--7
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน1878--96
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-4--4
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน111--12
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน-5--5
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด3211630-178
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม-104-14
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม191-11
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน266920-115
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม3131-17
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน281-11
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน-73-10
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด-30--30
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม-----
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม-2--2
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน-23--23
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-2--2
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน-----
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน-3--3
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด40138--178
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม95--14
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม912--21
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน1986--105
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-7--7
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน215--17
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน113--14
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด1033--43
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม11--2
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม-1--1
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน717--24
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-4--4
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน15--6
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน15--6
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด208135-136
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม28--10
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม261-9
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน125133-96
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม26--8
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน141-6
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน16--7
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด156321-99
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม-61-7
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม171-9
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน124313-68
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม121-4
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน143-8
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน-12-3
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด1033--43
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม-6--6
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม11--2
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน919--28
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-----
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน-5--5
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน-2--2
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด5217280-304
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม2162-20
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม267-15
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน4412258-224
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม1116-18
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน286-16
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน191-11
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด31104--135
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม36--9
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม410--14
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน2376--99
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-2--2
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน17--8
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน-3--3
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด2380--103
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม33--6
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม24--6
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน1654--70
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม29--11
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน-4--4
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน-6--6
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด267651-153
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม6-2-8
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม2-2-4
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน186236-116
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม-26-8
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน-7--7
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน-55-10
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด4512359-227
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม1083-21
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม292-13
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน288341-152
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม286-16
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน295-16
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน162-9
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด2069--89
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม12--3
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม35--8
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน1453--67
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม-4--4
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน-3--3
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน22--4
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด3714367-247
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม682-16
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม5162-23
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน229752-171
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม144-9
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน1136-20
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน251-8
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด227238-132
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม-245-29
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม162-9
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน153725-77
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม123-6
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน223-7
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน31--4
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด628--34
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม24--6
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม-3--3
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน314--17
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม-3--3
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน-3--3
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน11--2
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด1995--114
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม18--9
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม-6--6
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน1770--87
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม13--4
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน-4--4
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน-4--4
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด4617287-305
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม17444-65
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม6915-30
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน2010757-184
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม-62-8
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน344-11
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน-25-7
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด731--38
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม11--2
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม-4--4
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน618--24
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม-3--3
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน-3--3
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน-2--2
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด723--30
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม11--2
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม-1--1
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน618--24
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม-----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน-2--2
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน-1--1
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด1754--71
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม2---2
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม13--4
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน1241--53
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม14--5
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน15--6
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน-1--1
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด-13--13
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม-2--2
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน-11--11
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด2380--103
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม1217--29
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม411--15
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน538--43
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม-4--4
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน15--6
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน15--6
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด2047--67
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม43--7
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม11--2
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน1238--50
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม-2--2
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน13--4
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน2---2
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด39174--213
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ผอม313--16
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างผอม510--15
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สมส่วน26114--140
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ท้วม117--18
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เริ่มอ้วน110--11
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ้วน310--13
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่านอกเกณฑ์-----
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด744--51
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ผอม-4--4
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างผอม-3--3
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สมส่วน633--39
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ท้วม-2--2
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เริ่มอ้วน-----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อ้วน12--3
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่านอกเกณฑ์-----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----


120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version.