จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,44921,5073,221-30,177
พุทธ5,43621,4633,214-30,113
อิสลาม11356-52
คริสต์28--10
ซิกส์-----
พราหมณ์/ฮินดู-----
อื่นๆ-11-2
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1910675-200
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ1910673-198
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม--2-2
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด2187--108
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ2187--108
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1473--87
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ1473--87
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1340--53
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ1340--53
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด116--17
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ116--17
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด219--21
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ219--21
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด207130-121
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ207130-121
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1438--52
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ1438--52
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด285325-106
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ285225-105
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม-1--1
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด118829-128
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ118728-126
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม-11-2
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด339940-172
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ339940-172
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด15141--156
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ15141--156
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1328--41
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ1328--41
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1744--61
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ1741--58
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์-3--3
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด710448-159
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ710448-159
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด2814472-244
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ2814472-244
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1141--52
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ1141--52
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด953--62
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ953--62
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด930--39
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ930--39
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1251--63
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ1251--63
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด940--49
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ940--49
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด-56--56
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ-56--56
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด210--12
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ210--12
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1552--67
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ1552--67
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1340--53
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ1340--53
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด256237-124
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ256237-124
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด2050--70
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ2050--70
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด39148100-287
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ39148100-287
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด630--36
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ630--36
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด297562-166
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ297562-166
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1343--56
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ1343--56
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด444--48
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ444--48
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด197776-172
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ197676-171
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์-1--1
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด826--34
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ826--34
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1645--61
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ1645--61
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด-33--33
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ-33--33
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2515143-219
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ2515143-219
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด415--19
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ415--19
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด317641-148
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ307541-146
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม1---1
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์-1--1
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด781--88
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ781--88
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด368230-148
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ358030-145
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม12--3
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1839--57
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ1839--57
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-66--66
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ-66--66
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-64--64
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ-64--64
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด636--42
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ635--41
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม-1--1
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด2555--80
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ2555--80
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1226--38
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ1226--38
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-57--57
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ-57--57
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1427--41
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ1427--41
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด127083-165
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ127083-165
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด29124--153
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ29124--153
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1030--40
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ1030--40
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2591--116
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ2589--114
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม-2--2
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1139--50
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ1139--50
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด641--47
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ641--47
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด5016262-274
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ5016262-274
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด60973--1,033
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ60971--1,031
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม-2--2
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด112219-52
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ112219-52
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด2310147-171
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ2210147-170
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม1---1
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด37--10
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ37--10
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด119--20
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ119--20
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด111--12
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ111--12
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1746--63
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ1745--62
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม-1--1
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด3892--130
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ3792--129
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม1---1
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2310847-178
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ2310847-178
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด525--30
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ525--30
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1972--91
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ1972--91
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด3784--121
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ3784--121
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด844--52
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ844--52
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด66290--356
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พุทธ66290--356
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อิสลาม-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ คริสต์-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซิกส์-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด2510570-200
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พุทธ2510570-200
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อิสลาม-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ คริสต์-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซิกส์-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด376430-131
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พุทธ376430-131
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อิสลาม-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ คริสต์-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซิกส์-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด142424--566
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พุทธ142420--562
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อิสลาม-3--3
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ คริสต์-1--1
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซิกส์-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด1125--36
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พุทธ1125--36
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อิสลาม-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ คริสต์-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซิกส์-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1343--56
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ1343--56
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด116--17
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ116--17
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด825--33
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ825--33
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด1943--62
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พุทธ1943--62
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อิสลาม-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ คริสต์-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซิกส์-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1956--75
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ1956--75
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด215823-102
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ215823-102
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1552--67
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ1552--67
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1329--42
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ1228--40
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม11--2
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2556--81
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ2556--81
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด225711-90
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ225711-90
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด3215157-240
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ3215157-240
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด25107--132
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ25107--132
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด4516481-290
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ4516381-289
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม-1--1
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด313--16
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ313--16
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด58425--483
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ57424--481
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม11--2
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด1053--63
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ1053--63
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด537--42
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ537--42
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด2410355-182
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ2410355-182
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด1038--48
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ1038--48
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1459--73
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ1459--73
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด267632-134
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ267532-133
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม-1--1
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2853--81
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ2852--80
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม-1--1
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด256321-109
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ256321-109
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1250--62
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ1250--62
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด942--51
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ942--51
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด3310457-194
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ3310456-193
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ--1-1
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2980--109
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ2980--109
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2667--93
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ2667--93
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด277826-131
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ277826-131
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด2010955-184
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ2010955-184
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด28148--176
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ28147--175
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม-1--1
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด51226--277
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พุทธ51226--277
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อิสลาม-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ คริสต์-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซิกส์-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด2661,084--1,350
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พุทธ2661,082--1,348
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อิสลาม-2--2
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ คริสต์-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซิกส์-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1847--65
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ1847--65
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด3089--119
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ3087--117
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม-2--2
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1761--78
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ1761--78
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด377233-142
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ377233-142
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด3711249-198
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ3711249-198
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม-----
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์-----
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์-----
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1754--71
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ1754--71
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2572--97
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ2572--97
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด-33--33
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ-32--32
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม-1--1
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด834--42
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ834--42
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม-----
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์-----
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์-----
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2434--58
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ2334--57
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม-----
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์1---1
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์-----
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1942--61
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ1942--61
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม-----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์-----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์-----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ-----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1153--64
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ1153--64
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม-----
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์-----
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์-----
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ-----
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด2874--102
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ2874--102
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม-----
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์-----
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์-----
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ-----
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด3311736-186
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ3311736-186
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม-----
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์-----
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์-----
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ-----
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด31105--136
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ31105--136
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม-----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์-----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์-----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ-----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด4617169-286
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ4617168-285
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม--1-1
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์-----
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์-----
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ-----
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด30100--130
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ30100--130
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม-----
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์-----
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์-----
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ-----
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1867--85
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ1867--85
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม-----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์-----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์-----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ-----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด369259-187
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ369259-187
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม-----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์-----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์-----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ-----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1965--84
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ1965--84
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม-----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์-----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์-----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ-----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1344--57
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ1344--57
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม-----
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์-----
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์-----
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ-----
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด34103--137
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ34103--137
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม-----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์-----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์-----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ-----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด-50--50
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ-50--50
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม-----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์-----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์-----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ-----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด2667--93
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ2667--93
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม-----
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์-----
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์-----
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ-----
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด1566--81
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ1566--81
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม-----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์-----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์-----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ-----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด78260--338
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ78260--338
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม-----
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์-----
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์-----
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ-----
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด1672--88
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ1672--88
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม-----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์-----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์-----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ-----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1128--39
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ1127--38
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม-1--1
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์-----
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์-----
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ-----
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1729--46
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ1729--46
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม-----
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์-----
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์-----
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ-----
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด7520485-364
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ7520485-364
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม-----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์-----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์-----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ-----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1420--34
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ1420--34
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม-----
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์-----
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์-----
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ-----
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด3011533-178
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ3011532-177
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม--1-1
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์-----
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์-----
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ-----
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด2555--80
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ2555--80
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม-----
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์-----
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์-----
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ-----
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1722779-323
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ1722678-321
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม-11-2
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์-----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์-----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ-----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1139--50
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ1139--50
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม-----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์-----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์-----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ-----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด3297--129
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ3297--129
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม-----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์-----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์-----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ-----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1341--54
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ1341--54
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม-----
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์-----
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์-----
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ-----
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1881--99
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ1881--99
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม-----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์-----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์-----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ-----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด-22--22
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ-22--22
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม-----
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์-----
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์-----
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ-----
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด2143--64
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ2142--63
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม-----
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์-----
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์-----
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ-1--1
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด48214--262
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ48214--262
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม-----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์-----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์-----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ-----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด2480--104
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ2480--104
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม-----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์-----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์-----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ-----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด739--46
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ639--45
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม1---1
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์-----
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์-----
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ-----
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด2512740-192
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ2512740-192
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม-----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์-----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์-----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ-----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1910535-159
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ1910535-159
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม-----
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์-----
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์-----
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ-----
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด3688--124
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ3687--123
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม-1--1
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์-----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์-----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ-----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด828--36
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ728--35
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม1---1
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์-----
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์-----
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ-----
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด1686--102
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ1686--102
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม-----
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์-----
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์-----
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ-----
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด35105--140
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ35105--140
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม-----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์-----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์-----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ-----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด1655--71
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ1655--71
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม-----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์-----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์-----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ-----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด25101--126
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ25101--126
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม-----
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์-----
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์-----
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู-----
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ-----
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ-----
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1641--57
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ1641--57
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม-----
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์-----
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์-----
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ-----
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1121--32
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ1121--32
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม-----
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์-----
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์-----
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ-----
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด23101--124
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ23101--124
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม-----
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์-----
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์-----
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ-----
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด298143-153
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ298143-153
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม-----
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์-----
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์-----
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ-----
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1851--69
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ1851--69
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม-----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์-----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์-----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ-----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด18102--120
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ18101--119
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม-1--1
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์-----
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์-----
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ-----
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1958--77
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ1958--77
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม-----
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์-----
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์-----
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ-----
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด934--43
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ934--43
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม-----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์-----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์-----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ-----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1866--84
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ1866--84
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม-----
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์-----
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์-----
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ-----
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด950--59
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ950--59
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม-----
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์-----
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์-----
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ-----
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด367042-148
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พุทธ367042-148
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อิสลาม-----
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า คริสต์-----
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ซิกส์-----
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พราหมณ์/ฮินดู-----
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อื่นๆ-----
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ-----
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด1551--66
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พุทธ1551--66
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อิสลาม-----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า คริสต์-----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ซิกส์-----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พราหมณ์/ฮินดู-----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อื่นๆ-----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ-----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด2410337-164
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พุทธ2410337-164
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อิสลาม-----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง คริสต์-----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ซิกส์-----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อื่นๆ-----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด277925-131
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พุทธ277925-131
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อิสลาม-----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง คริสต์-----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ซิกส์-----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อื่นๆ-----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1435--49
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พุทธ1335--48
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อิสลาม-----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง คริสต์1---1
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ซิกส์-----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อื่นๆ-----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1047--57
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พุทธ1047--57
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อิสลาม-----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง คริสต์-----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ซิกส์-----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อื่นๆ-----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด286524-117
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พุทธ286524-117
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อิสลาม-----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง คริสต์-----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ซิกส์-----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อื่นๆ-----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1648--64
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พุทธ1647--63
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อิสลาม-----
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง คริสต์-1--1
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ซิกส์-----
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อื่นๆ-----
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1644--60
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พุทธ1644--60
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อิสลาม-----
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง คริสต์-----
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ซิกส์-----
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อื่นๆ-----
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1959--78
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พุทธ1959--78
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อิสลาม-----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง คริสต์-----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ซิกส์-----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อื่นๆ-----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1248--60
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ1248--60
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม-----
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์-----
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์-----
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ-----
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด40137106-283
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ40136106-282
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม-1--1
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์-----
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์-----
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ-----
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด921--30
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ921--30
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม-----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์-----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์-----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ-----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด850--58
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ850--58
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม-----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์-----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์-----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ-----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1152--63
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ1152--63
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม-----
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์-----
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์-----
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ-----
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด3210266-200
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ3210266-200
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม-----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์-----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์-----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ-----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1237--49
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ1237--49
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด2062--82
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ2062--82
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม-----
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์-----
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์-----
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ-----
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด2354--77
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ2354--77
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม-----
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์-----
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์-----
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ-----
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1724--41
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ1724--41
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม-----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์-----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์-----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ-----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด175468-139
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ175468-139
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม-----
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์-----
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์-----
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ-----
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1051--61
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ1051--61
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม-----
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์-----
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์-----
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ-----
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด46148--194
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พุทธ46148--194
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อิสลาม-----
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า คริสต์-----
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ซิกส์-----
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พราหมณ์/ฮินดู-----
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อื่นๆ-----
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ-----
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด2785--112
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พุทธ2785--112
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อิสลาม-----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า คริสต์-----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ซิกส์-----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พราหมณ์/ฮินดู-----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อื่นๆ-----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ-----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด-37--37
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พุทธ-37--37
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อิสลาม-----
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า คริสต์-----
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ซิกส์-----
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พราหมณ์/ฮินดู-----
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อื่นๆ-----
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ-----
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด1874--92
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พุทธ1774--91
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อิสลาม1---1
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า คริสต์-----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ซิกส์-----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พราหมณ์/ฮินดู-----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อื่นๆ-----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ-----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1129--40
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ1129--40
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม-----
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์-----
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์-----
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ-----
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด71316-36
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ71316-36
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม-----
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์-----
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์-----
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ-----
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด113732-80
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ113632-79
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม-----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์-1--1
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์-----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ-----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด92958--1,050
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ92955--1,047
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม-3--3
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์-----
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์-----
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ-----
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด925--34
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ925--34
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม-----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์-----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์-----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ-----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด72702--774
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ72701--773
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม-1--1
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์-----
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์-----
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ-----
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด1042--52
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พุทธ1042--52
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อิสลาม-----
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า คริสต์-----
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ซิกส์-----
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พราหมณ์/ฮินดู-----
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อื่นๆ-----
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ-----
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด187332-123
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พุทธ177332-122
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อิสลาม1---1
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า คริสต์-----
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ซิกส์-----
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พราหมณ์/ฮินดู-----
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อื่นๆ-----
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ-----
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด328024-136
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พุทธ328024-136
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อิสลาม-----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า คริสต์-----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ซิกส์-----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พราหมณ์/ฮินดู-----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อื่นๆ-----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ-----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด1643--59
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พุทธ1643--59
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อิสลาม-----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า คริสต์-----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ซิกส์-----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พราหมณ์/ฮินดู-----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อื่นๆ-----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ-----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด1645--61
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พุทธ1645--61
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อิสลาม-----
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า คริสต์-----
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ซิกส์-----
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พราหมณ์/ฮินดู-----
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อื่นๆ-----
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ-----
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด3391--124
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ3391--124
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม-----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์-----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์-----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ-----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1844--62
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ1844--62
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม-----
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์-----
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์-----
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ-----
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด104455-109
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ104455-109
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม-----
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์-----
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์-----
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ-----
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1945--64
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ1945--64
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม-----
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์-----
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์-----
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ-----
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1138--49
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ1138--49
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม-----
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์-----
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์-----
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ-----
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด4615365-264
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ4615365-264
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม-----
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์-----
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์-----
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ-----
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด248032-136
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ248032-136
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม-----
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์-----
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์-----
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ-----
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1749--66
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ1749--66
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม-----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์-----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์-----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ-----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด268246-154
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พุทธ268246-154
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อิสลาม-----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง คริสต์-----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ซิกส์-----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อื่นๆ-----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด2062--82
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พุทธ2062--82
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อิสลาม-----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง คริสต์-----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ซิกส์-----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อื่นๆ-----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พุทธ-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อิสลาม-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง คริสต์-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ซิกส์-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อื่นๆ-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1448--62
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พุทธ1448--62
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อิสลาม-----
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง คริสต์-----
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ซิกส์-----
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อื่นๆ-----
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1837--55
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พุทธ1837--55
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อิสลาม-----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง คริสต์-----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ซิกส์-----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อื่นๆ-----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด297323-125
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พุทธ297323-125
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อิสลาม-----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง คริสต์-----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ซิกส์-----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อื่นๆ-----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด625--31
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พุทธ625--31
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อิสลาม-----
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง คริสต์-----
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ซิกส์-----
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อื่นๆ-----
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1521--36
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พุทธ1521--36
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อิสลาม-----
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง คริสต์-----
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ซิกส์-----
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อื่นๆ-----
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1439--53
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พุทธ1439--53
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อิสลาม-----
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง คริสต์-----
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ซิกส์-----
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง พราหมณ์/ฮินดู-----
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อื่นๆ-----
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด257315-113
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ257315-113
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม-----
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์-----
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์-----
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ-----
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด-34--34
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ-34--34
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม-----
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์-----
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์-----
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ-----
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด525--30
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ525--30
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม-----
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์-----
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์-----
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ-----
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด20110--130
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ20110--130
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม-----
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์-----
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์-----
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ-----
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด3211630-178
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ3211630-178
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม-----
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์-----
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์-----
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ-----
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด-30--30
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ-30--30
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม-----
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์-----
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์-----
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ-----
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด40138--178
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ40138--178
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม-----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์-----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์-----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ-----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด1033--43
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ1033--43
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม-----
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์-----
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์-----
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ-----
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด208135-136
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ208035-135
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม-1--1
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์-----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์-----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ-----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด156321-99
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ156321-99
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม-----
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์-----
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์-----
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ-----
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด1033--43
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ1033--43
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม-----
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์-----
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์-----
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ-----
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด5217280-304
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ5117280-303
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม1---1
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์-----
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์-----
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ-----
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด31104--135
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ31104--135
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม-----
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์-----
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์-----
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ-----
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด2380--103
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ2380--103
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม-----
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์-----
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์-----
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ-----
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด267651-153
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ267551-152
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม-1--1
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์-----
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์-----
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ-----
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด4512359-227
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ4512359-227
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม-----
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์-----
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์-----
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ-----
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด2069--89
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ2069--89
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม-----
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์-----
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์-----
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ-----
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด3714367-247
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ3714367-247
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม-----
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์-----
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์-----
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ-----
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด227238-132
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ227238-132
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม-----
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์-----
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์-----
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ-----
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด628--34
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ628--34
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม-----
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์-----
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์-----
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ-----
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด1995--114
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ1995--114
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม-----
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์-----
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์-----
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ-----
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด4617287-305
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ4617287-305
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม-----
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์-----
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์-----
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ-----
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด731--38
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ731--38
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม-----
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์-----
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์-----
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ-----
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด723--30
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ723--30
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม-----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์-----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์-----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ-----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด1754--71
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ1754--71
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม-----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์-----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์-----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ-----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด-13--13
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ-13--13
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด2380--103
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ2380--103
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม-----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์-----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์-----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ-----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด2047--67
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ2047--67
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม-----
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์-----
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์-----
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ-----
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด39174--213
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ39174--213
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม-----
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์-----
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์-----
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู-----
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ-----
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด744--51
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ744--51
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม-----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์-----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์-----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู-----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ-----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----


120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version.