ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกเพศ

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายเพศ
ชายหญิงรวม
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือกุดกว้างศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 0
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือกุดกว้างศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 0
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือกุดกว้างศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 0
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือกุดกว้างศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 0
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือกุดกว้างศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 0
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือกุดกว้างศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 0
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือกุดกว้างศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 0
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือกุดกว้างศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 0
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือกุดกว้างศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 0
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือจระเข้ศูนย์เครือข่ายบูรพา 0
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือจระเข้ศูนย์เครือข่ายบูรพา 0
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือจระเข้ศูนย์เครือข่ายบูรพา 0
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือจระเข้ศูนย์เครือข่ายบูรพา 0
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือโนนทองศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 0
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือโนนทองศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 0
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือโนนทองศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 0
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือโนนทองศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 0
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือโนนทองศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 0
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือโนนทองศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 0
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือโนนทองศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 0
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือโนนทองศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 0
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือโนนทองศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 0
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือโนนทองศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 0
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือโนนทันศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 0
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือโนนทันศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 0
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือโนนทันศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 0
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือโนนทันศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 0
40050030 บ้านหว้าหนองเรือโนนทันศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 0
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือโนนทันศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 0
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือโนนสะอาดศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 0
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือโนนสะอาดศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 0
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือโนนสะอาดศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 0
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือโนนสะอาดศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 0
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือโนนสะอาดศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 0
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือโนนสะอาดศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 0
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือบ้านกงศูนย์เครือข่ายบูรพา 0
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือบ้านกงศูนย์เครือข่ายบูรพา 0
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือบ้านกงศูนย์เครือข่ายบูรพา 0
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือบ้านผือศูนย์เครือข่ายบูรพา 0
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือบ้านผือศูนย์เครือข่ายบูรพา 0
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือบ้านผือศูนย์เครือข่ายบูรพา 0
40050045 บ้านหาดหนองเรือบ้านเม็งศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 0
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือบ้านเม็งศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 0
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือบ้านเม็งศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 0
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือบ้านเม็งศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 0
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือบ้านเม็งศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 0
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือบ้านเม็งศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 0
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือบ้านเม็งศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 0
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือบ้านเม็งศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 0
40050053 บ้านเม็งหนองเรือบ้านเม็งศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 0
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือยางคำศูนย์เครือข่ายบูรพา 0
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือยางคำศูนย์เครือข่ายบูรพา 0
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือยางคำศูนย์เครือข่ายบูรพา 0
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือยางคำศูนย์เครือข่ายบูรพา 0
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือยางคำศูนย์เครือข่ายบูรพา 0
40050059 บ้านยางคำหนองเรือยางคำศูนย์เครือข่ายบูรพา 0
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 0
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 0
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 0
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 0
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 0
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 0
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 0
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพขัวเรียงศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 0
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพขัวเรียงศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 0
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพขัวเรียงศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 0
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพขัวเรียงศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 0
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพขัวเรียงศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 0
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพโนนสะอาดศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 0
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 0
40050074 บ้านชุมแพชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 0
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 0
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 0
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 0
40050083 บ้านไชยสอชุมแพไชยสอศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 0
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพไชยสอศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 0
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพไชยสอศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 0
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพไชยสอศูนย์เครือข่ายชุมแพ 0
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพนาเพียงศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 0
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพนาเพียงศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 0
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพนาเพียงศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 0
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพนาเพียงศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 0
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพนาเพียงศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 0
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพนาเพียงศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 0
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพนาหนองทุ่มศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 0
40050095 บ้านโนนโกชุมแพนาหนองทุ่มศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 0
40050096 บ้านวังยาวชุมแพนาหนองทุ่มศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 0
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพนาหนองทุ่มศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 0
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพโนนสะอาดศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 0
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพโนนสะอาดศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 0
40050101 บ้านโนนลานชุมแพโนนสะอาดศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 0
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพโนนหันศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 0
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพโนนหันศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 0
40050104 บ้านโนนชาติชุมแพโนนหันศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 0
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพโนนอุดมศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 0
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพโนนอุดมศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 0
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพโนนอุดมศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 0
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพวังหินลาดศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 0
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพวังหินลาดศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 0
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพวังหินลาดศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 0
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพวังหินลาดศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 0
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพวังหินลาดศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 0
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพวังหินลาดศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 0
40050114 บ้านธาตุชุมแพหนองเขียดศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 0
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพหนองเขียดศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 0
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพหนองเขียดศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 0
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพหนองไผ่ศูนย์เครือข่ายชุมแพ 0
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพหนองไผ่ศูนย์เครือข่ายชุมแพ 0
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพหนองไผ่ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 0
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพหนองไผ่ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 0
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพหนองไผ่ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 0
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพหนองไผ่ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 0
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพหนองไผ่ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 0
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพหนองเสาเล้าศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 0
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพหนองเสาเล้าศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 0
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพหนองเสาเล้าศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 0
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพหนองเสาเล้าศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 0
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพหนองเสาเล้าศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 0
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูซำยางศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 0
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูซำยางศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 0
40050136 บ้านซำยางสีชมพูซำยางศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 0
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูดงลานศูนย์เครือข่ายดงชมพู 0
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูดงลานศูนย์เครือข่ายดงชมพู 0
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูดงลานศูนย์เครือข่ายดงชมพู 0
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูดงลานศูนย์เครือข่ายดงชมพู 0
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูนาจานศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 0
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูนาจานศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 0
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูนาจานศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 0
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูนาจานศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 0
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูนาจานศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 0
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูบริบูรณ์ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 0
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูบริบูรณ์ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 0
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูบริบูรณ์ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 0
40050151 บ้านผาขามสีชมพูบริบูรณ์ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 0
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูบริบูรณ์ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 0
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูบ้านใหม่ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 0
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูบ้านใหม่ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 0
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูบ้านใหม่ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 0
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูภูห่านศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 0
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูภูห่านศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 0
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูภูห่านศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 0
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูวังเพิ่มศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 0
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูวังเพิ่มศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 0
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูวังเพิ่มศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 0
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูวังเพิ่มศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 0
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูวังเพิ่มศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 0
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูวังเพิ่มศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 0
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูวังเพิ่มศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 0
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศรีสุขศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 0
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศรีสุขศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 0
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศรีสุขศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 0
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศรีสุขศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 0
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศรีสุขศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 0
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศรีสุขศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 0
40050175 บ้านป่านสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 0
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 0
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 0
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 0
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 0
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูหนองแดงศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 0
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูหนองแดงศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 0
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูหนองแดงศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 0
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูหนองแดงศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 0
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูหนองแดงศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 0
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงกุดขอนแก่นศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 0
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงกุดขอนแก่นศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 0
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงกุดขอนแก่นศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 0
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงกุดขอนแก่นศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 0
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงกุดขอนแก่นศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 0
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงกุดขอนแก่นศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 0
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าเขาน้อยศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 0
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าเขาน้อยศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 0
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงดินดำศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 0
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงดินดำศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 0
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงดินดำศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 0
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงทุ่งชมพูศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 0
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงทุ่งชมพูศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 0
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงทุ่งชมพูศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 0
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงทุ่งชมพูศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 0
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงทุ่งชมพูศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 0
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงนาชุมแสงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 0
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงนาชุมแสงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 0
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงนาชุมแสงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 0
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงนาชุมแสงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 0
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงนาชุมแสงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 0
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงนาหว้าศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 0
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงนาหว้าศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 0
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงนาหว้าศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 0
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงนาหว้าศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 0
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงนาหว้าศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 0
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงนาหว้าศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 0
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงนาหว้าศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 0
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าในเมืองศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 0
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าในเมืองศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 0
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าในเมืองศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 0
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าในเมืองศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 0
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงบ้านเรือศูนย์เครือข่ายภูเวียง 0
40050224 บ้านเรือภูเวียงบ้านเรือศูนย์เครือข่ายภูเวียง 0
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงบ้านเรือศูนย์เครือข่ายภูเวียง 0
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 0
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 0
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 0
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าในเมืองศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 0
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าเมืองเก่าพัฒนาศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 0
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าเมืองเก่าพัฒนาศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 0
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าเมืองเก่าพัฒนาศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 0
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าเมืองเก่าพัฒนาศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 0
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงสงเปือยศูนย์เครือข่ายภูเวียง 0
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงสงเปือยศูนย์เครือข่ายภูเวียง 0
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงสงเปือยศูนย์เครือข่ายภูเวียง 0
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงสงเปือยศูนย์เครือข่ายภูเวียง 0
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงสงเปือยศูนย์เครือข่ายภูเวียง 0
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงหนองกุงเซินศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 0
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงหนองกุงเซินศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 0
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงหนองกุงเซินศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 0
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงหนองกุงธนสารศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 0
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงหนองกุงธนสารศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 0
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงหนองกุงธนสารศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 0
40050248 บ้านหันภูเวียงหนองกุงธนสารศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 0
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงหว้าทองศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 0
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงหว้าทองศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 0
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงหว้าทองศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 0
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงหว้าทองศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 0
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงหว้าทองศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 0
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านนาฝายศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 0
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านนาฝายศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 0
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านนาฝายศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 0
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านโนนคอมศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 0
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านโนนคอมศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 0
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 0
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 0
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 0
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านวังสวาบศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 0
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านวังสวาบศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 0
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านวังสวาบศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 0
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านห้วยม่วงศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 0
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านห้วยม่วงศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 0
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านห้วยม่วงศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 0
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำกุดธาตุศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 0
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำกุดธาตุศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 0
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำกุดธาตุศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 0
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำกุดธาตุศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 0
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำกุดธาตุศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 0
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำกุดธาตุศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 0
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำกุดธาตุศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 0
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำขนวนศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 0
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำขนวนศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 0
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำขนวนศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 0
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำขนวนศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 0
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำขนวนศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 0
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำบ้านโคกศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 0
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำบ้านโคกศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 0
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำบ้านโคกศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 0
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านวังสวาบศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 0
120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version.