จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,44921,5073,221-30,177
ไทย5,44021,4513,209-30,100
กัมพูชา-147-21
เกาหลีใต้--1-1
จีน-1--1
ซาอุดีอาระเบีย-----
ญี่ปุ่น-----
เนปาล-----
ปากีสถาน-----
เมียนมา-21-3
ฟิลิปปิน-----
มาเลเซีย-5--5
ลาว4162-22
เวียดนาม-1--1
ศรีลังกา-----
สิงคโปร์-----
อินเดีย-----
อินโดนีเซีย-----
ไม่ปรากฎสัญชาติ49--13
อื่นๆ181-10
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1910675-200
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย1910575-199
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-1--1
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด2187--108
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย2187--108
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1473--87
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย1473--87
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1340--53
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย1340--53
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด116--17
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย116--17
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด219--21
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย219--21
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด207130-121
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย207130-121
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1438--52
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย1438--52
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด285325-106
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย285325-106
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด118829-128
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย118829-128
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด339940-172
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย339940-172
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด15141--156
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย15141--156
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1328--41
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย1228--40
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ1---1
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1744--61
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย1742--59
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-2--2
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด710448-159
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย710246-155
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-22-4
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด2814472-244
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย2814271-241
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-1--1
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้--1-1
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-1--1
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1141--52
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย1141--52
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด953--62
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย952--61
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-1--1
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด930--39
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย930--39
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1251--63
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย1251--63
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด940--49
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย940--49
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด-56--56
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย-55--55
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-1--1
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด210--12
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย210--12
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1552--67
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย1552--67
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1340--53
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย1340--53
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด256237-124
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย256237-124
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด2050--70
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย2050--70
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด39148100-287
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย39145100-284
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-2--2
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-1--1
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด630--36
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย630--36
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด297562-166
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย297462-165
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-1--1
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1343--56
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย1343--56
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด444--48
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย444--48
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด197776-172
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย197776-172
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด826--34
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย826--34
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1645--61
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย1645--61
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด-33--33
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย-33--33
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2515143-219
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย2515143-219
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด415--19
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย415--19
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด317641-148
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย317640-147
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา--1-1
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด781--88
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย781--88
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด368230-148
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย368130-147
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1839--57
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย1839--57
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-66--66
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย-66--66
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-64--64
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย-64--64
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด636--42
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย636--42
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด2555--80
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย2554--79
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-1--1
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1226--38
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย1226--38
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-57--57
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย-56--56
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-1--1
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1427--41
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย1427--41
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด127083-165
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย127083-165
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด29124--153
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย29124--153
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1030--40
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย1030--40
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2591--116
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย2591--116
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1139--50
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย1139--50
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด641--47
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย641--47
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด5016262-274
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย5016262-274
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด60973--1,033
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย60971--1,031
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-1--1
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด112219-52
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย112219-52
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด2310147-171
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย2310147-171
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด37--10
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย37--10
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด119--20
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย119--20
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด111--12
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย111--12
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1746--63
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย1746--63
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด3892--130
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย3892--130
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2310847-178
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย2310847-178
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด525--30
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย522--27
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-3--3
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1972--91
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย1971--90
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-1--1
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด3784--121
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย3784--121
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด844--52
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย844--52
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด66290--356
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไทย65290--355
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ กัมพูชา-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เกาหลีใต้-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จีน-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ญี่ปุ่น-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เนปาล-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ปากีสถาน-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เมียนมา-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ฟิลิปปิน-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ มาเลเซีย-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ลาว1---1
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เวียดนาม-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ศรีลังกา-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สิงคโปร์-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินเดีย-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินโดนีเซีย-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด2510570-200
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไทย2510570-200
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ กัมพูชา-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เกาหลีใต้-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จีน-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ญี่ปุ่น-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เนปาล-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ปากีสถาน-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เมียนมา-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ฟิลิปปิน-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ มาเลเซีย-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ลาว-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เวียดนาม-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ศรีลังกา-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สิงคโปร์-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินเดีย-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินโดนีเซีย-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด376430-131
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไทย376430-131
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ กัมพูชา-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เกาหลีใต้-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จีน-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ญี่ปุ่น-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เนปาล-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ปากีสถาน-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เมียนมา-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ฟิลิปปิน-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ มาเลเซีย-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ลาว-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เวียดนาม-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ศรีลังกา-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สิงคโปร์-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินเดีย-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินโดนีเซีย-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด142424--566
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไทย142423--565
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ กัมพูชา-1--1
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เกาหลีใต้-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จีน-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ญี่ปุ่น-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เนปาล-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ปากีสถาน-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เมียนมา-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ฟิลิปปิน-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ มาเลเซีย-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ลาว-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เวียดนาม-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ศรีลังกา-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สิงคโปร์-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินเดีย-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินโดนีเซีย-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด1125--36
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไทย1125--36
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ กัมพูชา-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เกาหลีใต้-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จีน-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ญี่ปุ่น-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เนปาล-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ปากีสถาน-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เมียนมา-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ฟิลิปปิน-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ มาเลเซีย-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ลาว-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เวียดนาม-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ศรีลังกา-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สิงคโปร์-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินเดีย-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินโดนีเซีย-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1343--56
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย1242--54
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว1---1
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด116--17
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย116--17
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด825--33
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย825--33
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด1943--62
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไทย1943--62
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ กัมพูชา-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เกาหลีใต้-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จีน-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ญี่ปุ่น-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เนปาล-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ปากีสถาน-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เมียนมา-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ฟิลิปปิน-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ มาเลเซีย-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ลาว-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เวียดนาม-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ศรีลังกา-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สิงคโปร์-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินเดีย-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินโดนีเซีย-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1956--75
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย1956--75
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด215823-102
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย215823-102
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1552--67
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย1552--67
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1329--42
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย1329--42
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2556--81
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย2556--81
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด225711-90
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย225711-90
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด3215157-240
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย3215156-239
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา--1-1
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด25107--132
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย25107--132
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด4516481-290
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย4516380-288
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-11-2
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด313--16
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย313--16
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด58425--483
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย57425--482
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด1053--63
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย1053--63
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด537--42
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย537--42
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด2410355-182
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย2410355-182
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด1038--48
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย1038--48
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1459--73
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย1456--70
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-2--2
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-1--1
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด267632-134
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย247532-131
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-1--1
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ2---2
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2853--81
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย2853--81
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด256321-109
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย256321-109
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1250--62
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย1250--62
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด942--51
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย942--51
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด3310457-194
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย3310456-193
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา--1-1
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2980--109
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย2980--109
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2667--93
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย2667--93
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด277826-131
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย277826-131
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด2010955-184
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย2010955-184
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด28148--176
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย28148--176
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด51226--277
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไทย51226--277
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ กัมพูชา-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เกาหลีใต้-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จีน-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ญี่ปุ่น-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เนปาล-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ปากีสถาน-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เมียนมา-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ฟิลิปปิน-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ มาเลเซีย-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ลาว-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เวียดนาม-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ศรีลังกา-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สิงคโปร์-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินเดีย-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินโดนีเซีย-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด2661,084--1,350
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไทย2651,081--1,346
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ กัมพูชา-2--2
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เกาหลีใต้-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จีน-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ญี่ปุ่น-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เนปาล-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ปากีสถาน-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เมียนมา-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ฟิลิปปิน-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ มาเลเซีย-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ลาว1---1
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เวียดนาม-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ศรีลังกา-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สิงคโปร์-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินเดีย-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินโดนีเซีย-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1847--65
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย1847--65
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด3089--119
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย3089--119
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1761--78
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย1761--78
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด377233-142
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย377133-141
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว-1--1
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050126