จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,80522,1353,368-31,308
ไทย5,79322,0883,356-31,237
กัมพูชา-216-27
เกาหลีใต้--1-1
จีน-1--1
ซาอุดีอาระเบีย-----
ญี่ปุ่น-----
เนปาล-----
ปากีสถาน-----
เมียนมา-11-2
ฟิลิปปิน-----
มาเลเซีย-3--3
ลาว4103-17
เวียดนาม2---2
ศรีลังกา-----
สิงคโปร์-----
อินเดีย-----
อินโดนีเซีย-----
ไม่ปรากฎสัญชาติ53--8
อื่นๆ181-10
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด289974-201
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย289974-201
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด2198--119
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย2198--119
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1479--93
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย1479--93
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1539--54
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย1539--54
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด420--24
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย420--24
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด526--31
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย526--31
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด197334-126
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย197334-126
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1241--53
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย1240--52
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-1--1
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด275621-104
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย275621-104
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด911234-155
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย911234-155
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2210942-173
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย2210942-173
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด27137--164
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย27137--164
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด935--44
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย935--44
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1338--51
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย1338--51
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1210050-162
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย129848-158
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-22-4
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด2714269-238
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย2714068-235
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-1--1
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้--1-1
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-1--1
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1044--54
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย1044--54
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1163--74
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย1162--73
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-1--1
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1827--45
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย1827--45
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1251--63
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย1251--63
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด945--54
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย945--54
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด465--69
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย463--67
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-1--1
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-1--1
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด411--15
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย411--15
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด2150--71
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย2150--71
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1447--61
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย1447--61
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด236742-132
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย236742-132
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1954--73
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย1954--73
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด37153119-309
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย35152118-305
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา--1-1
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ2---2
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-1--1
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1428--42
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย1428--42
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด209456-170
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย209356-169
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-1--1
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1245--57
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย1245--57
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1046--56
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย1046--56
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด148572-171
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย148572-171
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด727--34
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย727--34
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1450--64
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย1450--64
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด-36--36
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย-36--36
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2213558-215
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย2213558-215
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด735--42
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย735--42
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด328442-158
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย328342-157
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-1--1
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1177--88
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย1177--88
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด297336-138
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย297336-138
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด2142--63
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย2142--63
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-66--66
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย-66--66
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-71--71
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย-71--71
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด834--42
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย834--42
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1767--84
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย1766--83
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-1--1
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1525--40
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย1525--40
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-63--63
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย-62--62
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-1--1
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1231--43
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย1231--43
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด118778-176
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย118777-175
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว--1-1
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด34118--152
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย34118--152
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด833--41
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย833--41
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2182--103
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย2182--103
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1243--55
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย1243--55
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2043--63
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย2043--63
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด5316468-285
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย5316468-285
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด63914--977
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย62913--975
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-1--1
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด121620-48
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย121620-48
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด349649-179
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย349649-179
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด111--12
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย111--12
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-24--24
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย-24--24
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด415--19
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย415--19
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1541--56
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย1541--56
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด47109--156
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย47109--156
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด3111149-191
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย3111149-191
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด927--36
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย924--33
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-3--3
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2074--94
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย2073--93
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-1--1
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด4777--124
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย4777--124
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด947--56
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย947--56
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด75319--394
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไทย75319--394
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ กัมพูชา-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เกาหลีใต้-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จีน-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ญี่ปุ่น-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เนปาล-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ปากีสถาน-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เมียนมา-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ฟิลิปปิน-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ มาเลเซีย-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ลาว-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เวียดนาม-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ศรีลังกา-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สิงคโปร์-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินเดีย-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินโดนีเซีย-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด2810676-210
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไทย2810676-210
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ กัมพูชา-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เกาหลีใต้-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จีน-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ญี่ปุ่น-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เนปาล-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ปากีสถาน-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เมียนมา-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ฟิลิปปิน-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ มาเลเซีย-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ลาว-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เวียดนาม-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ศรีลังกา-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สิงคโปร์-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินเดีย-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินโดนีเซีย-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด285826-112
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไทย285826-112
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ กัมพูชา-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เกาหลีใต้-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จีน-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ญี่ปุ่น-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เนปาล-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ปากีสถาน-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เมียนมา-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ฟิลิปปิน-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ มาเลเซีย-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ลาว-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เวียดนาม-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ศรีลังกา-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สิงคโปร์-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินเดีย-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินโดนีเซีย-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด147437--584
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไทย147436--583
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ กัมพูชา-1--1
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เกาหลีใต้-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จีน-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ญี่ปุ่น-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เนปาล-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ปากีสถาน-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เมียนมา-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ฟิลิปปิน-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ มาเลเซีย-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ลาว-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เวียดนาม-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ศรีลังกา-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สิงคโปร์-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินเดีย-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินโดนีเซีย-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด936--45
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไทย936--45
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ กัมพูชา-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เกาหลีใต้-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จีน-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ญี่ปุ่น-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เนปาล-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ปากีสถาน-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เมียนมา-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ฟิลิปปิน-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ มาเลเซีย-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ลาว-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เวียดนาม-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ศรีลังกา-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สิงคโปร์-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินเดีย-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินโดนีเซีย-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1747--64
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย1646--62
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว1---1
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด213--15
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย213--15
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด524--29
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย524--29
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด1939--58
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไทย1939--58
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ กัมพูชา-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เกาหลีใต้-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จีน-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ญี่ปุ่น-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เนปาล-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ปากีสถาน-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เมียนมา-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ฟิลิปปิน-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ มาเลเซีย-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ลาว-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เวียดนาม-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ศรีลังกา-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สิงคโปร์-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินเดีย-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินโดนีเซีย-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2461--85
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย2461--85
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด305126-107
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย305126-107
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1857--75
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย1857--75
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1129--40
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย1129--40
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2961--90
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย2961--90
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด265415-95
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย265415-95
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด5014868-266
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย5014867-265
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา--1-1
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด23107--130
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย23107--130
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด5317283-308
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย5317182-306
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-11-2
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด418--22
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย418--22
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด65445--510
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย65445--510
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด865--73
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย865--73
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด1039--49
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย1039--49
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด2211658-196
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย2211658-196
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด1437--51
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย1437--51
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1965--84
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย1863--81
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-2--2
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ1---1
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด167942-137
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย167942-137
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด3452--86
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย3452--86
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด266423-113
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย266423-113
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1252--64
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย1252--64
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด843--51
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย843--51
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2911146-186
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย2911046-185
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา-1--1
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด3272--104
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย3272--104
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2376--99
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย2376--99
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด267633-135
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย267633-135
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด3111460-205
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย3111460-205
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด33145--178
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย33145--178
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไทย-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ กัมพูชา-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เกาหลีใต้-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จีน-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ญี่ปุ่น-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เนปาล-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ปากีสถาน-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เมียนมา-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ฟิลิปปิน-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ มาเลเซีย-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ลาว-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เวียดนาม-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ศรีลังกา-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สิงคโปร์-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินเดีย-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินโดนีเซีย-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด52240--292
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไทย52240--292
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ กัมพูชา-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เกาหลีใต้-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จีน-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ญี่ปุ่น-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เนปาล-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ปากีสถาน-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เมียนมา-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ฟิลิปปิน-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ มาเลเซีย-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ลาว-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เวียดนาม-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ศรีลังกา-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สิงคโปร์-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินเดีย-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินโดนีเซีย-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด2801,073--1,353
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไทย2791,070--1,349
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ กัมพูชา-2--2
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เกาหลีใต้-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จีน-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ญี่ปุ่น-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เนปาล-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ปากีสถาน-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เมียนมา-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ฟิลิปปิน-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ มาเลเซีย-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ลาว1---1
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เวียดนาม-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ศรีลังกา-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สิงคโปร์-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินเดีย-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินโดนีเซีย-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1942--61
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย1942--61
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิล