ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนครูครูธุรการโรงเรียนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการพนักงานราชการครูอัตราจ้างผู้ช่วยครูเจ้าหน้าที่ธุรการรวม
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือกุดกว้างศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 1010000013
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือกุดกว้างศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 0000010012
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือกุดกว้างศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 1010100014
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือกุดกว้างศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 1030000015
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือกุดกว้างศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 0011001014
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือกุดกว้างศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 0010000012
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือกุดกว้างศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2021000005
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือกุดกว้างศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 1010000013
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือกุดกว้างศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 1010000013
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือจระเข้ศูนย์เครือข่ายบูรพา 3001000015
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือจระเข้ศูนย์เครือข่ายบูรพา 2000000013
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือจระเข้ศูนย์เครือข่ายบูรพา 1000000012
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือจระเข้ศูนย์เครือข่ายบูรพา 2000000013
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือโนนทองศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 1010000013
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือโนนทองศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 1011000003
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือโนนทองศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 1030000015
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือโนนทองศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 0000000011
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือโนนทองศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2000000013
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือโนนทองศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 0000000011
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือโนนทองศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2000000013
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือโนนทองศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 1001000013
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือโนนทองศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2020000004
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือโนนทองศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 0000010001
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือโนนทันศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 1010000013
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือโนนทันศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 0040010027
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือโนนทันศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 1010010014
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือโนนทันศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 1001000002
40050030 บ้านหว้าหนองเรือโนนทันศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2000010014
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือโนนทันศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 0000000011
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือโนนสะอาดศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 1001000002
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือโนนสะอาดศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 1010000013
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือโนนสะอาดศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2020000015
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือโนนสะอาดศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 1010000013
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือโนนสะอาดศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 0000000011
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือโนนสะอาดศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 1010000013
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือบ้านกงศูนย์เครือข่ายบูรพา 0000000011
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือบ้านกงศูนย์เครือข่ายบูรพา 1001010003
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือบ้านกงศูนย์เครือข่ายบูรพา 1000000012
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือบ้านผือศูนย์เครือข่ายบูรพา 1010000013
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือบ้านผือศูนย์เครือข่ายบูรพา 1020000014
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือบ้านผือศูนย์เครือข่ายบูรพา 1012000004
40050045 บ้านหาดหนองเรือบ้านเม็งศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 1010000013
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือบ้านเม็งศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 1010000013
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือบ้านเม็งศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2020000015
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือบ้านเม็งศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2000000013
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือบ้านเม็งศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2010000014
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือบ้านเม็งศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 1020000014
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือบ้านเม็งศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 1010000013
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือบ้านเม็งศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 1000100013
40050053 บ้านเม็งหนองเรือบ้านเม็งศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2001010004
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือยางคำศูนย์เครือข่ายบูรพา 3011000005
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือยางคำศูนย์เครือข่ายบูรพา 1020000003
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือยางคำศูนย์เครือข่ายบูรพา 0010000012
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือยางคำศูนย์เครือข่ายบูรพา 0010000012
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือยางคำศูนย์เครือข่ายบูรพา 0010000012
40050059 บ้านยางคำหนองเรือยางคำศูนย์เครือข่ายบูรพา 2001000003
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 1020000003
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 0000000000
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2000000013
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 0010000012
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 1020000014
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 0020000002
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 1010010014
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพขัวเรียงศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 1030000004
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพขัวเรียงศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 0010000012
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพขัวเรียงศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 1011000014
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพขัวเรียงศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2031000006
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพขัวเรียงศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 1010000002
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพโนนสะอาดศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 0000000011
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 1021000004
40050074 บ้านชุมแพชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 1010000013
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 1020000003
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 1010000013
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 1001010014
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพไชยสอศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 1000000001
40050083 บ้านไชยสอชุมแพไชยสอศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 1010001003
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพไชยสอศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 0010000012
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพไชยสอศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 1001000002
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพไชยสอศูนย์เครือข่ายชุมแพ 1001000002
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพนาเพียงศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 0001000001
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพนาเพียงศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 1001000002
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพนาเพียงศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3001000004
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพนาเพียงศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 1000000012
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพนาเพียงศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 1011000003
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพนาเพียงศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 1010000013
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพนาหนองทุ่มศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 1021000004
40050095 บ้านโนนโกชุมแพนาหนองทุ่มศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 1010000013
40050096 บ้านวังยาวชุมแพนาหนองทุ่มศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3011000005
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพนาหนองทุ่มศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 1000000012
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพโนนสะอาดศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 1121000005
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพโนนสะอาดศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2020000004
40050101 บ้านโนนลานชุมแพโนนสะอาดศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 1020000014
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพโนนหันศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 1000000012
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพโนนหันศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 1020000003
40050104 บ้านโนนชาติชุมแพโนนหันศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 0000000011
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพโนนอุดมศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2021000005
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพโนนอุดมศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 1010000013
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพโนนอุดมศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 0000000011
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพวังหินลาดศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 1010000013
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพวังหินลาดศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 1010000013
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพวังหินลาดศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 1011000003
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพวังหินลาดศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 1021000004
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพวังหินลาดศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 1000100002
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพวังหินลาดศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 1001000002
40050114 บ้านธาตุชุมแพหนองเขียดศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 1001000002
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพหนองเขียดศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 1030000015
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพหนองเขียดศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 1031000005
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพหนองเขียดศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 0020000013
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพหนองไผ่ศูนย์เครือข่ายชุมแพ 0001000012
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพหนองไผ่ศูนย์เครือข่ายชุมแพ 1010000002
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพหนองไผ่ศูนย์เครือข่ายชุมแพ 22230000110
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพหนองไผ่ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 1010100014
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพหนองไผ่ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 1011000003
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพหนองไผ่ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 1011000003
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพหนองไผ่ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 1021000004
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพหนองไผ่ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 1010000013
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพหนองเสาเล้าศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 1010100003
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพหนองเสาเล้าศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 1010000013
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพหนองเสาเล้าศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 1000000012
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพหนองเสาเล้าศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 1000000012
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพหนองเสาเล้าศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 1011010004
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูซำยางศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 0010000012
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูซำยางศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 1011000014
40050136 บ้านซำยางสีชมพูซำยางศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 1011000003
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูดงลานศูนย์เครือข่ายดงชมพู 1010000013
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูดงลานศูนย์เครือข่ายดงชมพู 1030000026
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูดงลานศูนย์เครือข่ายดงชมพู 2000000013
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูดงลานศูนย์เครือข่ายดงชมพู 0000000011
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูนาจานศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 2000000013
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูนาจานศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 2000000013
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูนาจานศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 1020000014
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูนาจานศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 1010001014
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูนาจานศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 1010000024
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูบริบูรณ์ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 1020000014
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูบริบูรณ์ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 1010000013
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูบริบูรณ์ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 2001000014
40050151 บ้านผาขามสีชมพูบริบูรณ์ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 1011000014
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูบริบูรณ์ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 1020001015
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูบ้านใหม่ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 1010000013
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูบ้านใหม่ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 1010010014
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูบ้านใหม่ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 1000000012
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูภูห่านศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 0020000002
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูภูห่านศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 1020010004
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูภูห่านศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 0001010013
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูวังเพิ่มศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 2000000013
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูวังเพิ่มศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 2000101015
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูวังเพิ่มศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 1020000025
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูวังเพิ่มศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 0021000014
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูวังเพิ่มศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 1000000012
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูวังเพิ่มศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 0010000012
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูวังเพิ่มศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 1010000013
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศรีสุขศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 1010000013
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศรีสุขศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 2030000005
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศรีสุขศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 1010000002
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศรีสุขศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 2000013017
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศรีสุขศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 2012010006
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศรีสุขศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 2020000026
40050175 บ้านป่านสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 0010010013
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 1010000024
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 1021000015
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 0010000012
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 1000000023
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูหนองแดงศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 1000000012
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูหนองแดงศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 1012000004
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูหนองแดงศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 1010000013
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูหนองแดงศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 1021000004
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูหนองแดงศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 0010000012
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงกุดขอนแก่นศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 1020000014
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงกุดขอนแก่นศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 2010000014
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงกุดขอนแก่นศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 2020000015
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงกุดขอนแก่นศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 1011000003
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงกุดขอนแก่นศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 1000000001
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงกุดขอนแก่นศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 1010000013
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าเขาน้อยศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 1001000013
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าเขาน้อยศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 1011000003
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงดินดำศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 101100300116
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงดินดำศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 1010000013
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงดินดำศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 1020000014
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงทุ่งชมพูศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 0031000004
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงทุ่งชมพูศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 1010000013
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงทุ่งชมพูศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 1010000013
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงทุ่งชมพูศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 1020000014
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงทุ่งชมพูศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 1020010015
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงนาชุมแสงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 1010000013
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงนาชุมแสงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 1060000018
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงนาชุมแสงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 0010000012
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงนาชุมแสงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 1010000013
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงนาชุมแสงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 1010000013
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงนาหว้าศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 1010000013
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงนาหว้าศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 2021000016
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงนาหว้าศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 1010010014
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงนาหว้าศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 1031001006
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงนาหว้าศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 1001010014
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงนาหว้าศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 1020000014
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงนาหว้าศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 0010000001
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าในเมืองศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 2000000013
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าในเมืองศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 2010010026
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าในเมืองศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 0020000013
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าในเมืองศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 1000001013
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงบ้านเรือศูนย์เครือข่ายภูเวียง 1020000014
40050224 บ้านเรือภูเวียงบ้านเรือศูนย์เครือข่ายภูเวียง 3010000015
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงบ้านเรือศูนย์เครือข่ายภูเวียง 0010000012
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 2030000016
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 1011000003
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 2030000016
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าในเมืองศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 1011000003
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าเมืองเก่าพัฒนาศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 1010000013
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าเมืองเก่าพัฒนาศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 1000000012
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าเมืองเก่าพัฒนาศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 1030000004
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าเมืองเก่าพัฒนาศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 1020000003
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงสงเปือยศูนย์เครือข่ายภูเวียง 1010100014
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงสงเปือยศูนย์เครือข่ายภูเวียง 1010010014
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงสงเปือยศูนย์เครือข่ายภูเวียง 1022000016
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงสงเปือยศูนย์เครือข่ายภูเวียง 0021000003
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงสงเปือยศูนย์เครือข่ายภูเวียง 1000010013
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงหนองกุงเซินศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 2000000013
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงหนองกุงเซินศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 2011010016
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงหนองกุงเซินศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 0001010002
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงหนองกุงธนสารศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 1010000013
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงหนองกุงธนสารศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 1010000024
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงหนองกุงธนสารศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 1010000013
40050248 บ้านหันภูเวียงหนองกุงธนสารศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 2000000013
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงหว้าทองศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 1010000013
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงหว้าทองศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 2010000014
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงหว้าทองศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 2000000013
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงหว้าทองศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 1011000014
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงหว้าทองศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 1020000014
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านนาฝายศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 1030001016
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านนาฝายศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 1010000013
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านนาฝายศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 1010000013
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านโนนคอมศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 1011000014
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านโนนคอมศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 1021000004
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 0030000014
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 1021000015
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 1010000013
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านวังสวาบศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 2011000004
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านวังสวาบศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 1000001013
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านวังสวาบศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 2010000003
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านห้วยม่วงศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 2000000013
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านห้วยม่วงศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 1020000014
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านห้วยม่วงศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 1020000014
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำกุดธาตุศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 2010001026
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำกุดธาตุศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 3001000015
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำกุดธาตุศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 2020000004
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำกุดธาตุศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 2010000003
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำกุดธาตุศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 1011000003
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำกุดธาตุศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 0010010013
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำกุดธาตุศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 2020000015
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำขนวนศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 1010000013
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำขนวนศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 1011000014
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำขนวนศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 1000000012
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำขนวนศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 1000000012
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำขนวนศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 1000010013
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำบ้านโคกศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 1011000003
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำบ้านโคกศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 1000001013
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำบ้านโคกศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 1010000013
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#รร.สาขา
ภูผาม่านวังสวาบศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 0010000023
120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version.