วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

รายการปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย5,9546,016 625,896 -1205,805 -915,449 -356
ระดับประถมศึกษา23,08622,661 -42522,516 -14522,135 -38121,507 -628
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3,7393,515 -2243,383 -1323,368 -153,221 -147
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00 -2240 -1320 -150
รวม32,77932,192 -58731,795 -39731,308 -48730,177 -1131
ห้องเรียน2,4512,459 82,436 -232,427 -92,413 -14