วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2560 2561 2562 2563 2564

รายการปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564
ระดับปฐมวัย06,5165,954 -5626,016 625,966 -50
ระดับประถมศึกษา023,29123,086 -20522,661 -42522,530 -131
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น03,9023,739 -1633,515 -2243,325 -190
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า000 -1630 -2240
รวม033,70932,779 -93032,192 -58731,821 -371
ห้องเรียน02,4402,451 112,459 82,433 -26