วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

รายการปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย6,5165,954 -5626,016 625,896 -1205,805 -91
ระดับประถมศึกษา23,29123,086 -20522,661 -42522,516 -14522,135 -381
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3,9023,739 -1633,515 -2243,383 -1323,368 -15
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00 -1630 -2240 -1320
รวม33,70932,779 -93032,192 -58731,795 -39731,308 -487
ห้องเรียน2,4402,451 112,459 82,436 -232,427 -9