วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

ห้องเรียนปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย581578 -3578576 -2570 -6
ระดับประถมศึกษา1,6571,670 131,651 -191,646 -51,639 -7
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น213211 -2207 -4205 -2204 -1
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม2,4512,459 82,436 -232,427 -92,413 -14