วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

ห้องเรียนปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย585581 -4578 -3578576 -2
ระดับประถมศึกษา1,6361,657 211,670 131,651 -191,646 -5
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น219213 -6211 -2207 -4205 -2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม2,4402,451 112,459 82,436 -232,427 -9