วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2560 2561 2562 2563 2564

ห้องเรียนปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564
ระดับปฐมวัย0585581 -4578 -3576 -2
ระดับประถมศึกษา01,6361,657 211,670 131,650 -20
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น0219213 -6211 -2207 -4
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม02,4402,451 112,459 82,433 -26