จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,44921,5073,221-30,177
น้อยกว่า 2 ปี-----
2 ปี-----
3 ปี149---149
4 ปี1,003---1,003
5 ปี2,3962--2,398
6 ปี1,894954--2,848
7 ปี73,171--3,178
8 ปี-3,284--3,284
9 ปี-3,428--3,428
10 ปี-3,564--3,564
11 ปี-4,039--4,039
12 ปี-2,991234-3,225
13 ปี-47941-988
14 ปี-151,075-1,090
15 ปี-5906-911
16 ปี-562-67
17 ปี-13-4
18 ปี-1--1
19 ปี-----
20 ปี-----
20 ปีขึ้นไป-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1910675-200
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี3---3
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี10---10
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี65--11
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-19--19
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-22--22
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-16--16
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-13--13
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-14--14
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-167-23
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี-118-19
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี--21-21
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี--29-29
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด2187--108
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี4---4
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี7---7
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี105--15
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-9--9
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-15--15
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-14--14
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-15--15
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-20--20
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-9--9
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1473--87
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี4---4
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี6---6
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี4---4
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-9--9
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-11--11
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-13--13
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-9--9
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-15--15
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-16--16
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1340--53
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี2---2
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี7---7
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี4---4
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-7--7
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-6--6
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-10--10
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-7--7
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-5--5
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-5--5
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด116--17
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี11--2
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-2--2
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-5--5
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-1--1
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-1--1
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-2--2
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-4--4
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด219--21
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี1---1
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี1---1
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-6--6
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-3--3
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-1--1
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-5--5
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-3--3
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-1--1
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด207130-121
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี2---2
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี9---9
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี93--12
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-8--8
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-18--18
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-10--10
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-9--9
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-13--13
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-105-15
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี--4-4
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี--11-11
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี--9-9
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี--1-1
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1438--52
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี1---1
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี7---7
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี62--8
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-1--1
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-5--5
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-6--6
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-10--10
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-7--7
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-7--7
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด285325-106
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี6---6
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี13---13
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี92--11
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-9--9
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-7--7
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-6--6
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-13--13
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-10--10
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-64-10
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี--8-8
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี--6-6
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี--7-7
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด118829-128
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี1---1
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี7---7
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี36--9
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-9--9
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-19--19
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-15--15
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-18--18
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-15--15
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-63-9
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี--11-11
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี--9-9
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี--5-5
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี--1-1
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด339940-172
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี6---6
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี9---9
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี10---10
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี84--12
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-14--14
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-19--19
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-19--19
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-17--17
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-16--16
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-91-10
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี-112-13
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี--14-14
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี--12-12
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี--1-1
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด15141--156
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี3---3
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี7---7
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี58--13
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-26--26
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-29--29
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-21--21
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-20--20
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-20--20
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-17--17
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1328--41
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี2---2
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี6---6
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี5---5
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-4--4
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-5--5
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-4--4
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-6--6
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-4--4
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-5--5
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1744--61
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี2---2
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี8---8
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี2---2
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี5---5
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-8--8
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-4--4
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-5--5
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-8--8
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-9--9
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-10--10
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด710448-159
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี1---1
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี2---2
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี41--5
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-21--21
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-14--14
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-18--18
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-14--14
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-16--16
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-201-21
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี--16-16
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี--19-19
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี--12-12
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด2814472-244
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี2---2
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี10---10
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี11---11
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี55--10
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-21--21
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-24--24
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-31--31
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-21--21
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-17--17
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-244-28
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี--15-15
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี-121-22
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี--28-28
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี--4-4
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1141--52
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี6---6
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี3---3
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี21--3
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-3--3
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-7--7
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-12--12
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-6--6
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-9--9
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-3--3
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด953--62
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี3---3
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี62--8
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-8--8
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-12--12
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-5--5
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-9--9
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-10--10
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-7--7
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด930--39
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี3---3
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี3---3
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี31--4
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-7--7
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-2--2
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-5--5
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-7--7
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-5--5
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-3--3
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1251--63
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี1---1
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี6---6
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี3---3
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี22--4
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-10--10
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-9--9
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-6--6
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-6--6
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-14--14
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-4--4
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด940--49
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี2---2
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี6---6
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี1---1
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-5--5
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-5--5
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-6--6
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-5--5
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-12--12
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-7--7
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด-56--56
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี-2--2
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-2--2
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-7--7
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-7--7
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-13--13
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-12--12
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-13--13
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด210--12
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี2---2
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-1--1
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-6--6
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-1--1
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-1--1
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-1--1
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1552--67
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี3---3
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี7---7
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี54--9
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-7--7
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-10--10
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-10--10
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-6--6
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-5--5
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-10--10
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1340--53
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี1---1
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี6---6
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี61--7
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-3--3
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-7--7
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-4--4
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-12--12
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-8--8
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-5--5
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด256237-124
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี2---2
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี12---12
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี8---8
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี35--8
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-7--7
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-6--6
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-8--8
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-17--17
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-12--12
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-73-10
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี--12-12
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี--15-15
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี--6-6
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี--1-1
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด2050--70
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี2---2
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี5---5
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี10---10
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี32--5
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-8--8
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-4--4
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-5--5
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-10--10
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-13--13
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-8--8
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด39148100-287
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี4---4
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี23---23
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี128--20
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-21--21
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-18--18
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-31--31
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-25--25
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-22--22
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-2211-33
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี-127-28
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี--43-43
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี--18-18
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี--1-1
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด630--36
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี1---1
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี5---5
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี-3--3
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-6--6
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-3--3
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-3--3
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-7--7
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-5--5
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-2--2
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี-1--1
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด297562-166
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี1---1
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี5---5
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี14---14
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี91--10
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-12--12
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-15--15
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-13--13
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-15--15
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-13--13
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-64-10
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี--26-26
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี--25-25
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี--7-7
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1343--56
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี6---6
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี6---6
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี1---1
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-4--4
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-8--8
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-10--10
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-9--9
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-8--8
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-4--4
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด444--48
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี1---1
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี2---2
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี11--2
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-10--10
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-2--2
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-7--7
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-7--7
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-9--9
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-8--8
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด197776-172
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี1---1
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี12---12
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี62--8
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-11--11
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-12--12
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-16--16
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-9--9
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-17--17
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-107-17
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี--23-23
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี--25-25
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี--18-18
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี--3-3
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด826--34
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี5---5
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี33--6
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-7--7
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-2--2
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-4--4
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-2--2
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-8--8
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1645--61
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี2---2
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี4---4
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี7---7
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี32--5
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-7--7
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-8--8
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-6--6
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-13--13
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-3--3
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-6--6
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด-33--33
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี-2--2
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี-1--1
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-6--6
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-1--1
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-6--6
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-8--8
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-2--2
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-7--7
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2515143-219
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี2---2
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี6---6
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี8---8
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี94--13
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-26--26
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-21--21
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-24--24
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-19--19
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-33--33
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-247-31
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี--20-20
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี--14-14
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี--2-2
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด415--19
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี1---1
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี3---3
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-2--2
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-1--1
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-4--4
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-8--8
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด317641-148
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี3---3
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี5---5
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี8---8
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี155--20
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-7--7
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-14--14
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-15--15
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-14--14
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-17--17
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-43-7
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี--13-13
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี--16-16
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี--9-9
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด781--88
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี2---2
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี53--8
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-14--14
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-10--10
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-17--17
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-13--13
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-16--16
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-8--8
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด368230-148
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี6---6
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี19---19
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี119--20
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-12--12
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-17--17
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-14--14
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-9--9
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-13--13
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-84-12
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี--11-11
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี--9-9
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี--6-6
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1839--57
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี2---2
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี11---11
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี3---3
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี2---2
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-9--9
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-7--7
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-4--4
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-6--6
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-6--6
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-7--7
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-66--66
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี-2--2
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-10--10
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-8--8
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-15--15
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-14--14
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-16--16
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-1--1
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-64--64
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี-2--2
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-5--5
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-12--12
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-9--9
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-11--11
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-15--15
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-10--10
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด636--42
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี4---4
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี2---2
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-14--14
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-3--3
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-6--6
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-6--6
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-4--4
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-3--3
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด2555--80
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี4---4
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี7---7
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี10---10
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี42--6
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-4--4
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-9--9
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-14--14
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-8--8
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-11--11
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-7--7
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1226--38
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี3---3
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี3---3
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี61--7
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-2--2
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-4--4
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-3--3
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-5--5
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-8--8
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-3--3
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-57--57
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี-1--1
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-3--3
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-14--14
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-8--8
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-11--11
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-12--12
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-8--8
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1427--41
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี2---2
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี4---4
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี6---6
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี22--4
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-6--6
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-2--2
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-4--4
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-5--5
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-4--4
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-4--4
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด127083-165
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี2---2
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี7---7
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี31--4
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-8--8
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-12--12
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-12--12
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-13--13
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-15--15
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-913-22
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี--29-29
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี--20-20
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี--21-21
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด29124--153
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี4---4
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี12---12
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี134--17
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-22--22
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-19--19
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-14--14
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-27--27
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-20--20
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-18--18
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1030--40
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี2---2
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี5---5
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี31--4
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-2--2
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-5--5
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-4--4
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-4--4
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-9--9
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-5--5
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2591--116
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี3---3
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี8---8
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี7---7
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี74--11
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-15--15
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-13--13
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-13--13
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-14--14
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-17--17
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-15--15
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1139--50
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี1---1
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี6---6
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี42--6
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-5--5
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-4--4
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-7--7
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-7--7
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-10--10
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-4--4
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด641--47
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี3---3
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี31--4
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-7--7
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-5--5
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-4--4
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-9--9
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-7--7
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-8--8
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด5016262-274
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี3---3
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี14---14
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี16---16
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี1710--27
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-22--22
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-22--22
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-34--34
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-24--24
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-35--35
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-154-19
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี--18-18
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี--17-17
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี--23-23
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด60973--1,033
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี7---7
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี29---29
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี2452--76
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-141--141
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-135--135
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-152--152
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-163--163
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-182--182
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-146--146
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี-2--2
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด112219-52
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี1---1
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี5---5
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี4---4
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี11--2
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-6--6
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-2--2
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-4--4
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-6--6
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-3--3
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี--2-2
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี--4-4
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี--9-9
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี--4-4
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด2310147-171
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี2---2
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี6---6
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี158--23
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-16--16
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-20--20
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-12--12
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-12--12
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-24--24
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-91-10
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี--10-10
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี--21-21
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี--15-15
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด37--10
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี3---3
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-2--2
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-3--3
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-1--1
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-1--1
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด119--20
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี1---1
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-1--1
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-5--5
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-3--3
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-3--3
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-4--4
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-3--3
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด111--12
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี1---1
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-1--1
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-1--1
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-3--3
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-4--4
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-2--2
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1746--63
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี6---6
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี9---9
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี21--3
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-5--5
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-6--6
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-9--9
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-10--10
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-6--6
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-9--9
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด3892--130
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี1---1
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี6---6
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี19---19
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี123--15
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-14--14
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-17--17
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-16--16
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-20--20
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-9--9
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-13--13
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2310847-178
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี1---1
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี6---6
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี12---12
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี42--6
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-19--19
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-15--15
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-21--21
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-13--13
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-22--22
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-164-20
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี--15-15
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี--17-17
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี--9-9
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี--2-2
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด525--30
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี2---2
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี32--5
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-6--6
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-4--4
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-2--2
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-2--2
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-6--6
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-3--3
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1972--91
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี1---1
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี9---9
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี3---3
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี67--13
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-11--11
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-4--4
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-6--6
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-13--13
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-17--17
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-14--14
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด3784--121
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี3---3
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี8---8
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี17---17
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี97--16
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-9--9
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-16--16
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-13--13
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-15--15
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-12--12
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-10--10
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี-2--2
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด844--52
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี1---1
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี3---3
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี4---4
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-7--7
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-7--7
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-8--8
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-13--13
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-5--5
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-4--4
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด66290--356
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 2 ปี-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 3 ปี2---2
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 4 ปี22---22
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 5 ปี21---21
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 6 ปี2117--38
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 7 ปี-29--29
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 8 ปี-44--44
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9 ปี-44--44
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 10 ปี-45--45
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 11 ปี-66--66
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 12 ปี-43--43
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 13 ปี-2--2
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 14 ปี-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 15 ปี-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 16 ปี-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 17 ปี-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 18 ปี-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 19 ปี-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปี-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปีขึ้นไป-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด2510570-200
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 2 ปี-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 3 ปี3---3
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 4 ปี8---8
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 5 ปี12---12
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 6 ปี21--3
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 7 ปี-16--16
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 8 ปี-14--14
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9 ปี-9--9
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 10 ปี-22--22
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 11 ปี-25--25
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 12 ปี-166-22
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 13 ปี--23-23
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 14 ปี-123-24
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 15 ปี-116-17
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 16 ปี--2-2
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 17 ปี-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 18 ปี-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 19 ปี-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปี-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปีขึ้นไป-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด376430-131
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 2 ปี-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 3 ปี5---5
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 4 ปี17---17
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 5 ปี9---9
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 6 ปี63--9
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 7 ปี-8--8
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 8 ปี-11--11
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9 ปี-8--8
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 10 ปี-5--5
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 11 ปี-19--19
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 12 ปี-63-9
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 13 ปี-15-6
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 14 ปี-27-9
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 15 ปี--13-13
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 16 ปี-11-2
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 17 ปี--1-1
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 18 ปี-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 19 ปี-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปี-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปีขึ้นไป-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด142424--566
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 2 ปี-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 3 ปี10---10
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 4 ปี37---37
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 5 ปี52---52
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 6 ปี4220--62
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 7 ปี166--67
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 8 ปี-61--61
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9 ปี-53--53
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 10 ปี-86--86
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 11 ปี-78--78
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 12 ปี-58--58
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 13 ปี-2--2
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 14 ปี-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 15 ปี-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 16 ปี-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 17 ปี-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 18 ปี-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 19 ปี-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปี-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปีขึ้นไป-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด1125--36
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 2 ปี-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 3 ปี-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 4 ปี-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 5 ปี6---6
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 6 ปี5---5
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 7 ปี-3--3
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 8 ปี-3--3
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9 ปี-4--4
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 10 ปี-8--8
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 11 ปี-5--5
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 12 ปี-2--2
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 13 ปี-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 14 ปี-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 15 ปี-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 16 ปี-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 17 ปี-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 18 ปี-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 19 ปี-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปี-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปีขึ้นไป-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1343--56
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี2---2
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี3---3
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี82--10
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-10--10
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-5--5
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-7--7
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-9--9
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-7--7
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-3--3
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด116--17
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี1---1
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี-1--1
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-3--3
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-1--1
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-2--2
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-3--3
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-5--5
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี-1--1
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด825--33
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี2---2
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี2---2
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี2---2
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี2---2
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-3--3
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-6--6
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-1--1
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-4--4
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-6--6
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-5--5
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด1943--62
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 2 ปี-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 3 ปี2---2
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 4 ปี4---4
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 5 ปี10---10
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 6 ปี3---3
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 7 ปี-8--8
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 8 ปี-10--10
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9 ปี-7--7
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 10 ปี-10--10
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 11 ปี-4--4
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 12 ปี-3--3
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 13 ปี-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 14 ปี-1--1
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 15 ปี-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 16 ปี-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 17 ปี-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 18 ปี-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 19 ปี-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปี-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปีขึ้นไป-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1956--75
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี8---8
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี7---7
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี44--8
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-5--5
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-9--9
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-8--8
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-8--8
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-13--13
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-8--8
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี-1--1
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด215823-102
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี1---1
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี6---6
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี10---10
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี36--9
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี111--12
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-11--11
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-8--8
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-7--7
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-7--7
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-84-12
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี--8-8
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี--8-8
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี--2-2
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี--1-1
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1552--67
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี1---1
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี5---5
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี5---5
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี4---4
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-8--8
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-8--8
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-9--9
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-8--8
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-11--11
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-8--8
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1329--42
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี2---2
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี5---5
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี5---5
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี13--4
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-3--3
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-5--5
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-3--3
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-5--5
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-8--8
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-2--2
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2556--81
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี11---11
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี7---7
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี75--12
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-6--6
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-6--6
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-8--8
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-11--11
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-12--12
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-8--8
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด225711-90
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี3---3
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี7---7
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี6---6
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี65--11
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-9--9
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-9--9
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-8--8
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-8--8
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-13--13
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-51-6
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี--6-6
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี--4-4
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด3215157-240
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี6---6
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี15---15
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี118--19
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-29--29
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-21--21
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-14--14
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-28--28
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-27--27
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-202-22
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี--23-23
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี--8-8
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี-220-22
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี--2-2
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี-12-3
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี-1--1
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด25107--132
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี3---3
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี12---12
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี106--16
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-11--11
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-18--18
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-18--18
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-19--19
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-18--18
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-16--16
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี-1--1
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด4516481-290
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี6---6
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี25---25
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี146--20
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-25--25
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-32--32
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-19--19
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-37--37
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-28--28
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-1511-26
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-115-16
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี-132-33
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี--21-21
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี--2-2
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด313--16
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี2---2
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี1---1
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-2--2
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-2--2
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-4--4
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-2--2
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-2--2
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-1--1
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด58425--483
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี8---8
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี25---25
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี2518--43
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-61--61
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-47--47
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-70--70
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-73--73
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-92--92
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-64--64
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด1053--63
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี7---7
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี32--5
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-4--4
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-9--9
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-8--8
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-7--7
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-8--8
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-15--15
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด537--42
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี1---1
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี4---4
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-10--10
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-4--4
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-3--3
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-4--4
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-9--9
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-7--7
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด2410355-182
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี5---5
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี10---10
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี82--10
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี116--17
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-17--17
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-14--14
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-14--14
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-19--19
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-213-24
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี--22-22
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี--17-17
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี--12-12
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี--1-1
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด1038--48
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี2---2
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี4---4
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี42--6
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-6--6
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-5--5
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-3--3
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-9--9
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-8--8
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-5--5
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1459--73
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี1---1
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี9---9
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี41--5
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-11--11
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-14--14
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-13--13
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-6--6
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-9--9
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-5--5
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด267632-134
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี9---9
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี10---10
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี74--11
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-14--14
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-15--15
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-11--11
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-15--15
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-8--8
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-91-10
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี--9-9
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี--9-9
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี--12-12
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี--1-1
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2853--81
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี6---6
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี7---7
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี155--20
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-6--6
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-5--5
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-10--10
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-11--11
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-10--10
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-5--5
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี-1--1
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด256321-109
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี2---2
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี14---14
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี93--12
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-9--9
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-8--8
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-12--12
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-6--6
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-15--15
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-102-12
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี--9-9
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี--5-5
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี--5-5
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1250--62
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี1---1
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี7---7
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี42--6
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-6--6
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-8--8
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-10--10
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-8--8
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-9--9
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-6--6
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี-1--1
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด942--51
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี2---2
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี6---6
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี1---1
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-7--7
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-6--6
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-8--8
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-2--2
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-11--11
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-8--8
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด3310457-194
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี1---1
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี22---22
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี102--12
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-11--11
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-17--17
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-17--17
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-20--20
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-22--22
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-154-19
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี--17-17
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี--20-20
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี--16-16
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2980--109
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี4---4
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี12---12
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี6---6
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี74--11
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-13--13
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-14--14
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-15--15
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-9--9
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-16--16
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-9--9
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2667--93
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี6---6
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี13---13
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี73--10
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-13--13
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-7--7
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-9--9
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-10--10
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-13--13
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-12--12
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด277826-131
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี4---4
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี12---12
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี114--15
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-14--14
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-5--5
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-13--13
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-18--18
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-12--12
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-114-15
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี--8-8
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี-19-10
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี--2-2
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี--3-3
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด2010955-184
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี5---5
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี11---11
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี49--13
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-17--17
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-11--11
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-21--21
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-12--12
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-16--16
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-212-23
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี--16-16
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี-116-17
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี--19-19
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี-12-3
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด28148--176
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี9---9
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี10---10
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี910--19
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-19--19
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-17--17
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-26--26
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-23--23
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-31--31
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-22--22
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด51226--277
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 2 ปี-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 3 ปี5---5
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 4 ปี11---11
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 5 ปี14---14
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 6 ปี211--22
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 7 ปี-31--31
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 8 ปี-29--29
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9 ปี-30--30
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 10 ปี-37--37
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 11 ปี-51--51
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 12 ปี-46--46
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 13 ปี-1--1
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 14 ปี-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 15 ปี-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 16 ปี-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 17 ปี-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 18 ปี-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 19 ปี-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปี-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปีขึ้นไป-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด2661,084--1,350
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 2 ปี-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 3 ปี18---18
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 4 ปี68---68
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 5 ปี96---96
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 6 ปี8353--136
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 7 ปี1166--167
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 8 ปี-167--167
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9 ปี-176--176
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 10 ปี-187--187
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 11 ปี-206--206
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 12 ปี-128--128
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 13 ปี-1--1
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 14 ปี-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 15 ปี-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 16 ปี-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 17 ปี-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 18 ปี-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 19 ปี-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปี-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปีขึ้นไป-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1847--65
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี3---3
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี7---7
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี5---5
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี34--7
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-7--7
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-8--8
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-7--7
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-9--9
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-9--9
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-3--3
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด3089--119
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี5---5
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี17---17
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี88--16
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-15--15
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-11--11
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-15--15
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-20--20
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-12--12
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-8--8
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1761--78
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี2---2
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี7---7
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี5---5
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี35--8
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-12--12
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-6--6
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-9--9
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-9--9
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-15--15
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-5--5
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด377233-142
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี3---3
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี6---6
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี14---14
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี144--18
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-9--9
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-11--11
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-15--15
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-11--11
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-12--12
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-102-12
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี--9-9
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี--17-17
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี--5-5
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป-----
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด3711249-198
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี4---4
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี12---12
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี12---12
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี93--12
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-21--21
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-17--17
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-18--18
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-18--18
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-20--20
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-155-20
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี--16-16
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี--13-13
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี--15-15
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี-----
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี-----
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี-----
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี-----
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี-----
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1754--71
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี1---1
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี10---10
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี6---6
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-11--11
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-7--7
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-8--8
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-7--7
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-8--8
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-13--13
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2572--97
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี4---4
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี6---6
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี151--16
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-11--11
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-15--15
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-9--9
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-11--11
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-14--14
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-11--11
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด-33--33
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี-1--1
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-6--6
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-7--7
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-6--6
40050130