จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,80522,1353,368-31,308
น้อยกว่า 2 ปี-----
2 ปี-----
3 ปี137---137
4 ปี1,049---1,049
5 ปี2,6552--2,657
6 ปี1,9581,007--2,965
7 ปี63,285--3,291
8 ปี-3,399--3,399
9 ปี-3,543--3,543
10 ปี-4,094--4,094
11 ปี-3,865--3,865
12 ปี-2,868217-3,085
13 ปี-481,067-1,115
14 ปี-131,117-1,130
15 ปี-7905-912
16 ปี-353-56
17 ปี-18-9
18 ปี--1-1
19 ปี-----
20 ปี-----
20 ปีขึ้นไป-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด289974-201
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี2---2
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี10---10
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี163--19
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-23--23
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-16--16
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-14--14
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-12--12
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-22--22
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-94-13
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี--23-23
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี--31-31
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี--15-15
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี--1-1
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด2198--119
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี1---1
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี14---14
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี65--11
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-15--15
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-16--16
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-15--15
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-21--21
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-17--17
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-8--8
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี-1--1
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1479--93
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี1---1
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี3---3
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี3---3
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี7---7
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-9--9
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-10--10
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-9--9
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-16--16
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-18--18
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-17--17
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1539--54
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี3---3
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี6---6
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี61--7
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-8--8
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-9--9
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-6--6
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-5--5
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-7--7
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-3--3
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด420--24
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี2---2
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี2---2
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-5--5
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-1--1
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-1--1
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-2--2
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-6--6
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-5--5
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด526--31
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี2---2
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี33--6
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-3--3
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-2--2
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-6--6
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-3--3
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-3--3
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-6--6
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด197334-126
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี1---1
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี12---12
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี63--9
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-17--17
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-9--9
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-10--10
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-15--15
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-15--15
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-41-5
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี--11-11
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี--13-13
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี--8-8
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี--1-1
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1241--53
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี2---2
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี10---10
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี-1--1
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-5--5
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-6--6
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-8--8
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-7--7
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-7--7
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-7--7
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด275621-104
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี7---7
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี12---12
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี82--10
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-7--7
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-7--7
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-12--12
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-10--10
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-11--11
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-71-8
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี--5-5
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี--9-9
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี--5-5
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี--1-1
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด911234-155
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี4---4
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี53--8
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-19--19
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-14--14
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-19--19
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-18--18
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-16--16
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-233-26
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี--19-19
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี--4-4
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี--8-8
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2210942-173
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี5---5
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี9---9
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี86--14
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-21--21
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-18--18
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-17--17
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-15--15
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-11--11
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-212-23
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี--14-14
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี--13-13
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี--12-12
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี--1-1
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด27137--164
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี3---3
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี13---13
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี119--20
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-28--28
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-23--23
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-21--21
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-19--19
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-24--24
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-13--13
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด935--44
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี2---2
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี6---6
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี13--4
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-5--5
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-4--4
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-6--6
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-4--4
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-11--11
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-2--2
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1338--51
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี2---2
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี5---5
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี62--8
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-4--4
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-4--4
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-8--8
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-9--9
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-8--8
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-3--3
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1210050-162
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี2---2
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี4---4
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี62--8
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-15--15
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-17--17
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-15--15
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-15--15
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-24--24
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-124-16
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี--18-18
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี--15-15
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี--13-13
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด2714269-238
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี2---2
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี8---8
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี12---12
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี55--10
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-23--23
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-30--30
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-19--19
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-20--20
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-26--26
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-181-19
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี-121-22
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี--28-28
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี--18-18
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี--1-1
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1044--54
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี3---3
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี2---2
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี3---3
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี21--3
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-8--8
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-12--12
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-5--5
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-9--9
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-4--4
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-5--5
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1163--74
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี3---3
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี7---7
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี15--6
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-12--12
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-5--5
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-9--9
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-12--12
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-14--14
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-6--6
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1827--45
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี5---5
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี5---5
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี8---8
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-2--2
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-4--4
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-7--7
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-4--4
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-4--4
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-6--6
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1251--63
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี1---1
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี2---2
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี2---2
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี73--10
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-8--8
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-6--6
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-6--6
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-14--14
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-6--6
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-8--8
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด945--54
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี1---1
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี5---5
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี1---1
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี22--4
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-6--6
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-6--6
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-5--5
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-12--12
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-8--8
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-6--6
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด465--69
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี1---1
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี3---3
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี-3--3
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-7--7
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-7--7
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-13--13
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-15--15
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-14--14
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-6--6
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด411--15
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี3---3
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี1---1
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-1--1
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-6--6
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-1--1
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-1--1
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-1--1
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-1--1
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด2150--71
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี1---1
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี5---5
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี11---11
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี44--8
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-10--10
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-10--10
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-7--7
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-5--5
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-10--10
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-4--4
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1447--61
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี2---2
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี8---8
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี4---4
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-7--7
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-4--4
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-12--12
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-8--8
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-10--10
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-6--6
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด236742-132
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี2---2
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี7---7
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี9---9
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี51--6
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-7--7
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-7--7
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-17--17
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-12--12
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-10--10
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-132-15
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี--15-15
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี--6-6
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี--19-19
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1954--73
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี2---2
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี7---7
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี5---5
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี53--8
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-5--5
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-4--4
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-11--11
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-12--12
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-12--12
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-6--6
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี-1--1
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด37153119-309
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี7---7
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี19---19
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี119--20
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-19--19
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-36--36
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-24--24
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-21--21
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-30--30
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-146-20
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี--44-44
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี--33-33
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี--34-34
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี--2-2
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1428--42
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี5---5
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี3---3
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี61--7
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-3--3
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-3--3
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-7--7
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-5--5
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-5--5
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-4--4
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด209456-170
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี2---2
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี10---10
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี86--14
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-14--14
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-13--13
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-18--18
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-14--14
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-12--12
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-177-24
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี--23-23
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี--12-12
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี--12-12
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี--2-2
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1245--57
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี2---2
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี5---5
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี1---1
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี42--6
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-7--7
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-9--9
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-8--8
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-8--8
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-5--5
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-6--6
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1046--56
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี1---1
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี2---2
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี73--10
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-2--2
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-7--7
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-7--7
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-8--8
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-9--9
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-10--10
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด148572-171
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี7---7
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี73--10
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-10--10
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-13--13
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-13--13
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-18--18
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-13--13
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-158-23
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี--22-22
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี--25-25
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี--16-16
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี--1-1
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด727--34
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี6---6
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี1---1
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-8--8
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-2--2
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-4--4
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-2--2
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-5--5
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-6--6
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1450--64
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี2---2
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี3---3
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี7---7
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี24--6
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-9--9
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-6--6
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-13--13
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-3--3
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-11--11
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-4--4
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด-36--36
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี-5--5
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-2--2
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-5--5
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-8--8
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-4--4
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-7--7
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-5--5
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2213558-215
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี3---3
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี5---5
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี8---8
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี69--15
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-15--15
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-22--22
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-17--17
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-32--32
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-24--24
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-1610-26
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี--17-17
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี--13-13
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี--17-17
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี--1-1
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด735--42
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี2---2
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี3---3
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี22--4
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-6--6
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-2--2
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-5--5
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-5--5
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-12--12
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-3--3
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด328442-158
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี7---7
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี21---21
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี43--7
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-13--13
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-17--17
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-14--14
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-18--18
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-8--8
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-103-13
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี-115-16
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี--13-13
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี--11-11
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1177--88
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี5---5
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี65--11
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-10--10
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-16--16
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-14--14
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-15--15
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-9--9
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-8--8
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด297336-138
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี4---4
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี19---19
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี63--9
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-16--16
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-12--12
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-8--8
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-13--13
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-13--13
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-84-12
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี--10-10
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี--16-16
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี--6-6
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด2142--63
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี3---3
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี4---4
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี5---5
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี9---9
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-8--8
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-4--4
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-5--5
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-6--6
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-8--8
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-11--11
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-66--66
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี-3--3
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-9--9
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-15--15
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-13--13
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-16--16
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-4--4
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-6--6
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-71--71
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี-1--1
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-12--12
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-7--7
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-11--11
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-16--16
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-17--17
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-7--7
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด834--42
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี1---1
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี1---1
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี65--11
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-5--5
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-7--7
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-6--6
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-4--4
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-7--7
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1767--84
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี2---2
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี4---4
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี6---6
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี5---5
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-9--9
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-15--15
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-8--8
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-11--11
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-14--14
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-10--10
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1525--40
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี2---2
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี4---4
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี7---7
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี21--3
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-4--4
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-3--3
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-4--4
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-7--7
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-5--5
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-1--1
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-63--63
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี-2--2
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-13--13
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-7--7
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-11--11
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-10--10
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-14--14
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-6--6
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1231--43
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี1---1
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี6---6
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี4---4
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี16--7
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-2--2
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-5--5
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-4--4
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-5--5
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-7--7
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-2--2
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด118778-176
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี2---2
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี3---3
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี63--9
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-12--12
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-12--12
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-14--14
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-16--16
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-14--14
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-1610-26
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี--21-21
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี--29-29
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี--18-18
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด34118--152
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี4---4
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี18---18
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี128--20
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-19--19
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-13--13
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-27--27
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-21--21
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-20--20
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-8--8
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี-2--2
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด833--41
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี6---6
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี21--3
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-6--6
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-6--6
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-4--4
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-9--9
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-7--7
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2182--103
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี3---3
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี2---2
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี12---12
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี48--12
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-11--11
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-10--10
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-12--12
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-17--17
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-19--19
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-5--5
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1243--55
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี1---1
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี8---8
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี32--5
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-4--4
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-7--7
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-7--7
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-10--10
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-6--6
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-7--7
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2043--63
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี3---3
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี8---8
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี9---9
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-6--6
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-4--4
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-9--9
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-7--7
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-8--8
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-9--9
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด5316468-285
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี3---3
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี10---10
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี28---28
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี1211--23
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-22--22
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-33--33
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-24--24
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-35--35
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-21--21
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-1811-29
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี--17-17
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี--27-27
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี--13-13
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด63914--977
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี3---3
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี28---28
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี3238--70
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-112--112
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-140--140
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-145--145
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-172--172
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-182--182
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-123--123
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี-2--2
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด121620-48
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี4---4
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี3---3
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี51--6
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-1--1
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-2--2
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-5--5
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-2--2
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-1--1
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-41-5
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี--10-10
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี--6-6
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี--2-2
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี--1-1
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด349649-179
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี4---4
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี19---19
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี114--15
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-17--17
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-12--12
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-13--13
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-25--25
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-10--10
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-152-17
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี--18-18
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี--14-14
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี--15-15
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด111--12
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี1---1
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี-2--2
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-2--2
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-1--1
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-1--1
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-1--1
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-4--4
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-24--24
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-6--6
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-4--4
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-3--3
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-5--5
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-3--3
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-3--3
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด415--19
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี1---1
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี2---2
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี1---1
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-2--2
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-1--1
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-3--3
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-4--4
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-5--5
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1541--56
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี1---1
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี9---9
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี2---2
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี3---3
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-6--6
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-7--7
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-10--10
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-4--4
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-9--9
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-5--5
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด47109--156
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี17---17
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี21---21
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี96--15
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-20--20
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-18--18
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-23--23
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-11--11
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-15--15
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-16--16
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด3111149-191
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี4---4
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี11---11
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี6---6
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี109--19
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-14--14
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-20--20
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-12--12
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-22--22
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-22--22
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-125-17
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี--18-18
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี--17-17
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี--8-8
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี--1-1
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด927--36
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี1---1
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี5---5
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี34--7
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-5--5
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-3--3
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-2--2
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-6--6
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-5--5
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-2--2
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2074--94
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี2---2
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี1---1
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี12---12
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี55--10
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-5--5
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-7--7
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-14--14
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-18--18
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-14--14
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-11--11
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด4777--124
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี5---5
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี18---18
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี16---16
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี81--9
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-15--15
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-13--13
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-13--13
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-12--12
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-14--14
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-9--9
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด947--56
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี4---4
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี51--6
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-6--6
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-8--8
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-11--11
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-6--6
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-6--6
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-9--9
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด75319--394
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 2 ปี-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 3 ปี5---5
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 4 ปี17---17
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 5 ปี34---34
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 6 ปี1916--35
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 7 ปี-46--46
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 8 ปี-48--48
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9 ปี-46--46
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 10 ปี-68--68
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 11 ปี-60--60
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 12 ปี-35--35
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 13 ปี-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 14 ปี-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 15 ปี-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 16 ปี-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 17 ปี-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 18 ปี-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 19 ปี-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปี-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปีขึ้นไป-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด2810676-210
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 2 ปี-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 3 ปี4---4
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 4 ปี13---13
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 5 ปี3---3
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 6 ปี75--12
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 7 ปี116--17
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 8 ปี-9--9
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9 ปี-22--22
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 10 ปี-20--20
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 11 ปี-19--19
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 12 ปี-137-20
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 13 ปี-121-22
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 14 ปี-124-25
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 15 ปี--23-23
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 16 ปี--1-1
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 17 ปี-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 18 ปี-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 19 ปี-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปี-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปีขึ้นไป-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด285826-112
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 2 ปี-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 3 ปี-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 4 ปี13---13
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 5 ปี7---7
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 6 ปี81--9
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 7 ปี-7--7
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 8 ปี-10--10
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9 ปี-5--5
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 10 ปี-18--18
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 11 ปี-9--9
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 12 ปี-71-8
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 13 ปี-13-4
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 14 ปี--15-15
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 15 ปี--6-6
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 16 ปี--1-1
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 17 ปี-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 18 ปี-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 19 ปี-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปี-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปีขึ้นไป-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด147437--584
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 2 ปี-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 3 ปี9---9
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 4 ปี38---38
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 5 ปี58---58
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 6 ปี4224--66
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 7 ปี-68--68
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 8 ปี-58--58
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9 ปี-88--88
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 10 ปี-73--73
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 11 ปี-65--65
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 12 ปี-59--59
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 13 ปี-2--2
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 14 ปี-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 15 ปี-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 16 ปี-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 17 ปี-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 18 ปี-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 19 ปี-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปี-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปีขึ้นไป-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด936--45
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 2 ปี-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 3 ปี-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 4 ปี3---3
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 5 ปี4---4
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 6 ปี22--4
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 7 ปี-3--3
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 8 ปี-5--5
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9 ปี-8--8
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 10 ปี-6--6
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 11 ปี-5--5
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 12 ปี-7--7
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 13 ปี-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 14 ปี-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 15 ปี-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 16 ปี-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 17 ปี-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 18 ปี-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 19 ปี-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปี-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปีขึ้นไป-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี-----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1747--64
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี2---2
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี10---10
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี55--10
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-6--6
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-9--9
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-11--11
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-9--9
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-4--4
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-3--3
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด213--15
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี1---1
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี11--2
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-1--1
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-1--1
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-2--2
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-5--5
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-2--2
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี-1--1
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด524--29
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี2---2
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี3---3
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-7--7
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-1--1
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-4--4
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-7--7
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-5--5
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด1939--58
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 2 ปี-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 3 ปี1---1
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 4 ปี10---10
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 5 ปี4---4
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 6 ปี43--7
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 7 ปี-7--7
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 8 ปี-7--7
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9 ปี-10--10
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 10 ปี-5--5
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 11 ปี-3--3
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 12 ปี-3--3
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 13 ปี-1--1
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 14 ปี-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 15 ปี-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 16 ปี-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 17 ปี-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 18 ปี-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 19 ปี-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปี-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปีขึ้นไป-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2461--85
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี7---7
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี8---8
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี7---7
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี23--5
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-9--9
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-9--9
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-7--7
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-12--12
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-11--11
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-10--10
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด305126-107
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี1---1
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี11---11
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี10---10
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี82--10
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-11--11
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-7--7
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-8--8
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-8--8
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-9--9
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-62-8
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี--5-5
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี--6-6
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี--12-12
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี--1-1
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1857--75
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี3---3
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี5---5
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี4---4
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี66--12
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-9--9
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-9--9
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-9--9
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-11--11
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-8--8
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-5--5
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1129--40
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี4---4
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี4---4
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี31--4
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-6--6
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-4--4
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-6--6
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-8--8
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-3--3
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-1--1
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2961--90
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี3---3
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี8---8
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี14---14
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี43--7
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-7--7
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-8--8
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-11--11
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-13--13
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-11--11
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-8--8
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด265415-95
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี1---1
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี9---9
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี12---12
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี46--10
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-11--11
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-9--9
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-6--6
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-12--12
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-5--5
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-51-6
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี--4-4
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี--5-5
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี--4-4
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี--1-1
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด5014868-266
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี9---9
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี20---20
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี2110--31
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-20--20
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-16--16
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-28--28
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-25--25
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-23--23
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-214-25
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-18-9
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี-224-26
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี--26-26
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี-15-6
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี-11-2
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด23107--130
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี5---5
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี13---13
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี53--8
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-18--18
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-15--15
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-21--21
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-18--18
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-23--23
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-7--7
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-1--1
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี-1--1
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด5317283-308
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี9---9
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี23---23
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี217--28
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-34--34
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-18--18
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-39--39
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-29--29
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-28--28
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-158-23
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-231-33
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี--30-30
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี--12-12
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี--2-2
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด418--22
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี1---1
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี1---1
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี2---2
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-2--2
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-5--5
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-3--3
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-3--3
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-5--5
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด65445--510
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี9---9
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี28---28
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี2828--56
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-48--48
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-70--70
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-66--66
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-94--94
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-82--82
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-56--56
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-1--1
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด865--73
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี4---4
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี41--5
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-10--10
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-9--9
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-7--7
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-8--8
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-15--15
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-15--15
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด1039--49
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี4---4
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี63--9
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-6--6
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-3--3
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-4--4
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-11--11
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-7--7
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-5--5
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด2211658-196
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี2---2
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี10---10
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี107--17
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-16--16
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-14--14
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-13--13
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-21--21
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-25--25
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-186-24
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-215-17
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี--17-17
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี--19-19
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี--1-1
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด1437--51
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี4---4
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี6---6
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี43--7
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-5--5
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-3--3
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-8--8
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-8--8
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-7--7
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-3--3
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1965--84
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี3---3
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี5---5
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี111--12
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-14--14
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-13--13
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-7--7
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-9--9
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-12--12
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-9--9
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด167942-137
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี1---1
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี9---9
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี66--12
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-15--15
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-11--11
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-16--16
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-11--11
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-11--11
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-94-13
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี--9-9
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี--20-20
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี--9-9
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด3452--86
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี2---2
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี6---6
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี22---22
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี43--7
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-5--5
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-9--9
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-9--9
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-10--10
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-9--9
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-7--7
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด266423-113
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี7---7
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี11---11
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี82--10
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-9--9
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-13--13
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-6--6
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-16--16
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-13--13
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-56-11
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี--5-5
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี--6-6
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี--5-5
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี--1-1
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1252--64
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี2---2
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี5---5
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี51--6
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-8--8
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-10--10
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-7--7
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-9--9
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-6--6
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-11--11
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด843--51
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี2---2
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี61--7
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-8--8
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-9--9
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-2--2
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-11--11
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-8--8
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-4--4
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2911146-186
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี7---7
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี14---14
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี83--11
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-18--18
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-19--19
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-19--19
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-19--19
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-19--19
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-131-14
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี-119-20
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี--17-17
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี--9-9
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด3272--104
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี3---3
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี7---7
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี12---12
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี103--13
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-13--13
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-15--15
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-8--8
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-15--15
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-11--11
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-7--7
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2376--99
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี5---5
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี10---10
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี82--10
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-7--7
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-9--9
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-11--11
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-16--16
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-15--15
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-16--16
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด267633-135
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี3---3
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี15---15
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี84--12
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-5--5
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-14--14
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-17--17
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-12--12
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-19--19
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-45-9
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-110-11
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี--7-7
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี--10-10
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี--1-1
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด3111460-205
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี3---3
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี14---14
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี146--20
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-11--11
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-23--23
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-13--13
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-15--15
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-26--26
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-192-21
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี--15-15
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี--23-23
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี-118-19
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี--1-1
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี--1-1
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด33145--178
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี22---22
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี1110--21
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-19--19
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-27--27
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-21--21
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-30--30
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-24--24
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-14--14
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี-----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 2 ปี-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 3 ปี-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 4 ปี-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 5 ปี-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 6 ปี-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 7 ปี-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 8 ปี-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9 ปี-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 10 ปี-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 11 ปี-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 12 ปี-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 13 ปี-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 14 ปี-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 15 ปี-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 16 ปี-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 17 ปี-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 18 ปี-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 19 ปี-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปี-----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปีขึ้นไป-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด52240--292
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 2 ปี-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 3 ปี-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 4 ปี8---8
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 5 ปี20---20
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 6 ปี232--25
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 7 ปี130--31
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 8 ปี-27--27
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9 ปี-38--38
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 10 ปี-52--52
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 11 ปี-53--53
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 12 ปี-37--37
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 13 ปี-1--1
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 14 ปี-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 15 ปี-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 16 ปี-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 17 ปี-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 18 ปี-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 19 ปี-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปี-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปีขึ้นไป-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด2801,073--1,353
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 2 ปี-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 3 ปี13---13
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 4 ปี69---69
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 5 ปี107---107
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 6 ปี9049--139
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 7 ปี1165--166
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 8 ปี-154--154
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9 ปี-187--187
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 10 ปี-214--214
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 11 ปี-178--178
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 12 ปี-125--125
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 13 ปี-1--1
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 14 ปี-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 15 ปี-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 16 ปี-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 17 ปี-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 18 ปี-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 19 ปี-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปี-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปีขึ้นไป-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1942--61
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี6---6
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี7---7
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี62--8
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-9--9
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-7--7
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-9--9
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-7--7
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-5--5
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-3--3
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด3584--119
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี6---6
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี15---15
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี141--15
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-10--10
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-13--13
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-20--20
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-13--13
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-12--12
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-15--15
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1463--77
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี2---2
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี7---7
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี57--12
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-6--6
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-9--9
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-10--10
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-15--15
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-7--7
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-9--9
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด327939-150
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี8---8
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี15---15
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี94--13
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-11--11
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-17--17
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-11--11
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-13--13
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-14--14
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-91-10
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี--17-17
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี--7-7
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี--12-12
40050126