แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
40050001 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ กุดกว้างหนองเรือ40.1
40050002 โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด กุดกว้างหนองเรือ32.8
40050003 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก กุดกว้างหนองเรือ24
40050004 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล กุดกว้างหนองเรือ42.3
40050005 โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง กุดกว้างหนองเรือ36.8
40050006 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน กุดกว้างหนองเรือ35.6
40050007 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา กุดกว้างหนองเรือ35.4
40050008 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง กุดกว้างหนองเรือ38.1
40050009 โรงเรียนบ้านขนวนนคร กุดกว้างหนองเรือ41.5
40050010 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง จระเข้หนองเรือ54
40050012 โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ จระเข้หนองเรือ59.7
40050013 โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน จระเข้หนองเรือ56
40050014 โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง จระเข้หนองเรือ56.7
40050015 โรงเรียนบ้านกุดแคน โนนทองหนองเรือ52.2
40050016 โรงเรียนบ้านกุดเลา โนนทองหนองเรือ53
40050017 โรงเรียนบ้านโนนทอง โนนทองหนองเรือ43.6
40050018 โรงเรียนบ้านฝางน้อย โนนทองหนองเรือ46.8
40050019 โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า โนนทองหนองเรือ58.1
40050020 โรงเรียนบ้านสระพังข่า โนนทองหนองเรือ62.1
40050021 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง โนนทองหนองเรือ58.1
40050022 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ โนนทองหนองเรือ55
40050023 โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด โนนทองหนองเรือ41.8
40050024 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง โนนทองหนองเรือ49.8
40050025 โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร โนนทันหนองเรือ40.6
40050026 โรงเรียนบ้านนาเปือย โนนทันหนองเรือ38.3
40050027 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา โนนทันหนองเรือ35.7
40050029 โรงเรียนบ้านร่องสมอ โนนทันหนองเรือ38.4
40050030 โรงเรียนบ้านหว้า โนนทันหนองเรือ33.2
40050031 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โนนทันหนองเรือ36.5
40050032 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา โนนสะอาดหนองเรือ30.1
40050033 โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ โนนสะอาดหนองเรือ31.2
40050034 โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ โนนสะอาดหนองเรือ26.9
40050035 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา โนนสะอาดหนองเรือ29.5
40050036 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง โนนสะอาดหนองเรือ32
40050037 โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง โนนสะอาดหนองเรือ36.8
40050038 โรงเรียนบ้านหนองสระ บ้านกงหนองเรือ51.8
40050039 โรงเรียนบ้านกงประชานุกูล บ้านกงหนองเรือ56.7
40050040 โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ บ้านกงหนองเรือ54.9
40050041 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ บ้านผือหนองเรือ67
40050043 โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา บ้านผือหนองเรือ58.8
40050044 โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ บ้านผือหนองเรือ59.9
40050045 โรงเรียนบ้านหาด บ้านเม็งหนองเรือ51.6
40050046 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง บ้านเม็งหนองเรือ52.6
40050047 โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง บ้านเม็งหนองเรือ50
40050048 โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา บ้านเม็งหนองเรือ45
40050049 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ บ้านเม็งหนองเรือ47.9
40050050 โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี บ้านเม็งหนองเรือ50.1
40050051 โรงเรียนบ้านนาหว้า บ้านเม็งหนองเรือ45.9
40050052 โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว บ้านเม็งหนองเรือ48.5
40050053 โรงเรียนบ้านเม็ง บ้านเม็งหนองเรือ47.5
40050054 โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา ยางคำหนองเรือ64
40050055 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ ยางคำหนองเรือ62.7
40050056 โรงเรียนบ้านดอนแขม ยางคำหนองเรือ62.4
40050057 โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว ยางคำหนองเรือ51.5
40050058 โรงเรียนบ้านนางิ้ว ยางคำหนองเรือ61.1
40050059 โรงเรียนบ้านยางคำ ยางคำหนองเรือ58.7
40050060 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ หนองเรือหนองเรือ38.7
40050061 โรงเรียนท่าศาลาวิทยา หนองเรือหนองเรือ47.2
40050062 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือหนองเรือ46.2
40050063 โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือหนองเรือ49.5
40050064 โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ หนองเรือหนองเรือ42.2
40050065 โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือหนองเรือ43.7
40050066 โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ หนองเรือหนองเรือ46.4
40050067 โรงเรียนบ้านขามป้อม ขัวเรียงชุมแพ17.7
40050068 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา ขัวเรียงชุมแพ21.3
40050069 โรงเรียนบ้านโป่งเอียด ขัวเรียงชุมแพ24.1
40050070 โรงเรียนบ้านนาสีนวน ขัวเรียงชุมแพ16.1
40050071 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ ขัวเรียงชุมแพ16.8
40050072 โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว โนนสะอาดชุมแพ10.1
40050073 โรงเรียนชุมชนชุมแพ ชุมแพชุมแพ5.8
40050074 โรงเรียนบ้านชุมแพ ชุมแพชุมแพ5.5
40050076 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพชุมแพ9.2
40050077 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพชุมแพ5.4
40050078 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพชุมแพ8
40050083 โรงเรียนบ้านไชยสอ ไชยสอชุมแพ9.8
40050084 โรงเรียนชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ไชยสอชุมแพ11.5
40050085 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ไชยสอชุมแพ10.1
40050087 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา ไชยสอชุมแพ7.4
40050088 โรงเรียนบ้านนาเพียง นาเพียงชุมแพ29
40050089 โรงเรียนโนนงามศึกษา นาเพียงชุมแพ27.3
40050090 โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา นาเพียงชุมแพ32.2
40050091 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ นาเพียงชุมแพ30
40050092 โรงเรียนบ้านหนองไฮ นาเพียงชุมแพ32
40050093 โรงเรียนบ้านอาจสามารถ นาเพียงชุมแพ32.5
40050094 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม นาหนองทุ่มชุมแพ19.7
40050095 โรงเรียนบ้านโนนโก นาหนองทุ่มชุมแพ24.6
40050096 โรงเรียนบ้านวังยาว นาหนองทุ่มชุมแพ27.3
40050098 โรงเรียนบ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม นาหนองทุ่มชุมแพ32.9
40050099 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู โนนสะอาดชุมแพ11.7
40050100 โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ โนนสะอาดชุมแพ8.2
40050101 โรงเรียนบ้านโนนลาน โนนสะอาดชุมแพ12.3
40050102 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล โนนหันชุมแพ19.1
40050103 โรงเรียนบ้านร่องแซง โนนหันชุมแพ12.3
40050104 โรงเรียนบ้านโนนชาติ โนนหันชุมแพ10.1
40050105 โรงเรียนบ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" โนนอุดมชุมแพ15.9
40050106 โรงเรียนบ้านโคกสูง โนนอุดมชุมแพ19.1
40050107 โรงเรียนบ้านโนนอุดม โนนอุดมชุมแพ21
40050108 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร วังหินลาดชุมแพ15.9
40050109 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย วังหินลาดชุมแพ21.3
40050110 โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง วังหินลาดชุมแพ12.5
40050111 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา วังหินลาดชุมแพ11.5
40050112 โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ วังหินลาดชุมแพ17.7
40050113 โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี วังหินลาดชุมแพ12.1
40050114 โรงเรียนบ้านธาตุ หนองเขียดชุมแพ16.7
40050115 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม หนองเขียดชุมแพ22.8
40050116 โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 หนองเขียดชุมแพ16.1
40050120 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน หนองไผ่ชุมแพ6.2
40050122 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร หนองไผ่ชุมแพ5.3
40050123 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง หนองไผ่ชุมแพ7.4
40050124 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ หนองไผ่ชุมแพ6.8
40050125 โรงเรียนบ้านยอดห้วย หนองไผ่ชุมแพ8.1
40050126 โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล หนองไผ่ชุมแพ3.1
40050127 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม หนองไผ่ชุมแพ7.3
40050128 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า หนองเสาเล้าชุมแพ29.1
40050129 โรงเรียนหนองหว้าวิทยา หนองเสาเล้าชุมแพ27.5
40050130 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ หนองเสาเล้าชุมแพ27.1
40050131 โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด หนองเสาเล้าชุมแพ29.6
40050132 โรงเรียนบ้านหนองศาลา หนองเสาเล้าชุมแพ25.5
40050134 โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง ซำยางสีชมพู22.3
40050135 โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม ซำยางสีชมพู21.5
40050136 โรงเรียนบ้านซำยาง ซำยางสีชมพู26.8
40050137 โรงเรียนบ้านซำจำปา ดงลานสีชมพู46.1
40050138 โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง ดงลานสีชมพู41.6
40050139 โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม ดงลานสีชมพู45.1
40050140 โรงเรียนบ้านนาอุดม ดงลานสีชมพู47.4
40050141 โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว นาจานสีชมพู16.8
40050143 โรงเรียนบ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม นาจานสีชมพู27.3
40050144 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา นาจานสีชมพู19.6
40050145 โรงเรียนท่ากุญชร นาจานสีชมพู20.9
40050146 โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน นาจานสีชมพู20.7
40050148 โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง บริบูรณ์สีชมพู49.6
40050149 โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ บริบูรณ์สีชมพู49.4
40050150 โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ บริบูรณ์สีชมพู48.6
40050151 โรงเรียนบ้านผาขาม บริบูรณ์สีชมพู47.9
40050152 โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ บริบูรณ์สีชมพู66.4
40050153 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ บ้านใหม่สีชมพู39.1
40050154 โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี บ้านใหม่สีชมพู32.3
40050155 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ บ้านใหม่สีชมพู33.6
40050156 โรงเรียนบ้านโนนงาม ภูห่านสีชมพู25.9
40050157 โรงเรียนภูห่านศึกษา ภูห่านสีชมพู30.5
40050159 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ภูห่านสีชมพู29.6
40050160 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม วังเพิ่มสีชมพู34.3
40050161 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ วังเพิ่มสีชมพู36.8
40050162 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ วังเพิ่มสีชมพู36.3
40050163 โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง วังเพิ่มสีชมพู38
40050164 โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ วังเพิ่มสีชมพู37.7
40050165 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วังเพิ่มสีชมพู39.7
40050166 โรงเรียนบ้านท่าช้าง วังเพิ่มสีชมพู39.5
40050168 โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ศรีสุขสีชมพู31.1
40050169 โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ ศรีสุขสีชมพู31.9
40050170 โรงเรียนบ้านโคกม่วง ศรีสุขสีชมพู27.4
40050171 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) ศรีสุขสีชมพู27.6
40050172 โรงเรียนบ้านศรีสุข ศรีสุขสีชมพู29
40050173 โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว ศรีสุขสีชมพู28.1
40050175 โรงเรียนบ้านป่าน สีชมพูสีชมพู46.5
40050176 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู สีชมพูสีชมพู37.8
40050177 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูสีชมพู41
40050179 โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูสีชมพู43.3
40050180 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง สีชมพูสีชมพู31.9
40050182 โรงเรียนบ้านสันติสุข หนองแดงสีชมพู26
40050183 โรงเรียนบ้านหนองโก หนองแดงสีชมพู23.1
40050184 โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม หนองแดงสีชมพู28
40050185 โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองแดงสีชมพู24.3
40050186 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ หนองแดงสีชมพู24.9
40050187 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น กุดขอนแก่นภูเวียง64.5
40050188 โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น กุดขอนแก่นภูเวียง68.8
40050189 โรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) กุดขอนแก่นภูเวียง62.3
40050190 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ กุดขอนแก่นภูเวียง67.8
40050192 โรงเรียนบ้านเลิงแสง กุดขอนแก่นภูเวียง62.9
40050193 โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ กุดขอนแก่นภูเวียง61.1
40050194 โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ เขาน้อยเวียงเก่า53.3
40050195 โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เขาน้อยเวียงเก่า55.7
40050196 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา ดินดำภูเวียง61.3
40050197 โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา ดินดำภูเวียง58.6
40050198 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ดินดำภูเวียง53.6
40050199 โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ ทุ่งชมพูภูเวียง70.8
40050200 โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ทุ่งชมพูภูเวียง68
40050201 โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู ทุ่งชมพูภูเวียง63.1
40050202 โรงเรียนบ้านหนองพลวง ทุ่งชมพูภูเวียง68.6
40050203 โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ทุ่งชมพูภูเวียง66.7
40050205 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส นาชุมแสงภูเวียง38.8
40050206 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง นาชุมแสงภูเวียง38
40050208 โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม นาชุมแสงภูเวียง36.4
40050209 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง นาชุมแสงภูเวียง38.4
40050210 โรงเรียนบ้านหัวฝาย นาชุมแสงภูเวียง33.9
40050211 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา นาหว้าภูเวียง68.9
40050212 โรงเรียนบ้านคำใหญ่ นาหว้าภูเวียง62.1
40050213 โรงเรียนนาหว้านาเจริญ นาหว้าภูเวียง65.5
40050214 โรงเรียนบ้านโนนกระเดา นาหว้าภูเวียง68.3
40050215 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ นาหว้าภูเวียง62.7
40050216 โรงเรียนโสกห้างศึกษา นาหว้าภูเวียง62.3
40050218 โรงเรียนห้วยชันวิทยา นาหว้าภูเวียง60.5
40050219 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ในเมืองเวียงเก่า55.6
40050220 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา ในเมืองเวียงเก่า58.6
40050221 โรงเรียนบ้านแดง ในเมืองเวียงเก่า57.5
40050222 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ในเมืองเวียงเก่า57.6
40050223 โรงเรียนบ้านโคกสง่า บ้านเรือภูเวียง52.6
40050224 โรงเรียนบ้านเรือ บ้านเรือภูเวียง48.7
40050225 โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร บ้านเรือภูเวียง52.6
40050226 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ภูเวียงภูเวียง44.1
40050227 โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา ภูเวียงภูเวียง48.9
40050228 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ภูเวียงภูเวียง44.5
40050229 โรงเรียนบ้านหนองขาม ในเมืองเวียงเก่า56.7
40050230 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า เมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่า53.4
40050231 โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ เมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่า57.6
40050232 โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ เมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่า51.2
40050233 โรงเรียนบ้านหนองบัว เมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่า56.3
40050234 โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ สงเปือยภูเวียง41
40050235 โรงเรียนบ้านสงเปือย สงเปือยภูเวียง42.5
40050236 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา สงเปือยภูเวียง52.9
40050237 โรงเรียนบ้านโคกไร่ สงเปือยภูเวียง43.9
40050238 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สงเปือยภูเวียง52.9
40050239 โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา หนองกุงเซินภูเวียง72.4
40050240 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา หนองกุงเซินภูเวียง56.5
40050241 โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา หนองกุงเซินภูเวียง69.6
40050242 โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน หนองกุงธนสารภูเวียง52.7
40050244 โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา หนองกุงธนสารภูเวียง55.4
40050245 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง หนองกุงธนสารภูเวียง47.7
40050248 โรงเรียนบ้านหัน หนองกุงธนสารภูเวียง51.3
40050249 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา หว้าทองภูเวียง61.7
40050250 โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา หว้าทองภูเวียง64.1
40050251 โรงเรียนบ้านห้วยบง หว้าทองภูเวียง60.5
40050252 โรงเรียนบ้านพระบาท หว้าทองภูเวียง58
40050253 โรงเรียนบ้านหว้าทอง หว้าทองภูเวียง55.8
40050254 โรงเรียนนาฝายวิทยา นาฝายภูผาม่าน33.7
40050255 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ นาฝายภูผาม่าน31.8
40050256 โรงเรียนบ้านสองคอน นาฝายภูผาม่าน38.3
40050257 โรงเรียนบ้านโนนคอม โนนคอมภูผาม่าน24.1
40050258 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย โนนคอมภูผาม่าน21.1
40050259 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง ภูผาม่านภูผาม่าน24.2
40050260 โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภูผาม่านภูผาม่าน25.6
40050261 โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ ภูผาม่านภูผาม่าน25
40050262 โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา วังสวาบภูผาม่าน33
40050263 โรงเรียนบ้านวังสวาบ วังสวาบภูผาม่าน42
40050264 โรงเรียนบ้านเขาวง วังสวาบภูผาม่าน35.5
40050265 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ห้วยม่วงภูผาม่าน34.6
40050266 โรงเรียนชีพอนุสรณ์ ห้วยม่วงภูผาม่าน31.3
40050267 โรงเรียนบ้านซำภูทอง ห้วยม่วงภูผาม่าน29.2
40050268 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ กุดธาตุหนองนาคำ65.5
40050269 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ กุดธาตุหนองนาคำ53.7
40050270 โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย กุดธาตุหนองนาคำ64.9
40050271 โรงเรียนบ้านนาดี กุดธาตุหนองนาคำ66.1
40050272 โรงเรียนบ้านสะอาด กุดธาตุหนองนาคำ61.6
40050273 โรงเรียนบ้านหัวภู กุดธาตุหนองนาคำ48
40050274 โรงเรียนหนองแวงวิทยา กุดธาตุหนองนาคำ66.8
40050275 โรงเรียนบ้านขนวน ขนวนหนองนาคำ61.4
40050276 โรงเรียนบ้านศาลาดิน ขนวนหนองนาคำ57
40050277 โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร ขนวนหนองนาคำ56.8
40050278 โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา ขนวนหนองนาคำ62.7
40050279 โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ ขนวนหนองนาคำ59.9
40050280 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า บ้านโคกหนองนาคำ61.9
40050281 โรงเรียนบ้านหนองหอย บ้านโคกหนองนาคำ60.9
40050282 โรงเรียนชุมชนหนองนาคำ บ้านโคกหนองนาคำ62.4
40050283 โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า วังสวาบภูผาม่าน54.3
120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version.