จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,44921,5073,221-30,177
เตี้ย372996187-1,555
ค่อนข้างเตี้ย3801,088147-1,615
สูงตามเกณฑ์4,13816,9582,700-23,796
ค่อนข้างสูง2561,314108-1,678
สูง3031,15179-1,533
ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1910675-200
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เตี้ย2147-23
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างเตี้ย5123-20
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูงตามเกณฑ์127560-147
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างสูง-35-8
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูง-2--2
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด2187--108
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เตี้ย24--6
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างเตี้ย23--5
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูงตามเกณฑ์1674--90
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างสูง13--4
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูง-3--3
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050002 บ้านสำราญหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1473--87
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เตี้ย-2--2
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างเตี้ย34--7
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูงตามเกณฑ์1159--70
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างสูง-5--5
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูง-3--3
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1340--53
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เตี้ย5---5
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างเตี้ย1---1
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูงตามเกณฑ์723--30
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างสูง-11--11
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูง-6--6
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด116--17
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เตี้ย-1--1
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างเตี้ย-1--1
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูงตามเกณฑ์111--12
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างสูง-3--3
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูง-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด219--21
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เตี้ย-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างเตี้ย11--2
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูงตามเกณฑ์118--19
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างสูง-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูง-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด207130-121
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เตี้ย181-10
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างเตี้ย211-4
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูงตามเกณฑ์175427-98
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างสูง-41-5
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูง-4--4
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1438--52
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เตี้ย2---2
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างเตี้ย1---1
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูงตามเกณฑ์1131--42
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างสูง-6--6
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูง-1--1
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050008 บ้านกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด285325-106
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เตี้ย-1--1
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างเตี้ย-22-4
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูงตามเกณฑ์223920-81
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างสูง271-10
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูง442-10
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050009 บ้านขนวนนครหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด118829-128
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เตี้ย-31-4
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างเตี้ย-51-6
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูงตามเกณฑ์66724-97
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างสูง351-9
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูง282-12
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด339940-172
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เตี้ย212-5
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างเตี้ย-42-6
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูงตามเกณฑ์268536-147
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างสูง36--9
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูง23--5
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด15141--156
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เตี้ย-7--7
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างเตี้ย17--8
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูงตามเกณฑ์13120--133
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างสูง14--5
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูง-3--3
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปนหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1328--41
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เตี้ย11--2
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างเตี้ย-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูงตามเกณฑ์1126--37
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างสูง-1--1
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูง1---1
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050014 บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1744--61
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เตี้ย3---3
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างเตี้ย-4--4
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูงตามเกณฑ์1436--50
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างสูง-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูง-4--4
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050015 บ้านกุดแคนหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด710448-159
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เตี้ย-4--4
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างเตี้ย344-11
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูงตามเกณฑ์48941-134
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างสูง-23-5
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูง-5--5
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050016 บ้านกุดเลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด2814472-244
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เตี้ย121-4
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างเตี้ย181-10
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูงตามเกณฑ์1911066-195
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างสูง6113-20
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูง1131-15
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050017 บ้านโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1141--52
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เตี้ย1---1
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างเตี้ย-2--2
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูงตามเกณฑ์1035--45
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างสูง-2--2
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูง-2--2
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050018 บ้านฝางน้อยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด953--62
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เตี้ย29--11
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างเตี้ย-9--9
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูงตามเกณฑ์733--40
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างสูง-1--1
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูง-1--1
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050019 บ้านภูมูลเบ้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด930--39
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เตี้ย-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างเตี้ย-2--2
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูงตามเกณฑ์726--33
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างสูง-1--1
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูง21--3
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050020 บ้านสระพังข่าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1251--63
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เตี้ย12--3
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างเตี้ย1---1
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูงตามเกณฑ์1046--56
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างสูง-2--2
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูง-1--1
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด940--49
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เตี้ย11--2
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างเตี้ย-1--1
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูงตามเกณฑ์835--43
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างสูง-2--2
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูง-1--1
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด-56--56
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เตี้ย-1--1
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างเตี้ย-2--2
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูงตามเกณฑ์-44--44
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างสูง-6--6
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูง-3--3
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด210--12
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เตี้ย-1--1
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างเตี้ย-1--1
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูงตามเกณฑ์17--8
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างสูง11--2
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูง-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050024 บ้านห้วยทรายทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1552--67
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เตี้ย22--4
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างเตี้ย1---1
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูงตามเกณฑ์1245--57
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างสูง-3--3
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูง-2--2
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคารหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1340--53
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เตี้ย2---2
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างเตี้ย-2--2
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูงตามเกณฑ์1035--45
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างสูง-2--2
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูง11--2
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050026 บ้านนาเปือยหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด256237-124
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เตี้ย-24-6
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างเตี้ย212-5
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูงตามเกณฑ์215030-101
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างสูง-71-8
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูง22--4
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050027 บ้านโนนทันวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด2050--70
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เตี้ย1---1
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างเตี้ย2---2
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูงตามเกณฑ์1342--55
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างสูง31--4
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูง17--8
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050029 บ้านร่องสมอหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด39148100-287
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เตี้ย386-17
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างเตี้ย1145-20
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูงตามเกณฑ์3411782-233
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างสูง-66-12
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูง131-5
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050030 บ้านหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด630--36
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เตี้ย-1--1
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างเตี้ย-1--1
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูงตามเกณฑ์625--31
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ค่อนข้างสูง-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สูง-3--3
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050031 บ้านห้วยม่วงหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด297562-166
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เตี้ย543-12
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างเตี้ย264-12
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูงตามเกณฑ์215755-133
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างสูง-6--6
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูง12--3
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1343--56
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เตี้ย-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างเตี้ย-1--1
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูงตามเกณฑ์1134--45
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างสูง14--5
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูง14--5
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด444--48
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เตี้ย-3--3
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างเตี้ย-1--1
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูงตามเกณฑ์433--37
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างสูง-7--7
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูง-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด197776-172
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เตี้ย-23-5
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างเตี้ย-47-11
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูงตามเกณฑ์165562-133
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างสูง172-10
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูง292-13
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050035 โนนสะอาดพิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด826--34
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เตี้ย-2--2
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างเตี้ย-2--2
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูงตามเกณฑ์819--27
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างสูง-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูง-3--3
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1645--61
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เตี้ย13--4
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างเตี้ย-3--3
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูงตามเกณฑ์1031--41
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ค่อนข้างสูง25--7
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สูง33--6
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050037 บ้านโนนหนองแวงหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด-33--33
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เตี้ย-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างเตี้ย-1--1
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูงตามเกณฑ์-27--27
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างสูง-1--1
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูง-4--4
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050038 บ้านหนองสระหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2515143-219
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เตี้ย4519-64
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างเตี้ย4276-37
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูงตามเกณฑ์147227-113
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างสูง-11-2
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูง3---3
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050039 บ้านกงประชานุกูลหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด415--19
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เตี้ย-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างเตี้ย-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูงตามเกณฑ์-12--12
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างสูง11--2
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูง32--5
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด317641-148
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เตี้ย21--3
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างเตี้ย223-7
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูงตามเกณฑ์266835-129
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างสูง-43-7
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูง11--2
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด781--88
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เตี้ย-4--4
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างเตี้ย-4--4
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูงตามเกณฑ์751--58
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างสูง-9--9
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูง-13--13
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050043 โพธิ์ตากวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด368230-148
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เตี้ย24--6
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างเตี้ย15--6
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูงตามเกณฑ์336328-124
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างสูง-41-5
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูง-61-7
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1839--57
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เตี้ย6---6
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างเตี้ย21--3
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูงตามเกณฑ์1035--45
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างสูง-1--1
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูง-2--2
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050045 บ้านหาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-66--66
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เตี้ย-2--2
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างเตี้ย-1--1
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูงตามเกณฑ์-55--55
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างสูง-4--4
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูง-4--4
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-64--64
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เตี้ย-6--6
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างเตี้ย-4--4
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูงตามเกณฑ์-48--48
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างสูง-5--5
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูง-1--1
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050047 บ้านสว่างดอนช้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด636--42
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เตี้ย33--6
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างเตี้ย11--2
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูงตามเกณฑ์230--32
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างสูง-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูง-2--2
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด2555--80
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เตี้ย22--4
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างเตี้ย42--6
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูงตามเกณฑ์1842--60
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างสูง17--8
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูง-2--2
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1226--38
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เตี้ย-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างเตี้ย-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูงตามเกณฑ์1124--35
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างสูง12--3
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูง-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคีหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-57--57
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เตี้ย-1--1
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างเตี้ย-3--3
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูงตามเกณฑ์-50--50
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างสูง-3--3
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูง-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050051 บ้านนาหว้าหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1427--41
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เตี้ย-1--1
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างเตี้ย-2--2
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูงตามเกณฑ์1119--30
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างสูง22--4
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูง13--4
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050052 บ้านป่าเสี้ยวหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด127083-165
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เตี้ย111-3
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างเตี้ย121-4
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูงตามเกณฑ์85773-138
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างสูง-41-5
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูง267-15
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050053 บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด29124--153
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เตี้ย37--10
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างเตี้ย-6--6
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูงตามเกณฑ์25100--125
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างสูง-5--5
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูง16--7
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขาหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1030--40
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เตี้ย1---1
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างเตี้ย-1--1
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูงตามเกณฑ์727--34
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างสูง12--3
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูง1---1
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2591--116
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เตี้ย-8--8
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างเตี้ย-8--8
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูงตามเกณฑ์2068--88
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างสูง15--6
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูง42--6
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050056 บ้านดอนแขมหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1139--50
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เตี้ย-2--2
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างเตี้ย1---1
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูงตามเกณฑ์1035--45
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างสูง-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูง-2--2
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050057 บ้านดอนหันสระบัวหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด641--47
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เตี้ย1---1
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างเตี้ย16--7
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูงตามเกณฑ์433--37
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างสูง-1--1
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูง-1--1
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050058 บ้านนางิ้วหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด5016262-274
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เตี้ย1435-22
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างเตี้ย1351-19
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูงตามเกณฑ์2313554-212
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ค่อนข้างสูง-8--8
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สูง-112-13
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050059 บ้านยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด60973--1,033
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เตี้ย732--39
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างเตี้ย942--51
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูงตามเกณฑ์42752--794
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างสูง-78--78
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูง269--71
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050060 ชุมชนหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด112219-52
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เตี้ย--2-2
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างเตี้ย--1-1
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูงตามเกณฑ์52016-41
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างสูง-1--1
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูง61--7
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050061 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด2310147-171
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เตี้ย155-11
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างเตี้ย23--5
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูงตามเกณฑ์188838-144
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างสูง-23-5
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูง231-6
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด37--10
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เตี้ย13--4
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างเตี้ย-2--2
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูงตามเกณฑ์22--4
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างสูง-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูง-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด119--20
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เตี้ย-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างเตี้ย-1--1
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูงตามเกณฑ์114--15
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างสูง-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูง-4--4
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050064 หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด111--12
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เตี้ย1---1
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างเตี้ย-1--1
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูงตามเกณฑ์-9--9
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างสูง-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูง-1--1
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1746--63
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เตี้ย12--3
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างเตี้ย-1--1
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูงตามเกณฑ์1442--56
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ค่อนข้างสูง2---2
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สูง-1--1
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050066 สะอาดประชาสรรค์หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด3892--130
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เตี้ย114--15
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างเตี้ย73--10
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูงตามเกณฑ์2078--98
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างสูง-6--6
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูง-1--1
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050067 บ้านขามป้อมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2310847-178
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เตี้ย-93-12
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างเตี้ย36--9
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูงตามเกณฑ์198140-140
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างสูง192-12
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูง-32-5
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050068 โคกม่วงศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด525--30
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เตี้ย23--5
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างเตี้ย-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูงตามเกณฑ์321--24
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างสูง-1--1
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูง-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050069 บ้านโป่งเอียดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1972--91
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เตี้ย12--3
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างเตี้ย18--9
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูงตามเกณฑ์1455--69
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างสูง15--6
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูง22--4
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050070 บ้านนาสีนวนชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด3784--121
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เตี้ย11--2
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างเตี้ย46--10
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูงตามเกณฑ์2969--98
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างสูง33--6
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูง-5--5
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050071 บ้านสัมพันธ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด844--52
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เตี้ย-2--2
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างเตี้ย13--4
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สูงตามเกณฑ์536--41
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างสูง-2--2
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สูง21--3
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด66290--356
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เตี้ย-4--4
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างเตี้ย-4--4
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สูงตามเกณฑ์-130--130
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างสูง261--63
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สูง6491--155
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050073 ชุมชนชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด2510570-200
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เตี้ย148-13
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างเตี้ย5103-18
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สูงตามเกณฑ์198055-154
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างสูง-83-11
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สูง-31-4
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050074 บ้านชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด376430-131
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เตี้ย342-9
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างเตี้ย141-6
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สูงตามเกณฑ์314826-105
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างสูง24--6
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สูง-41-5
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด142424--566
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เตี้ย279--36
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างเตี้ย1126--37
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สูงตามเกณฑ์96340--436
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างสูง230--32
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สูง619--25
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด1125--36
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เตี้ย31--4
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างเตี้ย33--6
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สูงตามเกณฑ์518--23
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างสูง-1--1
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สูง-2--2
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1343--56
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เตี้ย-4--4
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างเตี้ย22--4
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูงตามเกณฑ์1033--43
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างสูง-4--4
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูง1---1
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050083 บ้านไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด116--17
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เตี้ย-1--1
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างเตี้ย-1--1
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูงตามเกณฑ์113--14
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างสูง-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูง-1--1
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด825--33
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เตี้ย-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างเตี้ย-1--1
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูงตามเกณฑ์421--25
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างสูง21--3
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูง22--4
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050085 บ้านหนองสังข์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด1943--62
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เตี้ย21--3
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างเตี้ย-1--1
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สูงตามเกณฑ์1637--53
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างสูง-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สูง14--5
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลาชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1956--75
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เตี้ย-1--1
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างเตี้ย11--2
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูงตามเกณฑ์1846--64
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างสูง-7--7
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูง-1--1
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050088 บ้านนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด215823-102
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เตี้ย143-8
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างเตี้ย162-9
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูงตามเกณฑ์184117-76
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างสูง-2--2
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูง151-7
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050089 โนนงามศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1552--67
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เตี้ย11--2
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างเตี้ย2---2
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูงตามเกณฑ์1142--53
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างสูง16--7
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูง-3--3
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1329--42
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เตี้ย-1--1
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างเตี้ย33--6
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูงตามเกณฑ์822--30
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างสูง11--2
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูง12--3
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2556--81
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เตี้ย21--3
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างเตี้ย51--6
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูงตามเกณฑ์1848--66
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างสูง-3--3
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูง-3--3
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050092 บ้านหนองไฮชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด225711-90
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เตี้ย-1--1
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างเตี้ย-3--3
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูงตามเกณฑ์214511-77
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างสูง14--5
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูง-4--4
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050093 บ้านอาจสามารถชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด3215157-240
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เตี้ย2176-25
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างเตี้ย355-13
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สูงตามเกณฑ์2511944-188
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างสูง172-10
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สูง13--4
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด25107--132
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เตี้ย16--7
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างเตี้ย-5--5
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สูงตามเกณฑ์2184--105
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างสูง17--8
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สูง25--7
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050095 บ้านโนนโกชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด4516481-290
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เตี้ย394-16
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างเตี้ย4125-21
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สูงตามเกณฑ์3813167-236
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างสูง-74-11
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สูง-51-6
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050096 บ้านวังยาวชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด313--16
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เตี้ย-1--1
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างเตี้ย-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สูงตามเกณฑ์311--14
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างสูง-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สูง-1--1
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#รร.สาขา บ้านโนนโก
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด58425--483
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เตี้ย826--34
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างเตี้ย316--19
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สูงตามเกณฑ์37333--370
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างสูง527--32
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สูง523--28
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครูชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด1053--63
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เตี้ย-3--3
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างเตี้ย-1--1
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สูงตามเกณฑ์1047--57
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างสูง-2--2
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สูง-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050100 บ้านโนนบุรุษชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด537--42
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เตี้ย-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างเตี้ย-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สูงตามเกณฑ์326--29
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างสูง26--8
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สูง-5--5
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050101 บ้านโนนลานชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด2410355-182
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เตี้ย261-9
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างเตี้ย2102-14
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สูงตามเกณฑ์177845-140
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างสูง143-8
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สูง254-11
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050102 หนองม่วงประชานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด1038--48
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เตี้ย3---3
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างเตี้ย23--5
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สูงตามเกณฑ์533--38
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างสูง-1--1
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สูง-1--1
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050103 บ้านร่องแซงชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1459--73
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เตี้ย-4--4
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างเตี้ย14--5
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูงตามเกณฑ์1344--57
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างสูง-4--4
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูง-3--3
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050105 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด267632-134
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เตี้ย-11-2
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างเตี้ย23--5
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูงตามเกณฑ์226431-117
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างสูง14--5
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูง14--5
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050106 บ้านโคกสูงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2853--81
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เตี้ย5---5
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างเตี้ย26--8
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูงตามเกณฑ์2042--62
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างสูง12--3
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูง-3--3
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050107 บ้านโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด256321-109
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เตี้ย312-6
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างเตี้ย211-4
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูงตามเกณฑ์185718-93
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างสูง11--2
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูง13--4
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1250--62
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เตี้ย-1--1
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างเตี้ย11--2
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูงตามเกณฑ์1040--50
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างสูง15--6
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูง-3--3
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050109 บ้านนาคำน้อยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด942--51
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เตี้ย-3--3
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างเตี้ย12--3
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูงตามเกณฑ์631--37
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างสูง13--4
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูง13--4
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050110 บ้านโป่งแห้งชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด3310457-194
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เตี้ย323-8
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างเตี้ย6111-18
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูงตามเกณฑ์247950-153
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างสูง-73-10
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูง-5--5
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2980--109
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เตี้ย56--11
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างเตี้ย44--8
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูงตามเกณฑ์2061--81
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างสูง-3--3
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูง-6--6
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050112 วังหินลาดวังเจริญชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2667--93
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เตี้ย45--9
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างเตี้ย13--4
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูงตามเกณฑ์2050--70
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างสูง14--5
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูง-5--5
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดีชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด277826-131
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เตี้ย12--3
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างเตี้ย421-7
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สูงตามเกณฑ์206924-113
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างสูง141-6
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สูง11--2
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050114 บ้านธาตุชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด2010955-184
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เตี้ย-82-10
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างเตี้ย-123-15
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สูงตามเกณฑ์178048-145
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างสูง351-9
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สูง-41-5
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050115 หนองกุงพิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด28148--176
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เตี้ย18--9
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างเตี้ย29--11
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สูงตามเกณฑ์24112--136
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ค่อนข้างสูง-7--7
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สูง112--13
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด51226--277
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เตี้ย612--18
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างเตี้ย111--12
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สูงตามเกณฑ์40188--228
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างสูง210--12
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สูง25--7
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050120 ชุมชนหนองคะเนชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด2661,084--1,350
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เตี้ย1821--39
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างเตี้ย1147--58
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สูงตามเกณฑ์196853--1,049
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ค่อนข้างสูง3390--123
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สูง873--81
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050122 หนองขามวิทยาคารชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1847--65
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เตี้ย-1--1
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างเตี้ย31--4
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูงตามเกณฑ์1240--52
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างสูง24--6
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูง11--2
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด3089--119
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เตี้ย-4--4
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างเตี้ย11--2
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูงตามเกณฑ์2677--103
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างสูง23--5
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูง14--5
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1761--78
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เตี้ย-1--1
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างเตี้ย-6--6
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูงตามเกณฑ์1751--68
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างสูง-2--2
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูง-1--1
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050125 บ้านยอดห้วยชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด377233-142
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เตี้ย2---2
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างเตี้ย121-4
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูงตามเกณฑ์276031-118
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างสูง64--10
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูง161-8
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด3711249-198
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เตี้ย183-12
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างเตี้ย671-14
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูงตามเกณฑ์238843-154
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ค่อนข้างสูง43--7
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สูง362-11
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050127 หนองไผ่พิทยาคมชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1754--71
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เตี้ย-2--2
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างเตี้ย1---1
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูงตามเกณฑ์1649--65
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างสูง-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูง-3--3
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050128 บ้านหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2572--97
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เตี้ย21--3
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างเตี้ย53--8
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูงตามเกณฑ์1558--73
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างสูง16--7
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูง24--6
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050129 หนองหว้าวิทยาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด-33--33
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เตี้ย-1--1
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างเตี้ย-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูงตามเกณฑ์-31--31
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างสูง-1--1
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูง-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด834--42
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เตี้ย12--3
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างเตี้ย-3--3
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูงตามเกณฑ์726--33
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างสูง-2--2
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูง-1--1
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050131 บ้านหนองโพงโพดชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2434--58
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เตี้ย21--3
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างเตี้ย22--4
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูงตามเกณฑ์1924--43
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ค่อนข้างสูง-4--4
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สูง13--4
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050132 บ้านหนองศาลาชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1942--61
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เตี้ย22--4
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างเตี้ย11--2
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูงตามเกณฑ์1633--49
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างสูง-3--3
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูง-3--3
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลองสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1153--64
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เตี้ย12--3
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างเตี้ย-1--1
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูงตามเกณฑ์848--56
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างสูง11--2
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูง11--2
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050135 หนองกระบือวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด2874--102
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เตี้ย11--2
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างเตี้ย33--6
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูงตามเกณฑ์2361--84
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างสูง13--4
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูง-6--6
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050136 บ้านซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด3311736-186
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เตี้ย433-10
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างเตี้ย2102-14
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูงตามเกณฑ์259527-147
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างสูง161-8
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูง133-7
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050137 บ้านซำจำปาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด31105--136
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เตี้ย42--6
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างเตี้ย26--8
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูงตามเกณฑ์2485--109
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างสูง16--7
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูง-6--6
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด4617169-286
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เตี้ย-145-19
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างเตี้ย3153-21
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูงตามเกณฑ์4012656-222
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างสูง273-12
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูง192-12
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050139 อ่างทองวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด30100--130
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เตี้ย12--3
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างเตี้ย1---1
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูงตามเกณฑ์2775--102
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างสูง114--15
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูง-9--9
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050140 บ้านนาอุดมสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1867--85
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เตี้ย-2--2
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างเตี้ย28--10
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูงตามเกณฑ์1549--64
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างสูง-6--6
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูง12--3
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด369259-187
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เตี้ย55--10
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างเตี้ย423-9
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูงตามเกณฑ์257954-158
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างสูง24--6
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูง-22-4
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1965--84
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เตี้ย12--3
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างเตี้ย32--5
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูงตามเกณฑ์1450--64
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างสูง16--7
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูง-5--5
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1344--57
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เตี้ย1---1
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างเตี้ย-2--2
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูงตามเกณฑ์1239--51
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างสูง-2--2
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูง-1--1
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050145 ท่ากุญชรสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด34103--137
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เตี้ย-9--9
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างเตี้ย12--3
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูงตามเกณฑ์3085--115
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างสูง-3--3
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูง34--7
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทันสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด-50--50
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เตี้ย-2--2
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างเตี้ย-2--2
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูงตามเกณฑ์-38--38
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างสูง-3--3
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูง-5--5
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด2667--93
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เตี้ย72--9
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างเตี้ย32--5
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูงตามเกณฑ์1656--72
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างสูง-4--4
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูง-3--3
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050149 บ้านบริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด1566--81
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เตี้ย-2--2
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างเตี้ย34--7
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูงตามเกณฑ์1158--69
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างสูง-----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูง12--3
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด78260--338
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เตี้ย916--25
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างเตี้ย814--22
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูงตามเกณฑ์59207--266
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างสูง116--17
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูง17--8
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050151 บ้านผาขามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด1672--88
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เตี้ย14--5
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างเตี้ย-2--2
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูงตามเกณฑ์1561--76
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างสูง-5--5
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูง-----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1128--39
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เตี้ย-1--1
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างเตี้ย-1--1
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูงตามเกณฑ์1022--32
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างสูง-1--1
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูง13--4
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050153 บ้านสวนสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1729--46
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เตี้ย-1--1
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างเตี้ย-2--2
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูงตามเกณฑ์1322--35
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างสูง34--7
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูง1---1
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050154 บ้านโสกจานนาดีสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด7520485-364
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เตี้ย716-14
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างเตี้ย1063-19
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูงตามเกณฑ์5516869-292
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างสูง2205-27
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูง192-12
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1420--34
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เตี้ย12--3
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างเตี้ย12--3
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูงตามเกณฑ์1113--24
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างสูง11--2
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูง-2--2
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050156 บ้านโนนงามสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด3011533-178
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เตี้ย321-6
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างเตี้ย342-9
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูงตามเกณฑ์239128-142
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างสูง-111-12
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูง171-9
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050157 ภูห่านศึกษาสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด2555--80
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เตี้ย14--5
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างเตี้ย13--4
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูงตามเกณฑ์2141--62
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างสูง15--6
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูง12--3
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050159 บ้านหนองปลาซิวสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1722779-323
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เตี้ย134-8
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างเตี้ย-44-8
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูงตามเกณฑ์1518568-268
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างสูง1161-18
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูง-192-21
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1139--50
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เตี้ย-1--1
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างเตี้ย1---1
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูงตามเกณฑ์1035--45
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างสูง-2--2
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูง-1--1
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด3297--129
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เตี้ย-5--5
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างเตี้ย32--5
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูงตามเกณฑ์2880--108
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างสูง-6--6
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูง14--5
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1341--54
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เตี้ย1---1
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างเตี้ย21--3
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูงตามเกณฑ์839--47
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างสูง-1--1
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูง2---2
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050163 บ้านปากห้วยฝางสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1881--99
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เตี้ย42--6
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างเตี้ย-3--3
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูงตามเกณฑ์1163--74
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างสูง19--10
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูง24--6
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด-22--22
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เตี้ย-3--3
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างเตี้ย-1--1
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูงตามเกณฑ์-13--13
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างสูง-5--5
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูง-----
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050165 บ้านห้วยทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด2143--64
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เตี้ย21--3
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างเตี้ย21--3
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูงตามเกณฑ์1239--51
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างสูง11--2
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูง41--5
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050166 บ้านท่าช้างสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด48214--262
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เตี้ย15--6
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างเตี้ย210--12
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูงตามเกณฑ์42173--215
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างสูง214--16
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูง112--13
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนาสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด2480--104
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เตี้ย14--5
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างเตี้ย16--7
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูงตามเกณฑ์2064--84
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างสูง25--7
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูง-1--1
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด739--46
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เตี้ย31--4
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างเตี้ย-7--7
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูงตามเกณฑ์429--33
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างสูง-2--2
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูง-----
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050170 บ้านโคกม่วงสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด2512740-192
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เตี้ย212-5
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างเตี้ย151-7
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูงตามเกณฑ์1911132-162
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างสูง372-12
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูง-33-6
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1910535-159
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เตี้ย-31-4
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างเตี้ย16--7
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูงตามเกณฑ์188434-136
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างสูง-6--6
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูง-6--6
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050172 บ้านศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด3688--124
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เตี้ย-2--2
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างเตี้ย52--7
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูงตามเกณฑ์3073--103
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ค่อนข้างสูง16--7
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู สูง-5--5
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด828--36
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เตี้ย-----
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างเตี้ย-5--5
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูงตามเกณฑ์719--26
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างสูง-2--2
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูง12--3
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050175 บ้านป่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด1686--102
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เตี้ย12--3
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างเตี้ย14--5
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูงตามเกณฑ์1167--78
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างสูง18--9
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูง25--7
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050176 อนุบาลสีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด35105--140
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เตี้ย14--5
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างเตี้ย39--12
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูงตามเกณฑ์3082--112
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างสูง19--10
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูง-1--1
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยาสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด1655--71
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เตี้ย-----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างเตี้ย-4--4
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูงตามเกณฑ์1547--62
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างสูง1---1
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูง-4--4
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด25101--126
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เตี้ย12--3
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างเตี้ย13--4
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูงตามเกณฑ์2085--105
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ค่อนข้างสูง25--7
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สูง16--7
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050180 บ้านโคกป่ากุงสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์-----
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1641--57
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เตี้ย-3--3
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างเตี้ย13--4
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูงตามเกณฑ์1429--43
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างสูง16--7
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูง-----
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050182 บ้านสันติสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1121--32
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เตี้ย-----
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างเตี้ย12--3
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูงตามเกณฑ์916--25
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างสูง-3--3
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูง1---1
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050183 บ้านหนองโกสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด23101--124
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เตี้ย-3--3
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างเตี้ย29--11
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูงตามเกณฑ์1881--99
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างสูง35--8
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูง-3--3
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050184 โสกเต็นวิทยาคมสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด298143-153
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เตี้ย-23-5
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างเตี้ย251-8
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูงตามเกณฑ์266936-131
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างสูง151-7
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูง--2-2
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050185 บ้านหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1851--69
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เตี้ย-9--9
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างเตี้ย-8--8
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูงตามเกณฑ์1734--51
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ค่อนข้างสูง1---1
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สูง-----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์-----
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด18102--120
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เตี้ย32--5
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างเตี้ย11--2
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูงตามเกณฑ์1291--103
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างสูง15--6
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูง13--4
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050187 บ้านกุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1958--77
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เตี้ย-6--6
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างเตี้ย-1--1
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูงตามเกณฑ์1545--60
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างสูง43--7
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูง-3--3
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050188 บ้านไคร่นุ่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด934--43
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เตี้ย-1--1
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างเตี้ย-1--1
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูงตามเกณฑ์822--30
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างสูง18--9
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูง-2--2
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1866--84
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เตี้ย-----
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างเตี้ย-3--3
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูงตามเกณฑ์1655--71
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างสูง17--8
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูง11--2
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050190 บ้านโนนสำราญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เตี้ย-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างเตี้ย-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูงตามเกณฑ์-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างสูง-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูง-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด950--59
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เตี้ย-----
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างเตี้ย-4--4
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูงตามเกณฑ์943--52
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างสูง-1--1
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูง-2--2
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050193 หนองโพนนาหม่อภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด367042-148
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เตี้ย113-5
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างเตี้ย141-6
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สูงตามเกณฑ์305335-118
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างสูง273-12
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สูง25--7
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050194 จตุรคามรังสรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด1551--66
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เตี้ย22--4
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างเตี้ย-4--4
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สูงตามเกณฑ์1341--54
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างสูง-2--2
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สูง-2--2
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด2410337-164
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เตี้ย-32-5
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างเตี้ย-44-8
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูงตามเกณฑ์238830-141
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างสูง171-9
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูง-1--1
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด277925-131
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เตี้ย-2--2
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างเตี้ย-2--2
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูงตามเกณฑ์276520-112
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างสูง-31-4
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูง-74-11
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1435--49
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เตี้ย2---2
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างเตี้ย21--3
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูงตามเกณฑ์1030--40
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างสูง-1--1
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูง-3--3
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1047--57
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เตี้ย11--2
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างเตี้ย-2--2
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูงตามเกณฑ์637--43
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างสูง24--6
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูง13--4
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด286524-117
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เตี้ย-34-7
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างเตี้ย-71-8
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูงตามเกณฑ์275218-97
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างสูง-1--1
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูง121-4
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1648--64
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เตี้ย-1--1
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างเตี้ย31--4
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูงตามเกณฑ์1341--54
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างสูง-3--3
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูง-2--2
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050201 บ้านทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1644--60
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เตี้ย-1--1
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างเตี้ย-3--3
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูงตามเกณฑ์1539--54
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างสูง1---1
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูง-1--1
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050202 บ้านหนองพลวงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1959--78
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เตี้ย23--5
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างเตี้ย11--2
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูงตามเกณฑ์1248--60
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างสูง23--5
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูง24--6
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1248--60
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เตี้ย511--16
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างเตี้ย113--14
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูงตามเกณฑ์624--30
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างสูง-----
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูง-----
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050205 บ้านกุดน้ำใสภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด40137106-283
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เตี้ย1-9-10
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างเตี้ย198-18
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูงตามเกณฑ์3311785-235
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างสูง172-10
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูง442-10
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050206 บ้านนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด921--30
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เตี้ย-----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างเตี้ย11--2
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูงตามเกณฑ์817--25
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างสูง-1--1
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูง-2--2
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด850--58
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เตี้ย11--2
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างเตี้ย-2--2
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูงตามเกณฑ์640--46
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างสูง-5--5
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูง12--3
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1152--63
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เตี้ย-5--5
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างเตี้ย11--2
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูงตามเกณฑ์1041--51
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างสูง-4--4
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูง-1--1
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050210 บ้านหัวฝายภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด3210266-200
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เตี้ย-61-7
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างเตี้ย-82-10
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูงตามเกณฑ์198255-156
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างสูง827-17
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูง541-10
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1237--49
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เตี้ย737--44
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างเตี้ย4---4
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูงตามเกณฑ์1---1
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างสูง-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูง-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050212 บ้านคำใหญ่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด2062--82
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เตี้ย14--5
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างเตี้ย-5--5
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูงตามเกณฑ์1850--68
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างสูง11--2
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูง-2--2
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050213 นาหว้านาเจริญภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด2354--77
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เตี้ย25--7
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างเตี้ย-7--7
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูงตามเกณฑ์2040--60
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างสูง-1--1
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูง11--2
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050214 บ้านโนนกระเดาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1724--41
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เตี้ย11--2
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างเตี้ย33--6
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูงตามเกณฑ์1220--32
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างสูง1---1
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูง-----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด175468-139
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เตี้ย234-9
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างเตี้ย1-5-6
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูงตามเกณฑ์135054-117
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างสูง114-6
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูง--1-1
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050216 โสกห้างศึกษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1051--61
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เตี้ย12--3
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างเตี้ย13--4
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูงตามเกณฑ์642--48
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างสูง13--4
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูง11--2
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050218 ห้วยชันวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด46148--194
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เตี้ย-8--8
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างเตี้ย-11--11
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สูงตามเกณฑ์40113--153
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างสูง410--14
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สูง26--8
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050219 ภูเวียงวิทยายนเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด2785--112
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เตี้ย210--12
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างเตี้ย113--14
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สูงตามเกณฑ์2162--83
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างสูง2---2
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สูง1---1
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด-37--37
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เตี้ย-15--15
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างเตี้ย-4--4
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สูงตามเกณฑ์-16--16
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างสูง-1--1
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สูง-1--1
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050221 บ้านแดงเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด1874--92
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เตี้ย15--6
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างเตี้ย24--6
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สูงตามเกณฑ์1255--67
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างสูง26--8
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สูง14--5
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1129--40
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เตี้ย31--4
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างเตี้ย-4--4
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูงตามเกณฑ์823--31
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างสูง-----
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูง-1--1
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050223 บ้านโคกสง่าภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด71316-36
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เตี้ย1-2-3
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างเตี้ย1---1
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูงตามเกณฑ์5813-26
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างสูง-31-4
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูง-2--2
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050224 บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด113732-80
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เตี้ย-23-5
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างเตี้ย132-6
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูงตามเกณฑ์92923-61
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างสูง-21-3
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูง113-5
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด92958--1,050
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เตี้ย437--41
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างเตี้ย538--43
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูงตามเกณฑ์76778--854
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างสูง456--60
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูง349--52
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050226 บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด925--34
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เตี้ย-2--2
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างเตี้ย-2--2
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูงตามเกณฑ์920--29
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างสูง-----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูง-1--1
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด72702--774
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เตี้ย317--20
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างเตี้ย524--29
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูงตามเกณฑ์60575--635
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างสูง245--47
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูง241--43
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050228 อนุบาลภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด1042--52
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เตี้ย-1--1
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างเตี้ย-1--1
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สูงตามเกณฑ์1031--41
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างสูง-4--4
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สูง-5--5
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050229 บ้านหนองขามเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด187332-123
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เตี้ย131-5
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างเตี้ย423-9
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สูงตามเกณฑ์136027-100
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างสูง-51-6
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สูง-3--3
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050230 บ้านเมืองเก่าเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด328024-136
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เตี้ย-52-7
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างเตี้ย1-1-2
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สูงตามเกณฑ์286518-111
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างสูง253-10
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สูง15--6
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด1643--59
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เตี้ย-----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างเตี้ย-2--2
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สูงตามเกณฑ์1335--48
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างสูง12--3
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สูง24--6
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด1645--61
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เตี้ย-1--1
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างเตี้ย12--3
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สูงตามเกณฑ์1541--56
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ค่อนข้างสูง-1--1
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า สูง-----
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050233 บ้านหนองบัวเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์-----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด3391--124
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เตี้ย-3--3
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างเตี้ย-4--4
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูงตามเกณฑ์967--76
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างสูง48--12
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูง209--29
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1844--62
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เตี้ย11--2
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างเตี้ย11--2
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูงตามเกณฑ์1637--53
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างสูง-1--1
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูง-4--4
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050235 บ้านสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด104455-109
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เตี้ย311-5
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างเตี้ย-54-9
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูงตามเกณฑ์73446-87
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างสูง-22-4
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูง-22-4
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050236 บ้านอ่างศิลาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1945--64
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เตี้ย21--3
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างเตี้ย2---2
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูงตามเกณฑ์1539--54
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างสูง-4--4
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูง-1--1
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050237 บ้านโคกไร่ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1138--49
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เตี้ย-----
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างเตี้ย-1--1
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูงตามเกณฑ์1133--44
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ค่อนข้างสูง-----
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง สูง-4--4
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050238 บ้านถ้ำแข้ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์-----
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด4615365-264
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เตี้ย1144-19
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างเตี้ย451-10
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูงตามเกณฑ์2812255-205
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างสูง2112-15
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูง1113-15
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด248032-136
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เตี้ย121-4
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างเตี้ย13--4
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูงตามเกณฑ์206830-118
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างสูง-31-4
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูง24--6
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1749--66
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เตี้ย-5--5
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างเตี้ย14--5
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูงตามเกณฑ์1636--52
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ค่อนข้างสูง-1--1
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน สูง-3--3
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์-----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด268246-154
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เตี้ย-269-35
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างเตี้ย385-16
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูงตามเกณฑ์174532-94
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างสูง3---3
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูง33--6
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภนภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด2062--82
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เตี้ย11--2
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างเตี้ย52--7
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูงตามเกณฑ์1453--67
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างสูง-3--3
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูง-3--3
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เตี้ย-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างเตี้ย-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูงตามเกณฑ์-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างสูง-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูง-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1448--62
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เตี้ย11--2
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างเตี้ย12--3
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูงตามเกณฑ์942--51
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างสูง2---2
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูง13--4
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050248 บ้านหันภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1837--55
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เตี้ย-1--1
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างเตี้ย23--5
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูงตามเกณฑ์1431--45
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างสูง2---2
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูง-2--2
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด297323-125
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เตี้ย--1-1
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างเตี้ย231-6
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูงตามเกณฑ์236218-103
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างสูง353-11
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูง13--4
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด625--31
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เตี้ย-----
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างเตี้ย-3--3
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูงตามเกณฑ์520--25
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างสูง-1--1
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูง11--2
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050251 บ้านห้วยบงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1521--36
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เตี้ย1---1
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างเตี้ย12--3
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูงตามเกณฑ์1118--29
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างสูง1---1
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูง11--2
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050252 บ้านพระบาทภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง นักเรียนทั้งหมด1439--53
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง เตี้ย-1--1
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างเตี้ย-1--1
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูงตามเกณฑ์1432--46
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ค่อนข้างสูง-3--3
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง สูง-2--2
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050253 บ้านหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง อายุนอกเกณฑ์-----
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด257315-113
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เตี้ย-2--2
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างเตี้ย-51-6
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูงตามเกณฑ์235814-95
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างสูง25--7
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูง-3--3
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050254 นาฝายวิทยาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด-34--34
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เตี้ย-5--5
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างเตี้ย-3--3
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูงตามเกณฑ์-25--25
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างสูง-----
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูง-1--1
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050255 บ้านสะแกเครือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด525--30
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เตี้ย-----
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างเตี้ย13--4
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูงตามเกณฑ์319--22
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างสูง1---1
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูง-3--3
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050256 บ้านสองคอนภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด20110--130
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เตี้ย110--11
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างเตี้ย16--7
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูงตามเกณฑ์1889--107
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างสูง-3--3
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูง-2--2
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050257 บ้านโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด3211630-178
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เตี้ย-7--7
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างเตี้ย-3--3
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูงตามเกณฑ์259929-153
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างสูง46--10
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูง311-5
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050258 บ้านป่ากล้วยภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด-30--30
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เตี้ย-----
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างเตี้ย-1--1
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูงตามเกณฑ์-23--23
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างสูง-1--1
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูง-5--5
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050259 บ้านสว่างโนนสูงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด40138--178
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เตี้ย11--2
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างเตี้ย12--3
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูงตามเกณฑ์35111--146
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างสูง311--14
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูง-13--13
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด1033--43
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เตี้ย11--2
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างเตี้ย-1--1
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูงตามเกณฑ์927--36
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างสูง-2--2
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูง-2--2
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050261 บ้านนาน้ำซำภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด208135-136
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เตี้ย224-8
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างเตี้ย322-7
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูงตามเกณฑ์157028-113
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างสูง-31-4
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูง-4--4
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษาภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด156321-99
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เตี้ย-4--4
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างเตี้ย33--6
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูงตามเกณฑ์125121-84
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างสูง-5--5
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูง-----
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050263 บ้านวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด1033--43
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เตี้ย11--2
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างเตี้ย12--3
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูงตามเกณฑ์825--33
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างสูง-4--4
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูง-1--1
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050264 บ้านเขาวงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด5217280-304
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เตี้ย2338-43
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างเตี้ย3194-26
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูงตามเกณฑ์1811663-197
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างสูง122-5
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูง2823-33
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด31104--135
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เตี้ย112--13
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างเตี้ย55--10
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูงตามเกณฑ์2277--99
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างสูง14--5
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูง26--8
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050266 ชีพอนุสรณ์ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด2380--103
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เตี้ย13--4
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างเตี้ย34--7
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูงตามเกณฑ์1962--81
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างสูง-8--8
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูง-3--3
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050267 บ้านซำภูทองภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด267651-153
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เตี้ย125-8
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างเตี้ย293-14
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูงตามเกณฑ์216140-122
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างสูง232-7
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูง-11-2
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด4512359-227
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เตี้ย264-12
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างเตี้ย352-10
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูงตามเกณฑ์3010050-180
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างสูง653-14
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูง47--11
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050269 บ้านกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด2069--89
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เตี้ย-4--4
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างเตี้ย-2--2
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูงตามเกณฑ์1855--73
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างสูง15--6
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูง13--4
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050270 บ้านโคกนาฝายหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด3714367-247
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เตี้ย3102-15
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างเตี้ย1113-15
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูงตามเกณฑ์2811562-205
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างสูง55--10
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูง-2--2
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050271 บ้านนาดีหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด227238-132
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เตี้ย-1--1
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างเตี้ย1-1-2
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูงตามเกณฑ์192535-79
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างสูง116--17
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูง1302-33
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050272 บ้านสะอาดหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด628--34
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เตี้ย-----
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างเตี้ย-1--1
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูงตามเกณฑ์622--28
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างสูง-2--2
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูง-3--3
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050273 บ้านหัวภูหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด1995--114
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เตี้ย-2--2
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างเตี้ย14--5
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูงตามเกณฑ์1875--93
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างสูง-6--6
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูง-8--8
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050274 หนองแวงวิทยาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด4617287-305
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เตี้ย1354-40
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างเตี้ย3104-17
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูงตามเกณฑ์3811771-226
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างสูง343-10
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูง165-12
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050275 บ้านขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด731--38
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เตี้ย22--4
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างเตี้ย42--6
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูงตามเกณฑ์127--28
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างสูง-----
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูง-----
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050276 บ้านศาลาดินหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด723--30
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เตี้ย-1--1
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างเตี้ย-2--2
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูงตามเกณฑ์618--24
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างสูง-1--1
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูง11--2
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด1754--71
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เตี้ย22--4
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างเตี้ย15--6
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูงตามเกณฑ์1143--54
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างสูง22--4
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูง12--3
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซาหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด-13--13
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เตี้ย-1--1
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างเตี้ย-2--2
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูงตามเกณฑ์-10--10
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างสูง-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูง-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด2380--103
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เตี้ย-3--3
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างเตี้ย11--2
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูงตามเกณฑ์2066--86
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างสูง-3--3
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูง27--9
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้าหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด2047--67
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เตี้ย-2--2
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างเตี้ย-2--2
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูงตามเกณฑ์1539--54
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างสูง32--5
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูง22--4
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050281 บ้านหนองหอยหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด39174--213
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เตี้ย-4--4
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างเตี้ย67--13
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูงตามเกณฑ์33148--181
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ค่อนข้างสูง-5--5
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ สูง-10--10
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050282 ชุมชนหนองนาคำหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์-----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด744--51
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เตี้ย-----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างเตี้ย-----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูงตามเกณฑ์639--45
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ค่อนข้างสูง-4--4
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน สูง11--2
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์-----


120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version.