ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

0

เพศชาย /0%
เพศหญิง /0%

ในโรงเรียน

0

เพศชาย /0%
เพศหญิง /0%

ในสำนักงาน

90

ศึกษานิเทศก์16 /18%
ผู้อำนวยการกลุ่ม10 /11%
นักทรัพยากรบุคคล8 /9%
พนักงานราชการ8 /9%
ลูกจ้างชั่วคราว6 /7%
นักวิชาการศึกษา5 /6%
นักวิชาการเงินและบัญชี5 /6%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน5 /6%
เจ้าพนักงานธุรการ4 /4%
ครูธุรการโรงเรียน3 /3%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /3%
นักจัดการงานทั่วไป3 /3%
นักวิชาการพัสดุ2 /2%
ยาม2 /2%
นักประชาสัมพันธ์1 /1%
พนักงานธุรการ ส31 /1%
พนักงานธุรการ1 /1%
พนักงานการศึกษา1 /1%
พนักงานพิมพ์ดีด1 /1%
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
ช่างสี ช.41 /1%
พนักงานจ้างเหมาบริการ1 /1%
นิติกร1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%

ในโรงเรียน

987

ผู้อำนวยการโรงเรียน328 /33%
ครู316 /32%
เจ้าหน้าที่ธุรการ207 /21%
ครูธุรการโรงเรียน80 /8%
พนักงานราชการ29 /3%
ครูอัตราจ้าง13 /1%
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ8 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน5 /1%
ผู้ช่วยครู1 /0%

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0


ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version.