ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

0

เพศชาย /0%
เพศหญิง /0%

ในโรงเรียน

0

เพศชาย /0%
เพศหญิง /0%

ในสำนักงาน

91

ศึกษานิเทศก์17 /19%
ลูกจ้างชั่วคราว13 /14%
ผู้อำนวยการกลุ่ม10 /11%
นักทรัพยากรบุคคล7 /8%
พนักงานราชการ7 /8%
นักวิชาการเงินและบัญชี6 /7%
เจ้าพนักงานธุรการ6 /7%
นักวิชาการศึกษา5 /5%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน5 /5%
ลูกจ้างประจำ4 /4%
นักจัดการงานทั่วไป3 /3%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /3%
นักวิชาการพัสดุ2 /2%
นิติกร1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%

ในโรงเรียน

969

ครู320 /33%
ผู้อำนวยการโรงเรียน313 /32%
เจ้าหน้าที่ธุรการ199 /21%
ครูธุรการโรงเรียน79 /8%
พนักงานราชการ30 /3%
ครูอัตราจ้าง14 /1%
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ8 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน5 /1%
ผู้ช่วยครู1 /0%

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0


ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version.