ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

0

เพศชาย /0%
เพศหญิง /0%

ในโรงเรียน

0

เพศชาย /0%
เพศหญิง /0%

ในสำนักงาน

87

ศึกษานิเทศก์18 /21%
ผู้อำนวยการกลุ่ม10 /11%
ลูกจ้างชั่วคราว8 /9%
นักทรัพยากรบุคคล7 /8%
พนักงานราชการ6 /7%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน5 /6%
เจ้าพนักงานธุรการ5 /6%
ลูกจ้างประจำ5 /6%
นักวิชาการเงินและบัญชี5 /6%
ธุรการโรงเรียน4 /5%
นักวิชาการศึกษา4 /5%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /3%
นักวิชาการพัสดุ2 /2%
นิติกร1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นักจัดการงานทั่วไป1 /1%
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์1 /1%

ในโรงเรียน

2,331

ครู1474 /63%
ผู้อำนวยการโรงเรียน276 /12%
เจ้าหน้าที่ธุรการ212 /9%
พนักงานราชการ138 /6%
ครูอัตราจ้าง91 /4%
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ78 /3%
ครูธุรการโรงเรียน30 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน16 /1%
ผู้ช่วยครู15 /1%
1 /0%

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0


ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version.