ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

0

เพศชาย /0%
เพศหญิง /0%

ในโรงเรียน

0

เพศชาย /0%
เพศหญิง /0%

ในสำนักงาน

86

ศึกษานิเทศก์17 /20%
ลูกจ้างชั่วคราว10 /12%
ผู้อำนวยการกลุ่ม10 /12%
นักทรัพยากรบุคคล7 /8%
พนักงานราชการ6 /7%
เจ้าพนักงานธุรการ6 /7%
ลูกจ้างประจำ5 /6%
นักวิชาการศึกษา5 /6%
นักวิชาการเงินและบัญชี5 /6%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน5 /6%
นักวิชาการพัสดุ2 /2%
นักจัดการงานทั่วไป2 /2%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2 /2%
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์1 /1%
นิติกร1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%

ในโรงเรียน

976

ผู้อำนวยการโรงเรียน331 /34%
ครู312 /32%
เจ้าหน้าที่ธุรการ203 /21%
ครูธุรการโรงเรียน72 /7%
พนักงานราชการ33 /3%
ครูอัตราจ้าง12 /1%
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ8 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน4 /0%
ผู้ช่วยครู1 /0%

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0


ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version.