สถิติ/บริการ

4,792

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน92619.32%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา57712.04%
ข้อมูลสถานศึกษา3306.89%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด3166.59%
สรุป นร.รายชั้นเรียน2044.26%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1954.07%
คณะกรรมการ1753.65%
ผลสอบ O-Net1633.40%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1102.30%
ตารางจำแนก.เพศ1062.21%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1052.19%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน1002.09%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง972.02%
สถิติ/บริการ972.02%
โครงการในโรงเรียน821.71%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ791.65%
ภาพรวมระดับจังหวัด781.63%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ771.61%
แนวโน้ม จำนวน นร.771.61%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น761.59%
บุคลากรเกษียณอายุ701.46%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ651.36%
ผลสอบ NT651.36%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา631.31%
นร.จำแนกตามอายุ561.17%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา561.17%
รายงานบริหารงบประมาณ561.17%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง491.02%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน430.90%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส420.88%
ผลสอบ RT400.83%
นร.จำแนกตามความพิการ390.81%
นร.จำแนกตามสัญชาติ260.54%
ตรวจผลการเรียน นร.250.52%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด230.48%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.48%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ170.35%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.33%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง160.33%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.160.33%
นร.จำแนกตามศาสนา160.33%