สถิติ/บริการ

3,696

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน79421.48%
ข้อมูลสถานศึกษา3308.93%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา3218.69%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด2336.30%
คณะกรรมการ1423.84%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1333.60%
ผลสอบ O-Net1273.44%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1052.84%
สถิติ/บริการ972.62%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง972.62%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
สรุป นร.รายชั้นเรียน862.33%
ตารางจำแนก.เพศ862.33%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน792.14%
ภาพรวมระดับจังหวัด782.11%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง782.11%
โครงการในโรงเรียน762.06%
แนวโน้ม จำนวน นร.621.68%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ591.60%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ561.52%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ511.38%
นร.จำแนกตามอายุ501.35%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา461.24%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น451.22%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา451.22%
ผลสอบ NT411.11%
รายงานบริหารงบประมาณ411.11%
บุคลากรเกษียณอายุ401.08%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน360.97%
นร.จำแนกตามความพิการ330.89%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง290.78%
นร.จำแนกตามสัญชาติ240.65%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส230.62%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด230.62%
ผลสอบ RT230.62%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.62%
ตรวจผลการเรียน นร.160.43%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.43%
นร.จำแนกตามศาสนา150.41%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.140.38%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง120.32%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ110.30%