จำนวนนักเรียนจำแนกตามศาสนา

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด6,01622,6613,51532,192
พุทธ6,00922,6093,51132,129
อิสลาม644454
คริสต์16-7
ซิกส์----
พราหมณ์/ฮินดู----
อื่นๆ-2-2
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด3110680217
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ3110679216
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม--11
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด2899-127
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ2899-127
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด17100-117
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ1799-116
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม-1-1
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด2134-55
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ2134-55
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด730-37
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ730-37
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1033-43
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ1033-43
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด277633136
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ277633136
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1737-54
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ1736-53
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์-1-1
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด156026101
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ156026101
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด108923122
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ108922121
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม--11
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด3610747190
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ3610747190
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด20121-141
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ20121-141
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด949-58
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ949-58
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1443-57
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ1343-56
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์1--1
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด159145151
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ159145151
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด2613877241
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ2613877241
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1844-62
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ1844-62
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด957-66
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ956-65
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม-1-1
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1329-42
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ1329-42
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1849-67
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ1849-67
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด652-58
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ652-58
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด876-84
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ876-84
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด47-11
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ47-11
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด2538-63
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ2538-63
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1460-74
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ1460-74
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด147844136
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ147844136
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด2164-85
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ2164-85
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด40133130303
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ40133130303
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1629-45
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พุทธ1629-45
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อิสลาม----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คริสต์----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซิกส์----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน พราหมณ์/ฮินดู----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด3010378211
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ3010378211
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1948-67
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ1948-67
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด953-62
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ953-62
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด2810059187
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ289758183
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม-213
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์-1-1
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด921-30
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ921-30
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1852-70
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พุทธ1852-70
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อิสลาม----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด คริสต์----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซิกส์----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด พราหมณ์/ฮินดู----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด-38-38
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ-38-38
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2012673219
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ2012673219
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1143-54
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ1143-54
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด186945132
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ186845131
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์-1-1
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1079-89
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ1079-89
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด206537122
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ206437121
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม-1-1
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1951-70
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ1951-70
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-52-52
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ-52-52
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-81-81
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ-81-81
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1037-47
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ1036-46
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม-1-1
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด2771-98
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ2771-98
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด723-30
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ723-30
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-72-72
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ-72-72
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1135-46
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ1135-46
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1710186204
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ1710186204
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด33118-151
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ33118-151
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1129-40
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ1129-40
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2098-118
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ2097-117
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม-1-1
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด949-58
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ949-58
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด750-57
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ750-57
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด6117768306
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พุทธ6117668305
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อิสลาม-1-1
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา คริสต์----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซิกส์----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา พราหมณ์/ฮินดู----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด73947-1,020
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ73943-1,016
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม-4-4
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด10201747
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ10201747
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด299754180
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ299754180
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด69-15
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ69-15
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1229-41
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ1229-41
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด628-34
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ628-34
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1438-52
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พุทธ1438-52
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อิสลาม----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คริสต์----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซิกส์----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง พราหมณ์/ฮินดู----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด4297-139
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ4296-138
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม-1-1
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด4010660206
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ4010660206
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2033-53
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ2033-53
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2578-103
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ2578-103
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด3686-122
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ3686-122
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด12411063
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ12411063
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด95341-436
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พุทธ95341-436
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อิสลาม----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ คริสต์----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซิกส์----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พราหมณ์/ฮินดู----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด45108104257
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พุทธ45108104257
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อิสลาม----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ คริสต์----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซิกส์----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พราหมณ์/ฮินดู----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด21502192
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พุทธ21502192
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อิสลาม----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ คริสต์----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซิกส์----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พราหมณ์/ฮินดู----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด168494-662
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พุทธ168492-660
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อิสลาม-2-2
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ คริสต์----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซิกส์----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พราหมณ์/ฮินดู----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด954-63
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พุทธ954-63
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อิสลาม----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ คริสต์----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซิกส์----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พราหมณ์/ฮินดู----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด-2-2
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ-2-2
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2053-73
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ2053-73
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด-26-26
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ-26-26
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด830-38
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ830-38
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด1637-53
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พุทธ1637-53
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อิสลาม----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ คริสต์----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซิกส์----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พราหมณ์/ฮินดู----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2876-104
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ2876-104
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด355439128
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ355439128
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2554-79
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ2554-79
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1328-41
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ1328-41
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2465-89
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ2465-89
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด24482193
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ24482193
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด3715784278
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ3715784278
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด35109-144
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ35109-144
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด4617062278
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ4617062278
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด529-34
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ529-34
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด54425-479
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ54424-478
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม-1-1
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด2065-85
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ2065-85
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด940-49
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ940-49
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด3312768228
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ3312768228
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด936-45
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ936-45
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2458-82
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ2457-81
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์-1-1
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด258549159
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ258549159
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2353-76
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ2353-76
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด8542486
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ8542486
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1652-68
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ1652-68
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1845-63
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ1845-63
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด3212954215
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ3212754213
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ-2-2
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2058-78
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ2058-78
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2276-98
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ2276-98
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด168534135
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ168534135
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด2411559198
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ2411559198
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด52144-196
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ51141-192
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม13-4
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด-8-8
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พุทธ-8-8
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อิสลาม----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คริสต์----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซิกส์----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด-4-4
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พุทธ-4-4
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อิสลาม----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ คริสต์----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซิกส์----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พราหมณ์/ฮินดู----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด80251-331
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พุทธ80250-330
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อิสลาม-1-1
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ คริสต์----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซิกส์----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พราหมณ์/ฮินดู----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด2541,002-1,256
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พุทธ2541,001-1,255
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อิสลาม-1-1
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ คริสต์----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซิกส์----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ พราหมณ์/ฮินดู----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด3160-91
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ3160-91
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2489-113
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ2488-112
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม-1-1
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1746-63
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ1746-63
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด269855179
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ269855179
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด4611353212
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พุทธ4611253211
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อิสลาม-1-1
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คริสต์----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซิกส์----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ พราหมณ์/ฮินดู----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1465-79
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ1465-79
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2373-96
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ2372-95
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม-1-1
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด-33-33
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ-32-32
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม-1-1
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด635-41
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ635-41
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1143660
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พุทธ1143660
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อิสลาม----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คริสต์----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซิกส์----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1348-61
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ1348-61
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1453-67
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ1453-67
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด3187-118
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ3187-118
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด3812639203
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ3812539202
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม-1-1
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด38109-147
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ38109-147
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด5715963279
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ5715963279
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด20107-127
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ20107-127
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด2757-84
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ2757-84
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด314-17
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ314-17
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด2512755207
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ2512754206
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม--11
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1668-84
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ1668-84
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด2538-63
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ2538-63
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม----
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์----
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์----
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู----
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด37131-168
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ37131-168
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด-50-50
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ-50-50
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด2670-96
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ2670-96
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม----
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์----
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์----
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด2156-77
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ2156-77
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด90253-343
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ90252-342
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม-1-1
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์----
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์----
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด2558-83
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ2558-83
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด736-43
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ735-42
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม-1-1
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์----
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์----
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1632-48
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ1632-48
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม----
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์----
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์----
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด7424178393
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ7324178392
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม1--1
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด937-46
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ837-45
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม1--1
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์----
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์----
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู----
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด439945187
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ439845186
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม-1-1
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์----
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์----
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู----
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด2056-76
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ2056-76
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม----
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์----
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์----
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู----
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด2427867369
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ2427667367
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม-2-2
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด2340-63
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ2340-63
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด20107-127
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ20107-127
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด2527-52
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ2527-52
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม----
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์----
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์----
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด34106-140
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ34106-140
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด-26-26
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ-26-26
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม----
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์----
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์----
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1451-65
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ1451-65
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม----
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์----
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์----
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด42138-180
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ42138-180
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด30111-141
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ30111-141
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด1639-55
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ1639-55
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม----
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์----
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์----
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด2813062220
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ2813062220
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด3512336194
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ3512336194
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม----
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์----
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์----
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนทั้งหมด3675-111
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พุทธ3675-111
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อิสลาม----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คริสต์----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ซิกส์----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด2035-55
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ2035-55
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม----
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์----
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์----
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด8120-128
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ8120-128
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม----
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์----
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์----
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด23103-126
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ23103-126
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด1668-84
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ1668-84
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด28111-139
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พุทธ28111-139
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อิสลาม----
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู คริสต์----
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซิกส์----
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู พราหมณ์/ฮินดู----
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1447-61
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ1447-61
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม----
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์----
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์----
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู----
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1244-56
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ1244-56
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม----
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์----
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์----
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู----
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด3292-124
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ3292-124
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม----
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์----
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์----
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู----
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด179732146
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ179732146
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม----
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์----
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์----
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู----
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1853-71
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พุทธ1853-71
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อิสลาม----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คริสต์----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซิกส์----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง พราหมณ์/ฮินดู----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด3391-124
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ3390-123
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม-1-1
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์----
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์----
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู----
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด2649-75
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ2649-75
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม----
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์----
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์----
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู----
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด935-44
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ935-44
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1272-84
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ1272-84
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม----
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์----
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์----
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู----
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1044-54
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ1044-54
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม----
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์----
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์----
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู----
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด207028118
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พุทธ207028118
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อิสลาม----
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า คริสต์----
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ซิกส์----
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พราหมณ์/ฮินดู----
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อื่นๆ----
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ----
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด1972-91
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พุทธ1972-91
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อิสลาม----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า คริสต์----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ซิกส์----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พราหมณ์/ฮินดู----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อื่นๆ----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนทั้งหมด359857190
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พุทธ359857190
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อิสลาม----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง คริสต์----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ซิกส์----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พราหมณ์/ฮินดู----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อื่นๆ----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนทั้งหมด267230128
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พุทธ267230128
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อิสลาม----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง คริสต์----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ซิกส์----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พราหมณ์/ฮินดู----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อื่นๆ----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนทั้งหมด1341-54
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พุทธ1341-54
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อิสลาม----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง คริสต์----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ซิกส์----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พราหมณ์/ฮินดู----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อื่นๆ----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนทั้งหมด1040-50
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พุทธ1040-50
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อิสลาม----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง คริสต์----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ซิกส์----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พราหมณ์/ฮินดู----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อื่นๆ----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนทั้งหมด226445131
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พุทธ226445131
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อิสลาม----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง คริสต์----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ซิกส์----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พราหมณ์/ฮินดู----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อื่นๆ----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนทั้งหมด1544-59
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พุทธ1544-59
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อิสลาม----
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง คริสต์----
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ซิกส์----
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พราหมณ์/ฮินดู----
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อื่นๆ----
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนทั้งหมด1831-49
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พุทธ1831-49
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อิสลาม----
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง คริสต์----
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ซิกส์----
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พราหมณ์/ฮินดู----
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อื่นๆ----
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนทั้งหมด2350-73
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พุทธ2350-73
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อิสลาม----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง คริสต์----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ซิกส์----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พราหมณ์/ฮินดู----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อื่นๆ----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด948-57
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ948-57
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม----
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์----
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์----
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู----
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ----
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด4612595266
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ4512595265
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม1--1
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์----
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์----
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู----
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ----
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด632-38
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ632-38
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด2660-86
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ2660-86
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1455-69
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ1455-69
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม----
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์----
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์----
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู----
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ----
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด4013352225
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ3913352224
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม1--1
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด2142-63
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ2142-63
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม----
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์----
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์----
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู----
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด3079-109
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ3079-109
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม----
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์----
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์----
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู----
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด2252-74
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ2252-74
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม----
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์----
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์----
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู----
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1334-47
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ1334-47
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด216160142
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ216160142
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม----
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์----
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์----
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู----
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050218 ห้วยชันวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด1950-69
40050218 ห้วยชันวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ1950-69
40050218 ห้วยชันวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม----
40050218 ห้วยชันวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์----
40050218 ห้วยชันวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์----
40050218 ห้วยชันวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู----
40050218 ห้วยชันวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----
40050218 ห้วยชันวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050218 ห้วยชันวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050219 ภูเวียงวิทยายน เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด26168-194
40050219 ภูเวียงวิทยายน เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พุทธ26168-194
40050219 ภูเวียงวิทยายน เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อิสลาม----
40050219 ภูเวียงวิทยายน เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า คริสต์----
40050219 ภูเวียงวิทยายน เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ซิกส์----
40050219 ภูเวียงวิทยายน เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พราหมณ์/ฮินดู----
40050219 ภูเวียงวิทยายน เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อื่นๆ----
40050219 ภูเวียงวิทยายน เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ----
40050219 ภูเวียงวิทยายน เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด1370-83
40050220 บ้านโคกสูงวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พุทธ1370-83
40050220 บ้านโคกสูงวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อิสลาม----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า คริสต์----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ซิกส์----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พราหมณ์/ฮินดู----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อื่นๆ----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์----
40050221 บ้านแดง เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด-39-39
40050221 บ้านแดง เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พุทธ-39-39
40050221 บ้านแดง เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อิสลาม----
40050221 บ้านแดง เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า คริสต์----
40050221 บ้านแดง เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ซิกส์----
40050221 บ้านแดง เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พราหมณ์/ฮินดู----
40050221 บ้านแดง เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อื่นๆ----
40050221 บ้านแดง เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ----
40050221 บ้านแดง เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด30111-141
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พุทธ30111-141
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อิสลาม----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า คริสต์----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ซิกส์----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พราหมณ์/ฮินดู----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อื่นๆ----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์----
40050223 บ้านโคกสง่า ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1625-41
40050223 บ้านโคกสง่า ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ1625-41
40050223 บ้านโคกสง่า ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม----
40050223 บ้านโคกสง่า ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์----
40050223 บ้านโคกสง่า ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์----
40050223 บ้านโคกสง่า ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู----
40050223 บ้านโคกสง่า ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ----
40050223 บ้านโคกสง่า ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050223 บ้านโคกสง่า ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050224 บ้านเรือ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด3261948
40050224 บ้านเรือ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ3261948
40050224 บ้านเรือ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม----
40050224 บ้านเรือ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์----
40050224 บ้านเรือ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์----
40050224 บ้านเรือ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู----
40050224 บ้านเรือ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ----
40050224 บ้านเรือ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050224 บ้านเรือ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด10442882
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ10432881
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์-1-1
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050226 บ้านนาก้านเหลือง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1141,010-1,124
40050226 บ้านนาก้านเหลือง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ1141,007-1,121
40050226 บ้านนาก้านเหลือง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม-2-2
40050226 บ้านนาก้านเหลือง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์-1-1
40050226 บ้านนาก้านเหลือง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์----
40050226 บ้านนาก้านเหลือง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู----
40050226 บ้านนาก้านเหลือง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ----
40050226 บ้านนาก้านเหลือง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050226 บ้านนาก้านเหลือง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1135-46
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ1135-46
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050228 อนุบาลภูเวียง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด101762-863
40050228 อนุบาลภูเวียง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ101760-861
40050228 อนุบาลภูเวียง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม-2-2
40050228 อนุบาลภูเวียง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์----
40050228 อนุบาลภูเวียง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์----
40050228 อนุบาลภูเวียง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู----
40050228 อนุบาลภูเวียง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ----
40050228 อนุบาลภูเวียง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050228 อนุบาลภูเวียง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050229 บ้านหนองขาม เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด947-56
40050229 บ้านหนองขาม เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พุทธ947-56
40050229 บ้านหนองขาม เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อิสลาม----
40050229 บ้านหนองขาม เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า คริสต์----
40050229 บ้านหนองขาม เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ซิกส์----
40050229 บ้านหนองขาม เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พราหมณ์/ฮินดู----
40050229 บ้านหนองขาม เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อื่นๆ----
40050229 บ้านหนองขาม เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ----
40050229 บ้านหนองขาม เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์----
40050230 บ้านเมืองเก่า เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด198129129
40050230 บ้านเมืองเก่า เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พุทธ198129129
40050230 บ้านเมืองเก่า เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อิสลาม----
40050230 บ้านเมืองเก่า เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า คริสต์----
40050230 บ้านเมืองเก่า เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ซิกส์----
40050230 บ้านเมืองเก่า เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พราหมณ์/ฮินดู----
40050230 บ้านเมืองเก่า เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อื่นๆ----
40050230 บ้านเมืองเก่า เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ----
40050230 บ้านเมืองเก่า เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด357044149
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พุทธ356944148
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อิสลาม-1-1
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า คริสต์----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ซิกส์----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พราหมณ์/ฮินดู----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อื่นๆ----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด1851-69
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พุทธ1851-69
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อิสลาม----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า คริสต์----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ซิกส์----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พราหมณ์/ฮินดู----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อื่นๆ----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์----
40050233 บ้านหนองบัว เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนทั้งหมด2643-69
40050233 บ้านหนองบัว เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พุทธ2643-69
40050233 บ้านหนองบัว เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อิสลาม----
40050233 บ้านหนองบัว เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า คริสต์----
40050233 บ้านหนองบัว เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ซิกส์----
40050233 บ้านหนองบัว เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า พราหมณ์/ฮินดู----
40050233 บ้านหนองบัว เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อื่นๆ----
40050233 บ้านหนองบัว เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ----
40050233 บ้านหนองบัว เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด2897-125
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ2897-125
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050235 บ้านสงเปือย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด1840-58
40050235 บ้านสงเปือย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ1840-58
40050235 บ้านสงเปือย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม----
40050235 บ้านสงเปือย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์----
40050235 บ้านสงเปือย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์----
40050235 บ้านสงเปือย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู----
40050235 บ้านสงเปือย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ----
40050235 บ้านสงเปือย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050235 บ้านสงเปือย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050236 บ้านอ่างศิลา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด115363127
40050236 บ้านอ่างศิลา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ115363127
40050236 บ้านอ่างศิลา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม----
40050236 บ้านอ่างศิลา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์----
40050236 บ้านอ่างศิลา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์----
40050236 บ้านอ่างศิลา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู----
40050236 บ้านอ่างศิลา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ----
40050236 บ้านอ่างศิลา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050236 บ้านอ่างศิลา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050237 บ้านโคกไร่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด2248-70
40050237 บ้านโคกไร่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ2248-70
40050237 บ้านโคกไร่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม----
40050237 บ้านโคกไร่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์----
40050237 บ้านโคกไร่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์----
40050237 บ้านโคกไร่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู----
40050237 บ้านโคกไร่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ----
40050237 บ้านโคกไร่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050237 บ้านโคกไร่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050238 บ้านถ้ำแข้ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนทั้งหมด736-43
40050238 บ้านถ้ำแข้ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พุทธ736-43
40050238 บ้านถ้ำแข้ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อิสลาม----
40050238 บ้านถ้ำแข้ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง คริสต์----
40050238 บ้านถ้ำแข้ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ซิกส์----
40050238 บ้านถ้ำแข้ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง พราหมณ์/ฮินดู----
40050238 บ้านถ้ำแข้ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ----
40050238 บ้านถ้ำแข้ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050238 บ้านถ้ำแข้ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด4916256267
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ4916256267
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม----
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์----
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์----
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู----
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด196345127
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ196345127
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม----
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์----
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์----
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู----
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนทั้งหมด2054-74
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พุทธ2054-74
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อิสลาม----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คริสต์----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ซิกส์----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน พราหมณ์/ฮินดู----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนทั้งหมด277649152
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พุทธ277649152
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อิสลาม----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง คริสต์----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ซิกส์----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พราหมณ์/ฮินดู----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อื่นๆ----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนทั้งหมด2865-93
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พุทธ2865-93
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อิสลาม----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง คริสต์----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ซิกส์----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พราหมณ์/ฮินดู----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อื่นๆ----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนทั้งหมด-7-7
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พุทธ-7-7
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อิสลาม----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง คริสต์----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ซิกส์----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พราหมณ์/ฮินดู----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อื่นๆ----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050248 บ้านหัน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนทั้งหมด1647-63
40050248 บ้านหัน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พุทธ1645-61
40050248 บ้านหัน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อิสลาม-2-2
40050248 บ้านหัน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง คริสต์----
40050248 บ้านหัน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ซิกส์----
40050248 บ้านหัน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พราหมณ์/ฮินดู----
40050248 บ้านหัน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อื่นๆ----
40050248 บ้านหัน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050248 บ้านหัน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนทั้งหมด1133-44
40050249 บ้านโคกกลางวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พุทธ1133-44
40050249 บ้านโคกกลางวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อิสลาม----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง คริสต์----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ซิกส์----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พราหมณ์/ฮินดู----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อื่นๆ----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนทั้งหมด238331137
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พุทธ238331137
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อิสลาม----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง คริสต์----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ซิกส์----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พราหมณ์/ฮินดู----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อื่นๆ----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050251 บ้านห้วยบง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนทั้งหมด1325-38
40050251 บ้านห้วยบง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พุทธ1325-38
40050251 บ้านห้วยบง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อิสลาม----
40050251 บ้านห้วยบง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง คริสต์----
40050251 บ้านห้วยบง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ซิกส์----
40050251 บ้านห้วยบง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พราหมณ์/ฮินดู----
40050251 บ้านห้วยบง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อื่นๆ----
40050251 บ้านห้วยบง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050251 บ้านห้วยบง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050252 บ้านพระบาท ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนทั้งหมด921-30
40050252 บ้านพระบาท ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พุทธ921-30
40050252 บ้านพระบาท ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อิสลาม----
40050252 บ้านพระบาท ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง คริสต์----
40050252 บ้านพระบาท ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ซิกส์----
40050252 บ้านพระบาท ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พราหมณ์/ฮินดู----
40050252 บ้านพระบาท ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อื่นๆ----
40050252 บ้านพระบาท ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050252 บ้านพระบาท ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050253 บ้านหว้าทอง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนทั้งหมด2232-54
40050253 บ้านหว้าทอง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พุทธ2232-54
40050253 บ้านหว้าทอง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อิสลาม----
40050253 บ้านหว้าทอง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง คริสต์----
40050253 บ้านหว้าทอง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ซิกส์----
40050253 บ้านหว้าทอง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง พราหมณ์/ฮินดู----
40050253 บ้านหว้าทอง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อื่นๆ----
40050253 บ้านหว้าทอง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050253 บ้านหว้าทอง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050254 นาฝายวิทยา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด307121122
40050254 นาฝายวิทยา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ307121122
40050254 นาฝายวิทยา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม----
40050254 นาฝายวิทยา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์----
40050254 นาฝายวิทยา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์----
40050254 นาฝายวิทยา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู----
40050254 นาฝายวิทยา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ----
40050254 นาฝายวิทยา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050254 นาฝายวิทยา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050255 บ้านสะแกเครือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด-29-29
40050255 บ้านสะแกเครือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ-29-29
40050255 บ้านสะแกเครือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม----
40050255 บ้านสะแกเครือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์----
40050255 บ้านสะแกเครือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์----
40050255 บ้านสะแกเครือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู----
40050255 บ้านสะแกเครือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ----
40050255 บ้านสะแกเครือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050255 บ้านสะแกเครือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050256 บ้านสองคอน ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด821-29
40050256 บ้านสองคอน ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ821-29
40050256 บ้านสองคอน ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม----
40050256 บ้านสองคอน ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์----
40050256 บ้านสองคอน ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์----
40050256 บ้านสองคอน ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู----
40050256 บ้านสองคอน ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ----
40050256 บ้านสองคอน ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050256 บ้านสองคอน ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050257 บ้านโนนคอม ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด30115-145
40050257 บ้านโนนคอม ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ30115-145
40050257 บ้านโนนคอม ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม----
40050257 บ้านโนนคอม ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์----
40050257 บ้านโนนคอม ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์----
40050257 บ้านโนนคอม ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู----
40050257 บ้านโนนคอม ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ----
40050257 บ้านโนนคอม ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050257 บ้านโนนคอม ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050258 บ้านป่ากล้วย ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด3910453196
40050258 บ้านป่ากล้วย ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ3910453196
40050258 บ้านป่ากล้วย ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม----
40050258 บ้านป่ากล้วย ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์----
40050258 บ้านป่ากล้วย ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์----
40050258 บ้านป่ากล้วย ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู----
40050258 บ้านป่ากล้วย ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ----
40050258 บ้านป่ากล้วย ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050258 บ้านป่ากล้วย ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050259 บ้านสว่างโนนสูง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด420-24
40050259 บ้านสว่างโนนสูง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ420-24
40050259 บ้านสว่างโนนสูง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม----
40050259 บ้านสว่างโนนสูง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์----
40050259 บ้านสว่างโนนสูง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์----
40050259 บ้านสว่างโนนสูง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู----
40050259 บ้านสว่างโนนสูง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ----
40050259 บ้านสว่างโนนสูง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050259 บ้านสว่างโนนสูง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด42148-190
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ42147-189
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม-1-1
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050261 บ้านนาน้ำซำ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด142-43
40050261 บ้านนาน้ำซำ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ142-43
40050261 บ้านนาน้ำซำ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม----
40050261 บ้านนาน้ำซำ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์----
40050261 บ้านนาน้ำซำ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์----
40050261 บ้านนาน้ำซำ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู----
40050261 บ้านนาน้ำซำ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ----
40050261 บ้านนาน้ำซำ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050261 บ้านนาน้ำซำ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด327538145
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ327538145
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050263 บ้านวังสวาบ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด227026118
40050263 บ้านวังสวาบ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ227026118
40050263 บ้านวังสวาบ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม----
40050263 บ้านวังสวาบ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์----
40050263 บ้านวังสวาบ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์----
40050263 บ้านวังสวาบ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู----
40050263 บ้านวังสวาบ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ----
40050263 บ้านวังสวาบ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050263 บ้านวังสวาบ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050264 บ้านเขาวง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด1033-43
40050264 บ้านเขาวง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ1033-43
40050264 บ้านเขาวง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม----
40050264 บ้านเขาวง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์----
40050264 บ้านเขาวง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์----
40050264 บ้านเขาวง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู----
40050264 บ้านเขาวง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ----
40050264 บ้านเขาวง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050264 บ้านเขาวง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด5219677325
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ5219677325
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม----
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์----
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์----
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู----
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ----
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050266 ชีพอนุสรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด4096-136
40050266 ชีพอนุสรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ4096-136
40050266 ชีพอนุสรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม----
40050266 ชีพอนุสรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์----
40050266 ชีพอนุสรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์----
40050266 ชีพอนุสรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู----
40050266 ชีพอนุสรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ----
40050266 ชีพอนุสรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050266 ชีพอนุสรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050267 บ้านซำภูทอง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด365-68
40050267 บ้านซำภูทอง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ364-67
40050267 บ้านซำภูทอง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม-1-1
40050267 บ้านซำภูทอง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์----
40050267 บ้านซำภูทอง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์----
40050267 บ้านซำภูทอง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู----
40050267 บ้านซำภูทอง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ----
40050267 บ้านซำภูทอง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050267 บ้านซำภูทอง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด2210257181
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ2110257180
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม1--1
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์----
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์----
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู----
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ----
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050269 บ้านกุดธาตุ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด4513251228
40050269 บ้านกุดธาตุ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ4513251228
40050269 บ้านกุดธาตุ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม----
40050269 บ้านกุดธาตุ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์----
40050269 บ้านกุดธาตุ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์----
40050269 บ้านกุดธาตุ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู----
40050269 บ้านกุดธาตุ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ----
40050269 บ้านกุดธาตุ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050269 บ้านกุดธาตุ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050270 บ้านโคกนาฝาย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด1871-89
40050270 บ้านโคกนาฝาย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ1871-89
40050270 บ้านโคกนาฝาย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม----
40050270 บ้านโคกนาฝาย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์----
40050270 บ้านโคกนาฝาย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์----
40050270 บ้านโคกนาฝาย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู----
40050270 บ้านโคกนาฝาย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ----
40050270 บ้านโคกนาฝาย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050270 บ้านโคกนาฝาย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050271 บ้านนาดี หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด3814337218
40050271 บ้านนาดี หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ3814337218
40050271 บ้านนาดี หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม----
40050271 บ้านนาดี หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์----
40050271 บ้านนาดี หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์----
40050271 บ้านนาดี หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู----
40050271 บ้านนาดี หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ----
40050271 บ้านนาดี หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050271 บ้านนาดี หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050272 บ้านสะอาด หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด278046153
40050272 บ้านสะอาด หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ277946152
40050272 บ้านสะอาด หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม-1-1
40050272 บ้านสะอาด หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์----
40050272 บ้านสะอาด หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์----
40050272 บ้านสะอาด หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู----
40050272 บ้านสะอาด หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ----
40050272 บ้านสะอาด หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050272 บ้านสะอาด หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050273 บ้านหัวภู หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด727-34
40050273 บ้านหัวภู หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ727-34
40050273 บ้านหัวภู หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม----
40050273 บ้านหัวภู หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์----
40050273 บ้านหัวภู หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์----
40050273 บ้านหัวภู หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู----
40050273 บ้านหัวภู หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ----
40050273 บ้านหัวภู หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050273 บ้านหัวภู หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050274 หนองแวงวิทยา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด26109-135
40050274 หนองแวงวิทยา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ26108-134
40050274 หนองแวงวิทยา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม-1-1
40050274 หนองแวงวิทยา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์----
40050274 หนองแวงวิทยา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์----
40050274 หนองแวงวิทยา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู----
40050274 หนองแวงวิทยา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ----
40050274 หนองแวงวิทยา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050274 หนองแวงวิทยา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050275 บ้านขนวน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด5017276298
40050275 บ้านขนวน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ5017276298
40050275 บ้านขนวน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม----
40050275 บ้านขนวน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์----
40050275 บ้านขนวน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์----
40050275 บ้านขนวน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู----
40050275 บ้านขนวน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ----
40050275 บ้านขนวน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050275 บ้านขนวน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050276 บ้านศาลาดิน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด834-42
40050276 บ้านศาลาดิน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ834-42
40050276 บ้านศาลาดิน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม----
40050276 บ้านศาลาดิน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์----
40050276 บ้านศาลาดิน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์----
40050276 บ้านศาลาดิน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู----
40050276 บ้านศาลาดิน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ----
40050276 บ้านศาลาดิน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050276 บ้านศาลาดิน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด325-28
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ325-28
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด1653-69
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ1653-69
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด223-25
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ223-25
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด2185-106
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ2185-106
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050281 บ้านหนองหอย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด1558-73
40050281 บ้านหนองหอย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ1558-73
40050281 บ้านหนองหอย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม----
40050281 บ้านหนองหอย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์----
40050281 บ้านหนองหอย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์----
40050281 บ้านหนองหอย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู----
40050281 บ้านหนองหอย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ----
40050281 บ้านหนองหอย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050281 บ้านหนองหอย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050282 บ้านหนองนาคำ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนทั้งหมด35187-222
40050282 บ้านหนองนาคำ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พุทธ35187-222
40050282 บ้านหนองนาคำ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อิสลาม----
40050282 บ้านหนองนาคำ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คริสต์----
40050282 บ้านหนองนาคำ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ซิกส์----
40050282 บ้านหนองนาคำ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ พราหมณ์/ฮินดู----
40050282 บ้านหนองนาคำ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อื่นๆ----
40050282 บ้านหนองนาคำ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050282 บ้านหนองนาคำ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนทั้งหมด1943-62
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พุทธ1942-61
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อิสลาม-1-1
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คริสต์----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ซิกส์----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน พราหมณ์/ฮินดู----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อื่นๆ----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----


120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version 2020.07