จำนวนนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด6,01622,6613,51532,192
ไทย6,00322,6113,51132,125
กัมพูชา45110
เกาหลีใต้----
จีน13-4
ซาอุดีอาระเบีย----
ญี่ปุ่น----
เนปาล----
ปากีสถาน----
เมียนมา-2-2
ฟิลิปปิน----
มาเลเซีย12-3
ลาว310215
เวียดนาม----
ศรีลังกา----
สิงคโปร์----
อินเดีย-1-1
อินโดนีเซีย----
ไม่ปรากฎสัญชาติ-112
อื่นๆ426-30
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด3110680217
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย3110680217
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด2899-127
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย2899-127
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด17100-117
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย17100-117
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด2134-55
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย2134-55
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด730-37
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย730-37
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1033-43
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย1033-43
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด277633136
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย277633136
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1737-54
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย1736-53
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ-1-1
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด156026101
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย156026101
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด108923122
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย108923122
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด3610747190
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย3610747190
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด20121-141
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย20121-141
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด949-58
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย949-58
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1443-57
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย1443-57
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด159145151
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย158945149
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ-2-2
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด2613877241
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย2613777240
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-1-1
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1844-62
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย1844-62
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด957-66
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย956-65
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว-1-1
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1329-42
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย1329-42
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1849-67
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย1849-67
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด652-58
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย652-58
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด876-84
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย876-84
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด47-11
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย47-11
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด2538-63
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย2538-63
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1460-74
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย1460-74
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด147844136
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย147844136
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด2164-85
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย2164-85
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด40133130303
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย40133130303
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1629-45
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไทย1629-45
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน กัมพูชา----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เกาหลีใต้----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จีน----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ซาอุดีอาระเบีย----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ญี่ปุ่น----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เนปาล----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ปากีสถาน----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เมียนมา----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ฟิลิปปิน----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน มาเลเซีย----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ลาว----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เวียดนาม----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศรีลังกา----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน สิงคโปร์----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินเดีย----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อินโดนีเซีย----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด3010378211
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย3010378211
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1948-67
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย1948-67
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด953-62
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย953-62
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด2810059187
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย2810059187
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด921-30
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย921-30
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1852-70
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไทย1852-70
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด กัมพูชา----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เกาหลีใต้----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จีน----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ซาอุดีอาระเบีย----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ญี่ปุ่น----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เนปาล----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปากีสถาน----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เมียนมา----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ฟิลิปปิน----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด มาเลเซีย----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ลาว----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เวียดนาม----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศรีลังกา----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สิงคโปร์----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินเดีย----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อินโดนีเซีย----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด-38-38
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย-38-38
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2012673219
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย2012673219
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1143-54
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย1143-54
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด186945132
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย186945132
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1079-89
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย1079-89
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด206537122
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย206537122
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1951-70
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย1951-70
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-52-52
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย-52-52
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-81-81
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย-80-80
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา-1-1
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1037-47
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย1037-47
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด2771-98
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย2671-97
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว1--1
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด723-30
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย723-30
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-72-72
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย-72-72
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1135-46
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย1135-46
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1710186204
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย1710186204
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด33118-151
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย33117-150
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-1-1
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1129-40
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย1129-40
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2098-118
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย2097-117
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-1-1
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด949-58
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย948-57
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-1-1
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด750-57
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย750-57
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด6117768306
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไทย6117668305
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา กัมพูชา----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เกาหลีใต้----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จีน----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ซาอุดีอาระเบีย----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ญี่ปุ่น----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เนปาล----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ปากีสถาน----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เมียนมา----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ฟิลิปปิน----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา มาเลเซีย----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ลาว----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เวียดนาม----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ศรีลังกา----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา สิงคโปร์----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินเดีย----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อินโดนีเซีย----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ-1-1
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด73947-1,020
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย73946-1,019
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ-1-1
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด10201747
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย10201646
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา--11
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด299754180
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย299754180
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด69-15
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย69-15
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1229-41
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย1229-41
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด628-34
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย628-34
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1438-52
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไทย1438-52
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง กัมพูชา----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เกาหลีใต้----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จีน----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ซาอุดีอาระเบีย----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ญี่ปุ่น----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เนปาล----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ปากีสถาน----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เมียนมา----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ฟิลิปปิน----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง มาเลเซีย----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ลาว----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เวียดนาม----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศรีลังกา----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สิงคโปร์----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินเดีย----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อินโดนีเซีย----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด4297-139
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย4297-139
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด4010660206
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย4010660206
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2033-53
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย1931-50
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน-1-1
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย11-2
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2578-103
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย2578-103
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด3686-122
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย3686-122
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด12411063
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย12411063
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด95341-436
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไทย95341-436
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ กัมพูชา----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เกาหลีใต้----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จีน----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซาอุดีอาระเบีย----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ญี่ปุ่น----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เนปาล----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ปากีสถาน----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เมียนมา----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ฟิลิปปิน----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ มาเลเซีย----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ลาว----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เวียดนาม----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ศรีลังกา----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สิงคโปร์----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินเดีย----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินโดนีเซีย----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด45108104257
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไทย45108103256
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ กัมพูชา----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เกาหลีใต้----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จีน----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซาอุดีอาระเบีย----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ญี่ปุ่น----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เนปาล----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ปากีสถาน----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เมียนมา----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ฟิลิปปิน----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ มาเลเซีย----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ลาว--11
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เวียดนาม----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ศรีลังกา----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สิงคโปร์----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินเดีย----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินโดนีเซีย----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด21502192
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไทย21502192
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ กัมพูชา----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เกาหลีใต้----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จีน----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซาอุดีอาระเบีย----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ญี่ปุ่น----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เนปาล----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ปากีสถาน----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เมียนมา----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ฟิลิปปิน----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ มาเลเซีย----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ลาว----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เวียดนาม----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ศรีลังกา----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สิงคโปร์----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินเดีย----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินโดนีเซีย----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด168494-662
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไทย168492-660
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ กัมพูชา----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เกาหลีใต้----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จีน----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซาอุดีอาระเบีย----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ญี่ปุ่น----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เนปาล----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ปากีสถาน----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เมียนมา----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ฟิลิปปิน----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ มาเลเซีย----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ลาว----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เวียดนาม----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ศรีลังกา----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สิงคโปร์----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินเดีย-1-1
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินโดนีเซีย----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ-1-1
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด954-63
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไทย954-63
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ กัมพูชา----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เกาหลีใต้----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จีน----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซาอุดีอาระเบีย----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ญี่ปุ่น----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เนปาล----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ปากีสถาน----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เมียนมา----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ฟิลิปปิน----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ มาเลเซีย----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ลาว----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เวียดนาม----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ศรีลังกา----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สิงคโปร์----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินเดีย----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินโดนีเซีย----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด-2-2
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย-2-2
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2053-73
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย2053-73
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด-26-26
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย-26-26
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด830-38
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย830-38
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด1637-53
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไทย1637-53
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ กัมพูชา----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เกาหลีใต้----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จีน----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซาอุดีอาระเบีย----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ญี่ปุ่น----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เนปาล----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ปากีสถาน----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เมียนมา----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ฟิลิปปิน----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ มาเลเซีย----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ลาว----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เวียดนาม----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ศรีลังกา----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สิงคโปร์----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินเดีย----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินโดนีเซีย----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2876-104
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย2876-104
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด355439128
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย355439128
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2554-79
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย2554-79
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1328-41
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย1328-41
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2465-89
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย2465-89
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด24482193
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย24482193
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด3715784278
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย3715784278
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด35109-144
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย34109-143
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ1--1
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด4617062278
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย4517061276
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว1--1
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ--11
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด529-34
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย529-34
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด54425-479
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย54421-475
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน-2-2
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ-2-2
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด2065-85
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย2065-85
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด940-49
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย939-48
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว-1-1
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด3312768228
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย3312768228
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด936-45
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย936-45
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2458-82
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย2356-79
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว12-3
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด258549159
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย258549159
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2353-76
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย2353-76
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด8542486
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย8542486
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1652-68
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย1652-68
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1845-63
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย1845-63
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด3212954215
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย3212754213
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา-2-2
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2058-78
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย2058-78
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2276-98
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย2276-98
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด168534135
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย168534135
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด2411559198
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย2411559198
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด52144-196
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย52144-196
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด-8-8
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไทย-8-8
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม กัมพูชา----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จีน----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เนปาล----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ปากีสถาน----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เมียนมา----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม มาเลเซีย----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ลาว----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เวียดนาม----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศรีลังกา----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม สิงคโปร์----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินเดีย----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด-4-4
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไทย-4-4
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ กัมพูชา----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เกาหลีใต้----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จีน----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซาอุดีอาระเบีย----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ญี่ปุ่น----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เนปาล----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ปากีสถาน----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เมียนมา----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ฟิลิปปิน----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ มาเลเซีย----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ลาว----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เวียดนาม----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ศรีลังกา----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สิงคโปร์----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินเดีย----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินโดนีเซีย----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด80251-331
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไทย79251-330
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ กัมพูชา----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เกาหลีใต้----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จีน----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซาอุดีอาระเบีย----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ญี่ปุ่น----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เนปาล----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ปากีสถาน----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เมียนมา----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ฟิลิปปิน----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ มาเลเซีย----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ลาว----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เวียดนาม----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ศรีลังกา----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สิงคโปร์----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินเดีย----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินโดนีเซีย----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ1--1
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด2541,002-1,256
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไทย254999-1,253
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ กัมพูชา-1-1
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เกาหลีใต้----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จีน----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ซาอุดีอาระเบีย----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ญี่ปุ่น----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เนปาล----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ปากีสถาน----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เมียนมา----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ฟิลิปปิน----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ มาเลเซีย----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ลาว----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เวียดนาม----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ศรีลังกา----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ สิงคโปร์----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินเดีย----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อินโดนีเซีย----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ-2-2
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด3160-91
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย3160-91
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2489-113
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย2489-113
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1746-63
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย1746-63
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด269855179
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย269855179
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด4611353212
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไทย4611353212
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กัมพูชา----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เกาหลีใต้----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จีน----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ซาอุดีอาระเบีย----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ญี่ปุ่น----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เนปาล----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ปากีสถาน----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เมียนมา----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ฟิลิปปิน----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ มาเลเซีย----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ลาว----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เวียดนาม----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศรีลังกา----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ สิงคโปร์----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินเดีย----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อินโดนีเซีย----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1465-79
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย1465-79
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2373-96
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย2373-96
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด-33-33
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย-33-33
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด635-41
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย635-41
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1143660
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไทย1142659
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ กัมพูชา----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เกาหลีใต้----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จีน----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ญี่ปุ่น----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เนปาล----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ปากีสถาน----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เมียนมา----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ฟิลิปปิน----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มาเลเซีย----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ลาว----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เวียดนาม----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศรีลังกา----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สิงคโปร์----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินเดีย----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อินโดนีเซีย----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ-1-1
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1348-61
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ไทย1348-61
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง กัมพูชา----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เกาหลีใต้----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง จีน----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซาอุดีอาระเบีย----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ญี่ปุ่น----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เนปาล----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ปากีสถาน----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เมียนมา----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ฟิลิปปิน----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง มาเลเซีย----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ลาว----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เวียดนาม----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ศรีลังกา----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สิงคโปร์----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อินเดีย----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อินโดนีเซีย----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1453-67
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ไทย1453-67
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง กัมพูชา----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เกาหลีใต้----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง จีน----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซาอุดีอาระเบีย----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ญี่ปุ่น----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เนปาล----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ปากีสถาน----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เมียนมา----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ฟิลิปปิน----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง มาเลเซีย----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ลาว----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เวียดนาม----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ศรีลังกา----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สิงคโปร์----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อินเดีย----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อินโดนีเซีย----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด3187-118
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ไทย3187-118
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง กัมพูชา----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เกาหลีใต้----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง จีน----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ซาอุดีอาระเบีย----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ญี่ปุ่น----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เนปาล----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ปากีสถาน----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เมียนมา----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ฟิลิปปิน----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง มาเลเซีย----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ลาว----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เวียดนาม----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ศรีลังกา----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง สิงคโปร์----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อินเดีย----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อินโดนีเซีย----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด3812639203
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ไทย3812639203
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู กัมพูชา----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เกาหลีใต้----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู จีน----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซาอุดีอาระเบีย----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ญี่ปุ่น----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เนปาล----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ปากีสถาน----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เมียนมา----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ฟิลิปปิน----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู มาเลเซีย----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ลาว----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เวียดนาม----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ศรีลังกา----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สิงคโปร์----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อินเดีย----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อินโดนีเซีย----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด38109-147
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ไทย38109-147
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู กัมพูชา----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เกาหลีใต้----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู จีน----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซาอุดีอาระเบีย----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ญี่ปุ่น----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เนปาล----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ปากีสถาน----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เมียนมา----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ฟิลิปปิน----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู มาเลเซีย----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ลาว----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เวียดนาม----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ศรีลังกา----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สิงคโปร์----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อินเดีย----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อินโดนีเซีย----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด5715963279
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ไทย5715863278
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู กัมพูชา----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เกาหลีใต้----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู จีน----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ซาอุดีอาระเบีย----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ญี่ปุ่น----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เนปาล----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ปากีสถาน----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เมียนมา----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ฟิลิปปิน----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู มาเลเซีย----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ลาว-1-1
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เวียดนาม----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ศรีลังกา----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู สิงคโปร์