จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.7984,1706165,584
เดินเท้า6020747314
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4701,9232302,623
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2682,0403362,644
จักรยานยืมเรียน--33
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.178657160
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เดินเท้า--33
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-321648
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ175438109
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จักรยานยืมเรียน----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เดินเท้า----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จักรยานยืมเรียน----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1351-64
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เดินเท้า----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ717-24
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ634-40
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จักรยานยืมเรียน----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เดินเท้า-1-1
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จักรยานยืมเรียน----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12-3
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เดินเท้า1--1
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จักรยานยืมเรียน----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เดินเท้า----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จักรยานยืมเรียน----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-213
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เดินเท้า----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-213
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จักรยานยืมเรียน----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8-8
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เดินเท้า----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8-8
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จักรยานยืมเรียน----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เดินเท้า----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จักรยานยืมเรียน----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.222731
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เดินเท้า-2-2
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ215522
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-527
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จักรยานยืมเรียน----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1--1
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เดินเท้า----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จักรยานยืมเรียน----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เดินเท้า----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จักรยานยืมเรียน----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เดินเท้า----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จักรยานยืมเรียน----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1--1
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เดินเท้า----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จักรยานยืมเรียน----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-92332
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เดินเท้า--11
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-92130
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จักรยานยืมเรียน----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-92130
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เดินเท้า-314
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-527
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11819
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จักรยานยืมเรียน----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1--1
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เดินเท้า1--1
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จักรยานยืมเรียน----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เดินเท้า----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จักรยานยืมเรียน----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เดินเท้า----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จักรยานยืมเรียน----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14-5
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เดินเท้า----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จักรยานยืมเรียน----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เดินเท้า----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จักรยานยืมเรียน----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เดินเท้า----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จักรยานยืมเรียน----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.43-7
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เดินเท้า42-6
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จักรยานยืมเรียน----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.24-6
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เดินเท้า----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23-5
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จักรยานยืมเรียน----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เดินเท้า----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จักรยานยืมเรียน----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.35513
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เดินเท้า3--3
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-235
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-325
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จักรยานยืมเรียน----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เดินเท้า----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จักรยานยืมเรียน----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.134671130
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เดินเท้า-178
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ141015
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ124154107
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จักรยานยืมเรียน----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เดินเท้า----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน จักรยานยืมเรียน----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1214
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เดินเท้า----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-213
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จักรยานยืมเรียน----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เดินเท้า----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จักรยานยืมเรียน----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เดินเท้า----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จักรยานยืมเรียน----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-213
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เดินเท้า----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-213
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จักรยานยืมเรียน----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เดินเท้า----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จักรยานยืมเรียน----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1--1
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เดินเท้า----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด จักรยานยืมเรียน----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เดินเท้า----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จักรยานยืมเรียน----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25815
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เดินเท้า--11
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14510
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1124
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จักรยานยืมเรียน----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เดินเท้า----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จักรยานยืมเรียน----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15511
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เดินเท้า1214
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-325
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--22
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จักรยานยืมเรียน----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5-5
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เดินเท้า-4-4
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จักรยานยืมเรียน----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เดินเท้า----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จักรยานยืมเรียน----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เดินเท้า----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จักรยานยืมเรียน----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เดินเท้า----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จักรยานยืมเรียน----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เดินเท้า----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จักรยานยืมเรียน----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เดินเท้า----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จักรยานยืมเรียน----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12-3
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เดินเท้า----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จักรยานยืมเรียน----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เดินเท้า----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จักรยานยืมเรียน----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เดินเท้า----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จักรยานยืมเรียน----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เดินเท้า----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จักรยานยืมเรียน----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.112830
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เดินเท้า--11
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1-1112
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11617
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จักรยานยืมเรียน----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เดินเท้า----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จักรยานยืมเรียน----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เดินเท้า----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จักรยานยืมเรียน----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.67-13
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เดินเท้า----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ65-11
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จักรยานยืมเรียน----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เดินเท้า----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จักรยานยืมเรียน----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เดินเท้า----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จักรยานยืมเรียน----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.55414
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เดินเท้า1--1
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4217
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-336
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา จักรยานยืมเรียน----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.24490-514
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เดินเท้า-9-9
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ589-94
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ19392-411
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จักรยานยืมเรียน----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-123
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เดินเท้า--22
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จักรยานยืมเรียน----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-279
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เดินเท้า-145
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-123
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จักรยานยืมเรียน----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เดินเท้า-1-1
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จักรยานยืมเรียน----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เดินเท้า----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จักรยานยืมเรียน----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11-2
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เดินเท้า----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จักรยานยืมเรียน----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เดินเท้า----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง จักรยานยืมเรียน----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เดินเท้า----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.410721
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เดินเท้า18413
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ32-5
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน--33
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เดินเท้า----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.54-9
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เดินเท้า----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ54-9
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เดินเท้า----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.18-9
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เดินเท้า-1-1
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17-8
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จักรยานยืมเรียน----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.142-43
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เดินเท้า-1-1
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-17-17
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ124-25
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จักรยานยืมเรียน----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11394393
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เดินเท้า----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11282463
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-111930
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จักรยานยืมเรียน----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.211114
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เดินเท้า----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ211-13
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จักรยานยืมเรียน----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.74285-359
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เดินเท้า-4-4
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ44140-184
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ30141-171
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จักรยานยืมเรียน----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.18-9
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เดินเท้า----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17-8
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จักรยานยืมเรียน----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เดินเท้า----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จักรยานยืมเรียน----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.29-11
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เดินเท้า----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ29-11
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จักรยานยืมเรียน----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เดินเท้า----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จักรยานยืมเรียน----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เดินเท้า-2-2
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จักรยานยืมเรียน----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เดินเท้า----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จักรยานยืมเรียน----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.822-30
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เดินเท้า821-29
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1618
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เดินเท้า-1-1
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15-6
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.44-8
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เดินเท้า----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ44-8
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เดินเท้า----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12-3
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เดินเท้า----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.214126
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เดินเท้า22-4
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ192122
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5362465
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เดินเท้า-1-1
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5181134
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-171330
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จักรยานยืมเรียน----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1641-57
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เดินเท้า----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-26-26
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1615-31
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จักรยานยืมเรียน----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.927642
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เดินเท้า-134
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ921131
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-527
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จักรยานยืมเรียน----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.526-31
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เดินเท้า----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-10-10
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ516-21
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จักรยานยืมเรียน----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.28246-274
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เดินเท้า13-4
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1389-102
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14154-168
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จักรยานยืมเรียน----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-19-19
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เดินเท้า-12-12
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จักรยานยืมเรียน----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เดินเท้า----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จักรยานยืมเรียน----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.101-11
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เดินเท้า----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ10--10
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จักรยานยืมเรียน----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เดินเท้า----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จักรยานยืมเรียน----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เดินเท้า----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จักรยานยืมเรียน----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5-5
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เดินเท้า----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5-5
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-527
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เดินเท้า-1-1
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-415
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เดินเท้า-1-1
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-325
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เดินเท้า----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-123
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จักรยานยืมเรียน----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เดินเท้า----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จักรยานยืมเรียน----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เดินเท้า----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จักรยานยืมเรียน----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1315
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เดินเท้า----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-213
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จักรยานยืมเรียน----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เดินเท้า----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จักรยานยืมเรียน----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เดินเท้า----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จักรยานยืมเรียน----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1416
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เดินเท้า----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-213
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จักรยานยืมเรียน----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-40747
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เดินเท้า----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-36743
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จักรยานยืมเรียน----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2238-60
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เดินเท้า----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ49-13
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1829-47
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จักรยานยืมเรียน----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8-8
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เดินเท้า----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7-7
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม จักรยานยืมเรียน----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เดินเท้า----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จักรยานยืมเรียน----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.724-31
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เดินเท้า-1-1
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ613-19
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ110-11
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จักรยานยืมเรียน----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.92355-447
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เดินเท้า-8-8
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ60112-172
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ32235-267
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ จักรยานยืมเรียน----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เดินเท้า----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จักรยานยืมเรียน----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14-5
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เดินเท้า----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14-5
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จักรยานยืมเรียน----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1--1
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เดินเท้า----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จักรยานยืมเรียน----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7310
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เดินเท้า----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-516
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-224
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จักรยานยืมเรียน----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.815629
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เดินเท้า----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ812424
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-325
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จักรยานยืมเรียน----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เดินเท้า----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11-2
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เดินเท้า----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5-5
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เดินเท้า----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5-5
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เดินเท้า----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เดินเท้า----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11-2
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เดินเท้า----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง จักรยานยืมเรียน----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23-5
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เดินเท้า-1-1
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22-4
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง จักรยานยืมเรียน----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.417-21
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เดินเท้า----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15-6
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ312-15
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง จักรยานยืมเรียน----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-191231
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เดินเท้า-1-1
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-181129
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เดินเท้า-1-1
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.430337
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เดินเท้า-9-9
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ419225
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-213
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เดินเท้า----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11-2
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เดินเท้า----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง จักรยานยืมเรียน----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เดินเท้า----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง จักรยานยืมเรียน----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-415
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เดินเท้า----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-415
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง จักรยานยืมเรียน----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เดินเท้า----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง จักรยานยืมเรียน----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เดินเท้า----
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง จักรยานยืมเรียน----
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เดินเท้า----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง จักรยานยืมเรียน----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เดินเท้า----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7-7
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เดินเท้า-1-1
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6-6
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เดินเท้า----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.38-11
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เดินเท้า----
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5-5
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ33-6
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เดินเท้า-2-2
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เดินเท้า-2-2
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.32-5
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เดินเท้า-1-1
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2--2
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.525838
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เดินเท้า----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ412218
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ113620
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เดินเท้า----
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง จักรยานยืมเรียน----
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--11
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เดินเท้า----
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง จักรยานยืมเรียน----
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เดินเท้า-1-1
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง จักรยานยืมเรียน----
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.47130105
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เดินเท้า-347
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ346857
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1221841
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เดินเท้า----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เดินเท้า----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เดินเท้า----
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เดินเท้า----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เดินเท้า----
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เดินเท้า-1-1
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1117-28
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เดินเท้า----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ814-22
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ33-6
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.120-21
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เดินเท้า-1-1
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ18-9
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-11
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เดินเท้า----
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.227635
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เดินเท้า-5-5
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ216321
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-639
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.43512
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เดินเท้า----
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ42410
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-112
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.75-12
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เดินเท้า----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ75-12
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เดินเท้า----
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เดินเท้า----
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.820-28
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เดินเท้า----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ817-25
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เดินเท้า----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เดินเท้า----
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู จักรยานยืมเรียน----
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เดินเท้า----
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง จักรยานยืมเรียน----
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12-3
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เดินเท้า----
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง จักรยานยืมเรียน----
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14-5
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เดินเท้า----
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13-4
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง จักรยานยืมเรียน----
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-213
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เดินเท้า----
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง จักรยานยืมเรียน----
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11-2
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เดินเท้า----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง จักรยานยืมเรียน----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8-8
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เดินเท้า-1-1
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5-5
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน จักรยานยืมเรียน----
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เดินเท้า----
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน จักรยานยืมเรียน----
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.34-7
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เดินเท้า----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ32-5
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน จักรยานยืมเรียน----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14-5
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เดินเท้า----
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14-5
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน จักรยานยืมเรียน----
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เดินเท้า----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน จักรยานยืมเรียน----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12-3
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เดินเท้า-1-1
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน จักรยานยืมเรียน----
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-224
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เดินเท้า----
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-224
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า จักรยานยืมเรียน----
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ----
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.611-17
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เดินเท้า-1-1
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ69-15
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า จักรยานยืมเรียน----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-224
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เดินเท้า----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-213
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง จักรยานยืมเรียน----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เดินเท้า-1-1
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง จักรยานยืมเรียน----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เดินเท้า----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง จักรยานยืมเรียน----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11-2
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เดินเท้า11-2
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง จักรยานยืมเรียน----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-235
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เดินเท้า----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-134
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง จักรยานยืมเรียน----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เดินเท้า----
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง จักรยานยืมเรียน----
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เดินเท้า----
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง จักรยานยืมเรียน----
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2314-37
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เดินเท้า176-23
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ67-13
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง จักรยานยืมเรียน----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เดินเท้า----
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง จักรยานยืมเรียน----
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.391325
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เดินเท้า----
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ27413
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12912
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง จักรยานยืมเรียน----
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เดินเท้า----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง จักรยานยืมเรียน----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.417-21
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เดินเท้า----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ416-20
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง จักรยานยืมเรียน----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เดินเท้า----
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง จักรยานยืมเรียน----
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.18312
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เดินเท้า----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1416
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-426
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน จักรยานยืมเรียน----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เดินเท้า-1-1
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน จักรยานยืมเรียน----
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เดินเท้า----
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน จักรยานยืมเรียน----
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เดินเท้า----
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน จักรยานยืมเรียน----
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เดินเท้า-1-1
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน จักรยานยืมเรียน----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.472031
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เดินเท้า-145
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ351220
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1146
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน จักรยานยืมเรียน----
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050218 ห้วยชันวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050218 ห้วยชันวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เดินเท้า----
40050218 ห้วยชันวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050218 ห้วยชันวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050218 ห้วยชันวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน จักรยานยืมเรียน----
40050218 ห้วยชันวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050218 ห้วยชันวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050219 ภูเวียงวิทยายน เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.530-35
40050219 ภูเวียงวิทยายน เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เดินเท้า----
40050219 ภูเวียงวิทยายน เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ329-32
40050219 ภูเวียงวิทยายน เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21-3
40050219 ภูเวียงวิทยายน เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า จักรยานยืมเรียน----
40050219 ภูเวียงวิทยายน เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ----
40050219 ภูเวียงวิทยายน เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050220 บ้านโคกสูงวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เดินเท้า----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050220 บ้านโคกสูงวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า จักรยานยืมเรียน----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ----
40050220 บ้านโคกสูงวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์----
40050221 บ้านแดง เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050221 บ้านแดง เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เดินเท้า----
40050221 บ้านแดง เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050221 บ้านแดง เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050221 บ้านแดง เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า จักรยานยืมเรียน----
40050221 บ้านแดง เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ----
40050221 บ้านแดง เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23-5
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เดินเท้า----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21-3
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า จักรยานยืมเรียน----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ----
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์----
40050223 บ้านโคกสง่า ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050223 บ้านโคกสง่า ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เดินเท้า----
40050223 บ้านโคกสง่า ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050223 บ้านโคกสง่า ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050223 บ้านโคกสง่า ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง จักรยานยืมเรียน----
40050223 บ้านโคกสง่า ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050223 บ้านโคกสง่า ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050224 บ้านเรือ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1225
40050224 บ้านเรือ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เดินเท้า----
40050224 บ้านเรือ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
40050224 บ้านเรือ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-123
40050224 บ้านเรือ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง จักรยานยืมเรียน----
40050224 บ้านเรือ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050224 บ้านเรือ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-325
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เดินเท้า----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-325
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง จักรยานยืมเรียน----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050226 บ้านนาก้านเหลือง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.87649-736
40050226 บ้านนาก้านเหลือง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เดินเท้า-14-14
40050226 บ้านนาก้านเหลือง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ34243-277
40050226 บ้านนาก้านเหลือง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ53392-445
40050226 บ้านนาก้านเหลือง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง จักรยานยืมเรียน----
40050226 บ้านนาก้านเหลือง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050226 บ้านนาก้านเหลือง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เดินเท้า----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง จักรยานยืมเรียน----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050228 อนุบาลภูเวียง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.31389-420
40050228 อนุบาลภูเวียง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เดินเท้า-6-6
40050228 อนุบาลภูเวียง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22182-204
40050228 อนุบาลภูเวียง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ9201-210
40050228 อนุบาลภูเวียง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง จักรยานยืมเรียน----
40050228 อนุบาลภูเวียง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050228 อนุบาลภูเวียง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050229 บ้านหนองขาม เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5-5
40050229 บ้านหนองขาม เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เดินเท้า----
40050229 บ้านหนองขาม เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
40050229 บ้านหนองขาม เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050229 บ้านหนองขาม เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า จักรยานยืมเรียน----
40050229 บ้านหนองขาม เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ----
40050229 บ้านหนองขาม เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์----
40050230 บ้านเมืองเก่า เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.615930
40050230 บ้านเมืองเก่า เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เดินเท้า-1-1
40050230 บ้านเมืองเก่า เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ69318
40050230 บ้านเมืองเก่า เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5611
40050230 บ้านเมืองเก่า เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า จักรยานยืมเรียน----
40050230 บ้านเมืองเก่า เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ----
40050230 บ้านเมืองเก่า เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21-3
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เดินเท้า----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21-3
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า จักรยานยืมเรียน----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ----
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.69-15
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เดินเท้า----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ26-8
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ43-7
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า จักรยานยืมเรียน----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ----
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์----
40050233 บ้านหนองบัว เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050233 บ้านหนองบัว เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เดินเท้า----
40050233 บ้านหนองบัว เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050233 บ้านหนองบัว เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050233 บ้านหนองบัว เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า จักรยานยืมเรียน----
40050233 บ้านหนองบัว เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ----
40050233 บ้านหนองบัว เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23-5
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เดินเท้า----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23-5
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง จักรยานยืมเรียน----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050235 บ้านสงเปือย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1--1
40050235 บ้านสงเปือย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เดินเท้า----
40050235 บ้านสงเปือย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
40050235 บ้านสงเปือย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050235 บ้านสงเปือย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง จักรยานยืมเรียน----
40050235 บ้านสงเปือย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050235 บ้านสงเปือย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050236 บ้านอ่างศิลา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-156
40050236 บ้านอ่างศิลา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เดินเท้า--11
40050236 บ้านอ่างศิลา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-134
40050236 บ้านอ่างศิลา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11
40050236 บ้านอ่างศิลา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง จักรยานยืมเรียน----
40050236 บ้านอ่างศิลา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050236 บ้านอ่างศิลา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050237 บ้านโคกไร่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12-3
40050237 บ้านโคกไร่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เดินเท้า----
40050237 บ้านโคกไร่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
40050237 บ้านโคกไร่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050237 บ้านโคกไร่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง จักรยานยืมเรียน----
40050237 บ้านโคกไร่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050237 บ้านโคกไร่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050238 บ้านถ้ำแข้ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
40050238 บ้านถ้ำแข้ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เดินเท้า----
40050238 บ้านถ้ำแข้ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050238 บ้านถ้ำแข้ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050238 บ้านถ้ำแข้ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง จักรยานยืมเรียน----
40050238 บ้านถ้ำแข้ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050238 บ้านถ้ำแข้ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8412
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เดินเท้า-4-4
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-224
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-224
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน จักรยานยืมเรียน----
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.164542103
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เดินเท้า-336
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1639762
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-33235
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน จักรยานยืมเรียน----
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เดินเท้า----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน จักรยานยืมเรียน----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1161027
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เดินเท้า-1-1
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ113721
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-235
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง จักรยานยืมเรียน----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.832-40
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เดินเท้า-1-1
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ828-36
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง จักรยานยืมเรียน----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เดินเท้า----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง จักรยานยืมเรียน----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050248 บ้านหัน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.36-9
40050248 บ้านหัน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เดินเท้า----
40050248 บ้านหัน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ36-9
40050248 บ้านหัน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050248 บ้านหัน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง จักรยานยืมเรียน----
40050248 บ้านหัน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050248 บ้านหัน ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050249 บ้านโคกกลางวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เดินเท้า----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050249 บ้านโคกกลางวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง จักรยานยืมเรียน----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050249 บ้านโคกกลางวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--11
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เดินเท้า--11
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง จักรยานยืมเรียน----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050251 บ้านห้วยบง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050251 บ้านห้วยบง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เดินเท้า-1-1
40050251 บ้านห้วยบง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050251 บ้านห้วยบง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050251 บ้านห้วยบง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง จักรยานยืมเรียน----
40050251 บ้านห้วยบง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050251 บ้านห้วยบง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050252 บ้านพระบาท ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050252 บ้านพระบาท ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เดินเท้า----
40050252 บ้านพระบาท ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050252 บ้านพระบาท ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050252 บ้านพระบาท ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง จักรยานยืมเรียน----
40050252 บ้านพระบาท ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050252 บ้านพระบาท ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050253 บ้านหว้าทอง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
40050253 บ้านหว้าทอง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เดินเท้า----
40050253 บ้านหว้าทอง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050253 บ้านหว้าทอง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050253 บ้านหว้าทอง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง จักรยานยืมเรียน----
40050253 บ้านหว้าทอง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050253 บ้านหว้าทอง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050254 นาฝายวิทยา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.223631
40050254 นาฝายวิทยา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เดินเท้า-112
40050254 นาฝายวิทยา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ221124
40050254 นาฝายวิทยา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-145
40050254 นาฝายวิทยา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน จักรยานยืมเรียน----
40050254 นาฝายวิทยา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050254 นาฝายวิทยา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050255 บ้านสะแกเครือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8-8
40050255 บ้านสะแกเครือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เดินเท้า----
40050255 บ้านสะแกเครือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8-8
40050255 บ้านสะแกเครือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050255 บ้านสะแกเครือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน จักรยานยืมเรียน----
40050255 บ้านสะแกเครือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050255 บ้านสะแกเครือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050256 บ้านสองคอน ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11-2
40050256 บ้านสองคอน ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เดินเท้า----
40050256 บ้านสองคอน ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
40050256 บ้านสองคอน ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050256 บ้านสองคอน ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน จักรยานยืมเรียน----
40050256 บ้านสองคอน ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050256 บ้านสองคอน ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050257 บ้านโนนคอม ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.620-26
40050257 บ้านโนนคอม ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เดินเท้า----
40050257 บ้านโนนคอม ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ620-26
40050257 บ้านโนนคอม ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050257 บ้านโนนคอม ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน จักรยานยืมเรียน----
40050257 บ้านโนนคอม ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050257 บ้านโนนคอม ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050258 บ้านป่ากล้วย ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.221932
40050258 บ้านป่ากล้วย ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เดินเท้า-1-1
40050258 บ้านป่ากล้วย ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ214622
40050258 บ้านป่ากล้วย ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-639
40050258 บ้านป่ากล้วย ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน จักรยานยืมเรียน----
40050258 บ้านป่ากล้วย ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050258 บ้านป่ากล้วย ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050259 บ้านสว่างโนนสูง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050259 บ้านสว่างโนนสูง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เดินเท้า----
40050259 บ้านสว่างโนนสูง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050259 บ้านสว่างโนนสูง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050259 บ้านสว่างโนนสูง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน จักรยานยืมเรียน----
40050259 บ้านสว่างโนนสูง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050259 บ้านสว่างโนนสูง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1258-70
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เดินเท้า----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ419-23
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ839-47
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน จักรยานยืมเรียน----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050261 บ้านนาน้ำซำ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
40050261 บ้านนาน้ำซำ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เดินเท้า----
40050261 บ้านนาน้ำซำ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
40050261 บ้านนาน้ำซำ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050261 บ้านนาน้ำซำ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน จักรยานยืมเรียน----
40050261 บ้านนาน้ำซำ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050261 บ้านนาน้ำซำ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1121629
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เดินเท้า----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ111517
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11112
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน จักรยานยืมเรียน----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษา ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050263 บ้านวังสวาบ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1528
40050263 บ้านวังสวาบ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เดินเท้า-1-1
40050263 บ้านวังสวาบ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1416
40050263 บ้านวังสวาบ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11
40050263 บ้านวังสวาบ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน จักรยานยืมเรียน----
40050263 บ้านวังสวาบ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050263 บ้านวังสวาบ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050264 บ้านเขาวง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050264 บ้านเขาวง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เดินเท้า----
40050264 บ้านเขาวง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050264 บ้านเขาวง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050264 บ้านเขาวง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน จักรยานยืมเรียน----
40050264 บ้านเขาวง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050264 บ้านเขาวง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2118746
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เดินเท้า72312
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1415433
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน จักรยานยืมเรียน----
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050266 ชีพอนุสรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.63-9
40050266 ชีพอนุสรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เดินเท้า-1-1
40050266 ชีพอนุสรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ61-7
40050266 ชีพอนุสรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050266 ชีพอนุสรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน จักรยานยืมเรียน----
40050266 ชีพอนุสรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050266 ชีพอนุสรณ์ ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050267 บ้านซำภูทอง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-11-11
40050267 บ้านซำภูทอง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เดินเท้า----
40050267 บ้านซำภูทอง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
40050267 บ้านซำภูทอง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8-8
40050267 บ้านซำภูทอง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน จักรยานยืมเรียน----
40050267 บ้านซำภูทอง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050267 บ้านซำภูทอง ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.229233
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เดินเท้า-12113
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ217-19
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ จักรยานยืมเรียน----
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050269 บ้านกุดธาตุ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2211538
40050269 บ้านกุดธาตุ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เดินเท้า21-3
40050269 บ้านกุดธาตุ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-19423
40050269 บ้านกุดธาตุ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11112
40050269 บ้านกุดธาตุ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ จักรยานยืมเรียน----
40050269 บ้านกุดธาตุ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050269 บ้านกุดธาตุ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050270 บ้านโคกนาฝาย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.91-10
40050270 บ้านโคกนาฝาย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เดินเท้า91-10
40050270 บ้านโคกนาฝาย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050270 บ้านโคกนาฝาย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050270 บ้านโคกนาฝาย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ จักรยานยืมเรียน----
40050270 บ้านโคกนาฝาย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050270 บ้านโคกนาฝาย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050271 บ้านนาดี หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--33
40050271 บ้านนาดี หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เดินเท้า----
40050271 บ้านนาดี หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11
40050271 บ้านนาดี หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--22
40050271 บ้านนาดี หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ จักรยานยืมเรียน----
40050271 บ้านนาดี หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050271 บ้านนาดี หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050272 บ้านสะอาด หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--11
40050272 บ้านสะอาด หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เดินเท้า--11
40050272 บ้านสะอาด หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050272 บ้านสะอาด หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050272 บ้านสะอาด หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ จักรยานยืมเรียน----
40050272 บ้านสะอาด หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050272 บ้านสะอาด หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050273 บ้านหัวภู หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.37-10
40050273 บ้านหัวภู หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เดินเท้า----
40050273 บ้านหัวภู หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ36-9
40050273 บ้านหัวภู หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050273 บ้านหัวภู หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ จักรยานยืมเรียน----
40050273 บ้านหัวภู หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050273 บ้านหัวภู หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050274 หนองแวงวิทยา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.110-11
40050274 หนองแวงวิทยา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เดินเท้า12-3
40050274 หนองแวงวิทยา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7-7
40050274 หนองแวงวิทยา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050274 หนองแวงวิทยา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ จักรยานยืมเรียน----
40050274 หนองแวงวิทยา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050274 หนองแวงวิทยา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050275 บ้านขนวน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1242449
40050275 บ้านขนวน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เดินเท้า-16-16
40050275 บ้านขนวน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ152127
40050275 บ้านขนวน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-336
40050275 บ้านขนวน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ จักรยานยืมเรียน----
40050275 บ้านขนวน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050275 บ้านขนวน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050276 บ้านศาลาดิน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050276 บ้านศาลาดิน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เดินเท้า----
40050276 บ้านศาลาดิน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050276 บ้านศาลาดิน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050276 บ้านศาลาดิน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ จักรยานยืมเรียน----
40050276 บ้านศาลาดิน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050276 บ้านศาลาดิน หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-15-15
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เดินเท้า----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-13-13
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ จักรยานยืมเรียน----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น
หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เดินเท้า----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ จักรยานยืมเรียน----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซา หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เดินเท้า-1-1
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ จักรยานยืมเรียน----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เดินเท้า----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ จักรยานยืมเรียน----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050281 บ้านหนองหอย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40050281 บ้านหนองหอย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เดินเท้า----
40050281 บ้านหนองหอย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050281 บ้านหนองหอย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050281 บ้านหนองหอย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ จักรยานยืมเรียน----
40050281 บ้านหนองหอย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050281 บ้านหนองหอย หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050282 บ้านหนองนาคำ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.19-10
40050282 บ้านหนองนาคำ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เดินเท้า----
40050282 บ้านหนองนาคำ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ19-10
40050282 บ้านหนองนาคำ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050282 บ้านหนองนาคำ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ จักรยานยืมเรียน----
40050282 บ้านหนองนาคำ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
40050282 บ้านหนองนาคำ หนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เดินเท้า----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน จักรยานยืมเรียน----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ข้อมูลผิดปกติ----
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า ภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน อายุนอกเกณฑ์----


120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version 2020.07