จำนวนนักเรียนจำแนกตามความพิการ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด21,8126852,499
ความพิการทางการมองเห็น-11314
ความพิการทางการได้ยิน-112
ความพิการทางสติปัญญา1411557
ความพิการร่างกายและสุขภาพ-381149
ความพิการทางการเรียนรู้-1,6496442,293
ความพิการทางการพูดและภาษา-12214
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-17118
ความพิการทางการออทิสติก-8-8
ความพิการทางการซ้ำซ้อน135844
อื่นๆ----
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


</
รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนพิการทั้งหมด-131427
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการมองเห็น----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการได้ยิน----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางสติปัญญา----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการเรียนรู้-111425
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการออทิสติก----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการมองเห็น----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการได้ยิน----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางสติปัญญา----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการเรียนรู้-10-10
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการออทิสติก----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการมองเห็น----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการได้ยิน----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางสติปัญญา----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการเรียนรู้-10-10
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการออทิสติก----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการมองเห็น----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการได้ยิน----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางสติปัญญา----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการออทิสติก----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการมองเห็น----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการได้ยิน----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางสติปัญญา----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการออทิสติก----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการมองเห็น----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการได้ยิน----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางสติปัญญา----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการออทิสติก----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนพิการทั้งหมด-141731
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการมองเห็น----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการได้ยิน----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางสติปัญญา----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการเรียนรู้-131730
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการออทิสติก----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการมองเห็น-1-1
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการได้ยิน----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางสติปัญญา----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการออทิสติก----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนพิการทั้งหมด-4812
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการมองเห็น----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการได้ยิน----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางสติปัญญา----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการเรียนรู้-4812
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการออทิสติก----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนพิการทั้งหมด-6410
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการมองเห็น----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการได้ยิน----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางสติปัญญา--11
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการเรียนรู้-639
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการออทิสติก----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนพิการทั้งหมด-6713
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการมองเห็น----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการได้ยิน----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางสติปัญญา----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการเรียนรู้-6713
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการออทิสติก----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการมองเห็น----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการได้ยิน----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางสติปัญญา----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการออทิสติก----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการมองเห็น----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการได้ยิน----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางสติปัญญา----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการออทิสติก----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการมองเห็น----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการได้ยิน----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางสติปัญญา-1-1
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการออทิสติก----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนพิการทั้งหมด-279
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการมองเห็น----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการได้ยิน----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางสติปัญญา----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการร่างกายและสุขภาพ--22
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการเรียนรู้-257
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการออทิสติก----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนพิการทั้งหมด13812
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการมองเห็น----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการได้ยิน----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางสติปัญญา1--1
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการเรียนรู้-3710
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการออทิสติก----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการซ้ำซ้อน--11
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการมองเห็น----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการได้ยิน----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางสติปัญญา----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการออทิสติก----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการมองเห็น----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการได้ยิน----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางสติปัญญา----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพูดและภาษา-2-2
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการออทิสติก----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการมองเห็น----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการได้ยิน----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางสติปัญญา----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการออทิสติก----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการมองเห็น-1-1
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการได้ยิน----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางสติปัญญา----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการออทิสติก----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการมองเห็น-1-1
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการได้ยิน----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางสติปัญญา----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการออทิสติก----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการมองเห็น----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการได้ยิน----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางสติปัญญา-2-2
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการออทิสติก----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนพิการทั้งหมด----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการมองเห็น----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการได้ยิน----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางสติปัญญา----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการเรียนรู้----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการออทิสติก----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการมองเห็น----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการได้ยิน----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางสติปัญญา----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการออทิสติก----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการมองเห็น----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการได้ยิน----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางสติปัญญา----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการออทิสติก----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนพิการทั้งหมด-141428
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการมองเห็น----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการได้ยิน----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางสติปัญญา----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการเรียนรู้-141428
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการออทิสติก----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนพิการทั้งหมด-11-11
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการมองเห็น----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการได้ยิน----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางสติปัญญา-1-1
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการเรียนรู้-10-10
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการออทิสติก----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนพิการทั้งหมด-142337
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการมองเห็น----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการได้ยิน--11
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางสติปัญญา----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการเรียนรู้-142236
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการออทิสติก----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการมองเห็น----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการได้ยิน----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางสติปัญญา----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการออทิสติก----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อื่นๆ----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ข้อมูลผิดปกติ----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อายุนอกเกณฑ์----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนพิการทั้งหมด-181735
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการมองเห็น----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการได้ยิน----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางสติปัญญา----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการเรียนรู้-181735
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการออทิสติก----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการมองเห็น----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการได้ยิน----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางสติปัญญา----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการเรียนรู้-10-10
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการออทิสติก----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการมองเห็น----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการได้ยิน----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางสติปัญญา----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการออทิสติก----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนพิการทั้งหมด-6915
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการมองเห็น----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการได้ยิน----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางสติปัญญา----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการเรียนรู้-5914
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการออทิสติก-1-1
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการมองเห็น----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการได้ยิน----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางสติปัญญา----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการออทิสติก----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการมองเห็น----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการได้ยิน----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางสติปัญญา----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการเรียนรู้-9-9
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการออทิสติก----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อื่นๆ----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการมองเห็น----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการได้ยิน----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางสติปัญญา-1-1
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการเรียนรู้-9-9
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการออทิสติก----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนพิการทั้งหมด-5813
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการมองเห็น----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการได้ยิน----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางสติปัญญา----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการเรียนรู้-5813
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการออทิสติก----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการมองเห็น----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการได้ยิน----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางสติปัญญา----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการออทิสติก----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนพิการทั้งหมด-51217
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการมองเห็น----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการได้ยิน----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางสติปัญญา----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการเรียนรู้-51217
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการออทิสติก----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนพิการทั้งหมด----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการมองเห็น----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการได้ยิน----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางสติปัญญา----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการเรียนรู้----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการออทิสติก----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนพิการทั้งหมด-5813
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการมองเห็น----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการได้ยิน----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางสติปัญญา----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการร่างกายและสุขภาพ--11
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการเรียนรู้-5611
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพูดและภาษา--11
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการออทิสติก----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการมองเห็น----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการได้ยิน----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางสติปัญญา----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการออทิสติก----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการมองเห็น----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการได้ยิน----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางสติปัญญา----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการออทิสติก----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการมองเห็น----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการได้ยิน----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางสติปัญญา----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการเรียนรู้-9-9
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการออทิสติก----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการมองเห็น----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการได้ยิน----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางสติปัญญา----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการออทิสติก----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนพิการทั้งหมด-12-12
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการมองเห็น----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการได้ยิน----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางสติปัญญา----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการเรียนรู้-10-10
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการออทิสติก----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการมองเห็น----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการได้ยิน----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางสติปัญญา----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการออทิสติก----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการมองเห็น----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการได้ยิน----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางสติปัญญา----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการออทิสติก----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการมองเห็น----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการได้ยิน----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางสติปัญญา----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการออทิสติก----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนพิการทั้งหมด-101424
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการมองเห็น----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการได้ยิน----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางสติปัญญา--22
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการเรียนรู้-101222
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการออทิสติก----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการมองเห็น----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการได้ยิน----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางสติปัญญา----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการออทิสติก----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนพิการทั้งหมด----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการมองเห็น----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการได้ยิน----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางสติปัญญา----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการเรียนรู้----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการออทิสติก----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการมองเห็น----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการได้ยิน----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางสติปัญญา----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการเรียนรู้-9-9
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการออทิสติก----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการมองเห็น----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการได้ยิน----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางสติปัญญา-1-1
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการออทิสติก----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการมองเห็น----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการได้ยิน----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางสติปัญญา----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการเรียนรู้-10-10
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการออทิสติก----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนพิการทั้งหมด-121830
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการมองเห็น----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการได้ยิน----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางสติปัญญา----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการเรียนรู้-111829
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการออทิสติก-1-1
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อื่นๆ----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา ข้อมูลผิดปกติ----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา อายุนอกเกณฑ์----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนพิการทั้งหมด-36-36
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการมองเห็น----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการได้ยิน----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางสติปัญญา-1-1
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการเรียนรู้-34-34
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการออทิสติก----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนพิการทั้งหมด-538
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการมองเห็น----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการได้ยิน----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางสติปัญญา----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการเรียนรู้-437
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการออทิสติก----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนพิการทั้งหมด-71017
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการมองเห็น----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการได้ยิน----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางสติปัญญา----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการเรียนรู้-71017
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการออทิสติก----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการมองเห็น----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการได้ยิน----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางสติปัญญา----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการออทิสติก----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการมองเห็น-1-1
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการได้ยิน----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางสติปัญญา----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการออทิสติก----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการมองเห็น----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการได้ยิน----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางสติปัญญา----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการออทิสติก----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการมองเห็น----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการได้ยิน----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางสติปัญญา-1-1
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการเรียนรู้----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการออทิสติก----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อื่นๆ----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ข้อมูลผิดปกติ----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อายุนอกเกณฑ์----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-13-13
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการมองเห็น----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการได้ยิน----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางสติปัญญา-1-1
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการเรียนรู้-12-12
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการออทิสติก----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-61117
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการมองเห็น----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการได้ยิน----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางสติปัญญา--11
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการเรียนรู้-61016
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการออทิสติก----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการมองเห็น----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการได้ยิน----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางสติปัญญา----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการออทิสติก----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการมองเห็น----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการได้ยิน----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางสติปัญญา----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการออทิสติก-1-1
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-22-22
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการมองเห็น----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการได้ยิน----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางสติปัญญา----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการเรียนรู้-22-22
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการออทิสติก----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนพิการทั้งหมด-729
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการมองเห็น----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการได้ยิน----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางสติปัญญา-2-2
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการเรียนรู้-527
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการออทิสติก----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนพิการทั้งหมด-37-37
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการมองเห็น----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการได้ยิน----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางสติปัญญา-1-1
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการเรียนรู้-34-34
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการออทิสติก----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนพิการทั้งหมด-101020
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการมองเห็น--11
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการได้ยิน----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางสติปัญญา-1-1
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการเรียนรู้-8917
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการออทิสติก----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนพิการทั้งหมด-71017
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการมองเห็น----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการได้ยิน----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางสติปัญญา-2-2
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการเรียนรู้-51015
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการออทิสติก----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนพิการทั้งหมด-14-14
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการมองเห็น----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการได้ยิน----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางสติปัญญา----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการเรียนรู้-13-13
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการออทิสติก----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการมองเห็น----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการได้ยิน----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางสติปัญญา----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการออทิสติก----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนพิการทั้งหมด----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการมองเห็น----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการได้ยิน----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางสติปัญญา----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการเรียนรู้----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการออทิสติก----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการมองเห็น----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการได้ยิน----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางสติปัญญา----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการออทิสติก----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการมองเห็น----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการได้ยิน----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางสติปัญญา----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการออทิสติก----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการมองเห็น----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการได้ยิน----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางสติปัญญา-2-2
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการออทิสติก----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนพิการทั้งหมด-14-14
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการมองเห็น----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการได้ยิน----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางสติปัญญา----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการเรียนรู้-14-14
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการออทิสติก----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการมองเห็น----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการได้ยิน----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางสติปัญญา-1-1
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการออทิสติก----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-448
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการมองเห็น----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการได้ยิน----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางสติปัญญา----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการเรียนรู้-448
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการออทิสติก----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนพิการทั้งหมด----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการมองเห็น----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการได้ยิน----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางสติปัญญา----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการเรียนรู้----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการออทิสติก----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการมองเห็น----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการได้ยิน----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางสติปัญญา----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการออทิสติก----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการมองเห็น----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการได้ยิน----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางสติปัญญา----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการออทิสติก----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-279
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการมองเห็น----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการได้ยิน----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางสติปัญญา----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ--11
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการเรียนรู้-257
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการออทิสติก----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน--11
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนพิการทั้งหมด-101424
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการมองเห็น----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการได้ยิน----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางสติปัญญา--22
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการเรียนรู้-81220
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการออทิสติก-1-1
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนพิการทั้งหมด-13-13
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการมองเห็น----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการได้ยิน----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางสติปัญญา----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการเรียนรู้-11-11
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการออทิสติก----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนพิการทั้งหมด-251439
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการมองเห็น----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการได้ยิน----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางสติปัญญา-1-1
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการร่างกายและสุขภาพ-3-3
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการเรียนรู้-211435
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการออทิสติก----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการมองเห็น----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการได้ยิน----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางสติปัญญา----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการออทิสติก----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนพิการทั้งหมด-26-26
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการมองเห็น----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการได้ยิน----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางสติปัญญา----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการเรียนรู้-26-26
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการออทิสติก----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนพิการทั้งหมด----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการมองเห็น----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการได้ยิน----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางสติปัญญา----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการเรียนรู้----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการออทิสติก----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการมองเห็น----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการได้ยิน----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางสติปัญญา-1-1
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการออทิสติก-1-1
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนพิการทั้งหมด-81523
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการมองเห็น----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการได้ยิน----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางสติปัญญา----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการเรียนรู้-71522
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการออทิสติก----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการมองเห็น----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการได้ยิน----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางสติปัญญา----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการออทิสติก----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนพิการทั้งหมด----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการมองเห็น----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการได้ยิน----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางสติปัญญา----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการเรียนรู้----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการออทิสติก----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการมองเห็น----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการได้ยิน----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางสติปัญญา----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการออทิสติก----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-7815
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการมองเห็น----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการได้ยิน----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางสติปัญญา----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการเรียนรู้-7815
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการออทิสติก----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการมองเห็น----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการได้ยิน----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางสติปัญญา----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการออทิสติก----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนพิการทั้งหมด-112
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการมองเห็น----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการได้ยิน----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางสติปัญญา----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการออทิสติก----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการซ้ำซ้อน--11
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการมองเห็น----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการได้ยิน----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางสติปัญญา----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการออทิสติก----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการมองเห็น----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการได้ยิน----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางสติปัญญา----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการออทิสติก----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนพิการทั้งหมด-31518
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการมองเห็น--11
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการได้ยิน----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางสติปัญญา-246
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการร่างกายและสุขภาพ--11
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการเรียนรู้-1910
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการออทิสติก----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการมองเห็น----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการได้ยิน----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางสติปัญญา----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการออทิสติก----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนพิการทั้งหมด-13-13
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการมองเห็น----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการได้ยิน----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางสติปัญญา----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการเรียนรู้-12-12
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการออทิสติก----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนพิการทั้งหมด-71118
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการมองเห็น----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการได้ยิน----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางสติปัญญา-1-1
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการเรียนรู้-61117
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการออทิสติก----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนพิการทั้งหมด-81523
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการมองเห็น----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการได้ยิน----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางสติปัญญา--11
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการร่างกายและสุขภาพ-112
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการเรียนรู้-71320
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการออทิสติก----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการมองเห็น----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการได้ยิน----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางสติปัญญา----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการออทิสติก----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการมองเห็น----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการได้ยิน----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางสติปัญญา----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการออทิสติก----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนพิการทั้งหมด----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการมองเห็น----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการได้ยิน----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางสติปัญญา----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการเรียนรู้----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการออทิสติก----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนพิการทั้งหมด-18-18
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการมองเห็น----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการได้ยิน----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางสติปัญญา----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการเรียนรู้-18-18
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการออทิสติก----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการมองเห็น----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการได้ยิน----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางสติปัญญา----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการออทิสติก----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อื่นๆ----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ข้อมูลผิดปกติ----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ อายุนอกเกณฑ์----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการมองเห็น----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการได้ยิน----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางสติปัญญา----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการออทิสติก----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนพิการทั้งหมด-11-11
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการมองเห็น----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการได้ยิน----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางสติปัญญา----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการเรียนรู้-11-11
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการออทิสติก----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการมองเห็น----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการได้ยิน----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางสติปัญญา----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการออทิสติก----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนพิการทั้งหมด-314
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการมองเห็น----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการได้ยิน----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางสติปัญญา----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการเรียนรู้-314
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการออทิสติก----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนพิการทั้งหมด-101121
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการมองเห็น----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการได้ยิน----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางสติปัญญา----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการเรียนรู้-101121
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการออทิสติก----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อื่นๆ----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ข้อมูลผิดปกติ----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อายุนอกเกณฑ์----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการมองเห็น----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการได้ยิน----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางสติปัญญา----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการออทิสติก----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการมองเห็น----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการได้ยิน----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางสติปัญญา----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการออทิสติก----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการมองเห็น----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการได้ยิน----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางสติปัญญา----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการออทิสติก----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการมองเห็น----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการได้ยิน----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางสติปัญญา----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการออทิสติก----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-325
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการมองเห็น----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการได้ยิน----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางสติปัญญา----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการเรียนรู้-314
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการออทิสติก----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน--11
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อื่นๆ----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการมองเห็น----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการได้ยิน----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางสติปัญญา-2-2
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการออทิสติก----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการมองเห็น----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการได้ยิน----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางสติปัญญา----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการออทิสติก----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการมองเห็น----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการได้ยิน----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางสติปัญญา----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการออทิสติก----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-102131
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการเรียนรู้-92029
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน--11
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-14-14
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการเรียนรู้-14-14
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-131730
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางสติปัญญา-2-2
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการเรียนรู้-81725
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการมองเห็น----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการได้ยิน----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางสติปัญญา----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการออทิสติก----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการมองเห็น----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการได้ยิน----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางสติปัญญา----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการออทิสติก----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนพิการทั้งหมด-24832
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการมองเห็น----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการได้ยิน----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางสติปัญญา-1-1
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการเรียนรู้-22830
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการออทิสติก----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการมองเห็น----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการได้ยิน----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางสติปัญญา----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการออทิสติก----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการมองเห็น----
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการได้ยิน----
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางสติปัญญา----
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการออทิสติก----
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050145 ท่ากุญชร สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนพิการทั้งหมด-36-36
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการมองเห็น----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการได้ยิน----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางสติปัญญา-1-1
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการเรียนรู้-34-34
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการออทิสติก----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการมองเห็น-1-1
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการได้ยิน-1-1
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางสติปัญญา-1-1
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050149 บ้านบริบูรณ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการเรียนรู้-10-10
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050151 บ้านผาขาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-12-12
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการเรียนรู้-12-12
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050154 บ้านโสกจานนาดี สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-151429
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการเรียนรู้-151429
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการมองเห็น-1-1
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการได้ยิน----
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางสติปัญญา-2-2
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการออทิสติก----
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050156 บ้านโนนงาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนพิการทั้งหมด-41014
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการมองเห็น----
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการได้ยิน----
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางสติปัญญา----
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการร่างกายและสุขภาพ--11
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการเรียนรู้-4913
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการออทิสติก----
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050157 ภูห่านศึกษา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการมองเห็น----
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการได้ยิน----
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางสติปัญญา----
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการออทิสติก----
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050159 บ้านหนองปลาซิว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-17926
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ--11
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการเรียนรู้-16824
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการเรียนรู้----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการเรียนรู้-9-9
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด----
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการเรียนรู้----
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-15-15
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการเรียนรู้-14-14
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด----
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการเรียนรู้----
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050166 บ้านท่าช้าง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-15-15
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการเรียนรู้-14-14
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-17-17
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการเรียนรู้-16-16
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2-2
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050170 บ้านโคกม่วง สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-51217
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ--11
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการเรียนรู้-51116
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-4610
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2-2
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการเรียนรู้-268
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050172 บ้านศรีสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อื่นๆ----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050175 บ้านป่าน สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050176 อนุบาลสีชมพู สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-11-11
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการเรียนรู้-10-10
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการมองเห็น----
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการได้ยิน----
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางสติปัญญา----
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการออทิสติก----
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อื่นๆ----
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู ข้อมูลผิดปกติ----
40050180 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู อายุนอกเกณฑ์----
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการมองเห็น----
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการได้ยิน----
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางสติปัญญา----
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการออทิสติก----
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050182 บ้านสันติสุข สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการมองเห็น----
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการได้ยิน----
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางสติปัญญา----
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการออทิสติก----
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050183 บ้านหนองโก สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการมองเห็น----
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการได้ยิน----
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางสติปัญญา----
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการออทิสติก----
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนพิการทั้งหมด-235
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการมองเห็น-1-1
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการได้ยิน----
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางสติปัญญา----
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการเรียนรู้-134
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการออทิสติก----
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050185 บ้านหนองแดง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการมองเห็น----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการได้ยิน----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางสติปัญญา----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการออทิสติก----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อื่นๆ----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง ข้อมูลผิดปกติ----
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อายุนอกเกณฑ์----
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการมองเห็น----
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการได้ยิน----
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางสติปัญญา----
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการออทิสติก----
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050187 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการมองเห็น----
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการได้ยิน----
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางสติปัญญา-1-1
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการออทิสติก----
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050188 บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการมองเห็น----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการได้ยิน----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางสติปัญญา----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการออทิสติก----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนพิการทั้งหมด-12-12
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการมองเห็น----
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการได้ยิน----
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางสติปัญญา----
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการเรียนรู้-12-12
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการออทิสติก----
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050190 บ้านโนนสำราญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนพิการทั้งหมด----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการมองเห็น----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการได้ยิน----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางสติปัญญา----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการเรียนรู้----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการออทิสติก----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการมองเห็น----
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการได้ยิน----
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางสติปัญญา----
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการเรียนรู้-10-10
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการออทิสติก----
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050193 หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนพิการทั้งหมด-8816
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ความพิการทางการมองเห็น----
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ความพิการทางการได้ยิน----
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ความพิการทางสติปัญญา--11
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ความพิการทางการเรียนรู้-8715
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ความพิการทางการออทิสติก----
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อื่นๆ----
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ----
40050194 จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า นักเรียนพิการทั้งหมด-16-16
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ความพิการทางการมองเห็น----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ความพิการทางการได้ยิน----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ความพิการทางสติปัญญา----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ความพิการทางการเรียนรู้-16-16
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ความพิการทางการออทิสติก----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อื่นๆ----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า ข้อมูลผิดปกติ----
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า อายุนอกเกณฑ์----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนพิการทั้งหมด110920
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการมองเห็น--11
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการได้ยิน----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางสติปัญญา----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการเรียนรู้-7512
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการออทิสติก----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการซ้ำซ้อน1236
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อื่นๆ----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนพิการทั้งหมด-13922
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการมองเห็น----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการได้ยิน----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางสติปัญญา----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการเรียนรู้-13922
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการออทิสติก----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อื่นๆ----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการมองเห็น----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการได้ยิน----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางสติปัญญา-1-1
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการออทิสติก----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อื่นๆ----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการมองเห็น----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการได้ยิน----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางสติปัญญา----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการออทิสติก----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อื่นๆ----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนพิการทั้งหมด-111223
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการมองเห็น----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการได้ยิน----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางสติปัญญา----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการเรียนรู้-111223
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการออทิสติก----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อื่นๆ----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการมองเห็น-1-1
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการได้ยิน----
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางสติปัญญา----
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการออทิสติก----
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อื่นๆ----
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050201 บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการมองเห็น----
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการได้ยิน----
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางสติปัญญา----
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการออทิสติก----
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อื่นๆ----
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050202 บ้านหนองพลวง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการมองเห็น----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการได้ยิน----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางสติปัญญา----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการออทิสติก----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อื่นๆ----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ข้อมูลผิดปกติ----
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง อายุนอกเกณฑ์----
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการมองเห็น----
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการได้ยิน----
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางสติปัญญา----
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการออทิสติก----
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ----
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050205 บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนพิการทั้งหมด-71522
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการมองเห็น----
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการได้ยิน----
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางสติปัญญา----
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการเรียนรู้-71522
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการออทิสติก----
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ----
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050206 บ้านนาชุมแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการมองเห็น----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการได้ยิน----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางสติปัญญา----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการออทิสติก----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการมองเห็น----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการได้ยิน----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางสติปัญญา----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการออทิสติก----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง นักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการมองเห็น----
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการได้ยิน----
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางสติปัญญา-1-1
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการออทิสติก----
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อื่นๆ----
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง ข้อมูลผิดปกติ----
40050210 บ้านหัวฝาย ภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง อายุนอกเกณฑ์----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนพิการทั้งหมด-4711
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการมองเห็น----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการได้ยิน----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางสติปัญญา-1-1
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการร่างกายและสุขภาพ--11
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการเรียนรู้-369
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการออทิสติก----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการมองเห็น----
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการได้ยิน----
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางสติปัญญา----
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการออทิสติก----
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050212 บ้านคำใหญ่ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนพิการทั้งหมด-13-13
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการมองเห็น----
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการได้ยิน----
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางสติปัญญา----
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการเรียนรู้-12-12
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการออทิสติก----
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050213 นาหว้านาเจริญ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการมองเห็น----
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการได้ยิน----
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางสติปัญญา----
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการเรียนรู้-9-9
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการออทิสติก----
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050214 บ้านโนนกระเดา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการมองเห็น----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการได้ยิน----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางสติปัญญา----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการเรียนรู้-9-9
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการออทิสติก----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ข้อมูลผิดปกติ----
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อายุนอกเกณฑ์----
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน นักเรียนพิการทั้งหมด-21416
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการมองเห็น----
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการได้ยิน----
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางสติปัญญา--11
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการเรียนรู้-21315
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการออทิสติก----
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40050216 โสกห้างศึกษา ภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อื่นๆ----