จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด6,01622,6613,51532,192
น้อยกว่า 2 ปี----
2 ปี----
3 ปี188--188
4 ปี1,139--1,139
5 ปี2,6561-2,657
6 ปี2,014924-2,938
7 ปี183,375-3,393
8 ปี-3,919-3,919
9 ปี-3,756-3,756
10 ปี-3,644-3,644
11 ปี-3,84913,850
12 ปี-3,1082113,319
13 ปี-611,0901,151
14 ปี1121,1801,193
15 ปี-11986997
16 ปี-14647
17 ปี--11
18 ปี----
19 ปี----
20 ปี----
20 ปีขึ้นไป----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด3110680217
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี3--3
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี20--20
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี84-12
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-14-14
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-10-10
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-21-21
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-16-16
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-20-20
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-21122
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี--2020
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี--3232
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี--2727
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี----
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด2899-127
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี6--6
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี15--15
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี75-12
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-14-14
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-20-20
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-17-17
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-15-15
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-17-17
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-11-11
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี----
40050002 บ้านสำราญหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด17100-117
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี1--1
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี5--5
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี7--7
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี41-5
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-9-9
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-18-18
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-17-17
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-19-19
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-24-24
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-12-12
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี----
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด2134-55
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี1--1
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี7--7
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี5--5
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี81-9
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-6-6
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-5-5
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-6-6
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-5-5
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-2-2
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-9-9
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี----
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด730-37
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี2--2
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี4--4
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี1--1
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-2-2
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-2-2
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-10-10
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-7-7
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-5-5
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-4-4
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี----
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1033-43
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี6--6
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี3--3
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี12-3
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-6-6
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-2-2
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-4-4
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-8-8
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-7-7
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-4-4
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี----
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด277633136
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี5--5
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี18--18
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี45-9
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-9-9
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-14-14
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-15-15
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-6-6
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-14-14
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-12416
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี-1910
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี--1111
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี--88
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี--11
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี----
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1737-54
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี3--3
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี7--7
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี7--7
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-9-9
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-6-6
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-7-7
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-7-7
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-5-5
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-3-3
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี----
40050008 บ้านกุดกว้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด156026101
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี2--2
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี7--7
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี61-7
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-12-12
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-11-11
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-11-11
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-7-7
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-7-7
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-11112
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี--77
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี--1010
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี--88
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี----
40050009 บ้านขนวนนคร หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด108923122
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี1--1
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี5--5
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี45-9
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-12-12
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-11-11
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-10-10
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-24-24
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-14-14
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-12-12
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี-189
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี--88
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี--77
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี----
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด3610747190
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี2--2
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี9--9
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี17--17
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี87-15
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-16-16
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-14-14
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-9-9
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-23-23
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-21-21
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-17-17
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี--1818
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี--1212
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี--1414
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี--33
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี----
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด20121-141
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี1--1
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี12--12
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี75-12
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-20-20
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-16-16
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-23-23
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-17-17
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-18-18
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-21-21
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี-1-1
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี----
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด949-58
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี1--1
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี5--5
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี31-4
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-5-5
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-5-5
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-12-12
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-7-7
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-14-14
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-4-4
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี-1-1
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี----
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1443-57
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี9--9
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี3--3
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี2--2
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-7-7
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-9-9
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-9-9
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-6-6
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-6-6
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-5-5
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี-1-1
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี----
40050015 บ้านกุดแคน หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด159145151
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี4--4
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี5--5
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี6--6
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-14-14
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-14-14
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-21-21
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-10-10
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-16-16
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-16218
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี--1313
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี--1010
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี--2020
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี----
40050016 บ้านกุดเลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด2613877241
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี4--4
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี7--7
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี9--9
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี53-8
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-20-20
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-18-18
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-25-25
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-21-21
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-21-21
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-30-30
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี--2020
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี1-2728
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี--2929
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี--11
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี----
40050017 บ้านโนนทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1844-62
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี3--3
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี8--8
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี65-11
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี15-6
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-9-9
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-5-5
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-5-5
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-5-5
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-10-10
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี----
40050018 บ้านฝางน้อย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด957-66
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี4--4
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี2--2
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี31-4
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-9-9
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-9-9
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-14-14
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-6-6
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-13-13
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-5-5
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี----
40050019 บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1329-42
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี2--2
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี6--6
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี2--2
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี3--3
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-6-6
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-4-4
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-3-3
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-6-6
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-7-7
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-3-3
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี----
40050020 บ้านสระพังข่า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1849-67
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี1--1
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี10--10
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี3--3
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี4--4
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-5-5
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-9-9
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-6-6
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-12-12
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-6-6
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-11-11
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี----
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด652-58
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี3--3
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี3--3
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี-5-5
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-5-5
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-12-12
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-7-7
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-8-8
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-10-10
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-5-5
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี----
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด876-84
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี1--1
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี3--3
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี43-7
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-13-13
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-13-13
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-16-16
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-6-6
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-17-17
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-8-8
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี----
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด47-11
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี2--2
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี22-4
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-1-1
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-1-1
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-1-1
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-1-1
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-1-1
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี----
40050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด2538-63
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี1--1
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี5--5
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี13--13
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี61-7
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-8-8
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-4-4
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-8-8
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-7-7
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-5-5
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-5-5
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี----
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1460-74
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี6--6
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี8--8
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี-4-4
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-11-11
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-11-11
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-10-10
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-9-9
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-8-8
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-7-7
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี----
40050026 บ้านนาเปือย หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด147844136
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี1--1
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี5--5
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี8--8
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-20-20
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-12-12
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-9-9
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-18-18
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-11-11
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-8-8
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี--2222
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี--1212
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี--1010
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี----
40050027 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด2164-85
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี3--3
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี6--6
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี6--6
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี6--6
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-11-11
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-12-12
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-11-11
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-9-9
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-14-14
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-7-7
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี----
40050029 บ้านร่องสมอ หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด40133130303
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี4--4
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี15--15
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี213-24
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-21-21
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-21-21
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-26-26
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-19-19
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-28-28
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-151025
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี--4242
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี--5050
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี--2424
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี--44
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี----
40050030 บ้านหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน นักเรียนทั้งหมด1629-45
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน น้อยกว่า 2 ปี----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2 ปี----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 3 ปี3--3
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 4 ปี7--7
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 5 ปี3--3
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 6 ปี31-4
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7 ปี-7-7
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8 ปี-5-5
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 9 ปี-5-5
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 10 ปี-5-5
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 11 ปี-5-5
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 12 ปี-1-1
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13 ปี----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 14 ปี----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15 ปี----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 16 ปี----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 17 ปี----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 18 ปี----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 19 ปี----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปี----
40050031 บ้านห้วยม่วง หนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 20 ปีขึ้นไป----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด3010378211
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี13--13
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี11--11
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี65-11
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-17-17
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-14-14
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-12-12
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-25-25
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-23-23
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-7512
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี--1616
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี--3030
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี--2727
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี----
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1948-67
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี6--6
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี6--6
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี71-8
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-6-6
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-8-8
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-3-3
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-10-10
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-12-12
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-8-8
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี----
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด953-62
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี2--2
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี2--2
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี52-7
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-6-6
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-8-8
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-9-9
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-11-11
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-11-11
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-6-6
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี----
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด2810059187
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี5--5
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี12--12
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี114-15
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-14-14
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-16-16
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-16-16
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-22-22
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-13-13
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-13720
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี-22426
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี--1515
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี--1313
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี----
40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด921-30
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี8--8
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี11-2
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-2-2
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-2-2
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-5-5
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-7-7
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-2-2
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-2-2
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี----
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นักเรียนทั้งหมด1852-70
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด น้อยกว่า 2 ปี----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 2 ปี----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 3 ปี3--3
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 4 ปี5--5
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 5 ปี6--6
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6 ปี4--4
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 7 ปี-13-13
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 8 ปี-5-5
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 9 ปี-10-10
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10 ปี-7-7
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 11 ปี-14-14
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 12 ปี-3-3
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13 ปี----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 14 ปี----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 15 ปี----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 16 ปี----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 17 ปี----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18 ปี----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 19 ปี----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปี----
40050037 บ้านโนนหนองแวง หนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 20 ปีขึ้นไป----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด-38-38
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-8-8
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-3-3
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-9-9
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-7-7
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-6-6
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-5-5
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี----
40050038 บ้านหนองสระ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2012673219
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี8--8
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี7--7
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี58-13
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-16-16
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-26-26
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-24-24
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-24-24
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-19-19
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-91221
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี--2121
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี--2222
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี--1818
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี----
40050039 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1143-54
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี3--3
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี6--6
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี21-3
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-4-4
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-6-6
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-10-10
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-9-9
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-8-8
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-5-5
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี----
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด186945132
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี2--2
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี4--4
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี8--8
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี45-9
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-8-8
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-16-16
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-7-7
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-11-11
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-16-16
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-6612
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี--1212
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี--1818
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี--99
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี----
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1079-89
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี2--2
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี87-15
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-16-16
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-17-17
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-11-11
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-10-10
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-9-9
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-9-9
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี----
40050043 โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด206537122
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี11--11
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี9--9
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-6-6
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-14-14
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-13-13
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-10-10
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-12-12
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-10919
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี--1313
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี--88
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี--77
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี----
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1951-70
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี8--8
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี7--7
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี4--4
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-5-5
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-9-9
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-8-8
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-16-16
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-6-6
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-7-7
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี----
40050045 บ้านหาด หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-52-52
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี-3-3
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-8-8
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-12-12
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-3-3
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-16-16
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-7-7
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-3-3
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี----
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-81-81
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี-5-5
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-11-11
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-16-16
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-14-14
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-10-10
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-16-16
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-9-9
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี----
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1037-47
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี2--2
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี4--4
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี42-6
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-6-6
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-4-4
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-8-8
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-6-6
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-7-7
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-4-4
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี----
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด2771-98
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี3--3
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี4--4
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี10--10
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี105-15
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-7-7
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-13-13
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-15-15
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-15-15
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-10-10
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-5-5
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี-1-1
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี----
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด723-30
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี3--3
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี3--3
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี12-3
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-4-4
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-5-5
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-4-4
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-6-6
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-2-2
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี----
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด-72-72
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี-5-5
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-11-11
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-9-9
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-16-16
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-10-10
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-9-9
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-12-12
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี----
40050051 บ้านนาหว้า หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1135-46
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี2--2
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี7--7
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี1--1
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี14-5
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-5-5
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-5-5
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-7-7
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-5-5
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-7-7
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-2-2
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี----
40050052 บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1710186204
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี9--9
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี85-13
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-17-17
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-19-19
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-14-14
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-17-17
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-12-12
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-17623
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี--2929
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี--1919
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี--3131
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี--11
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี----
40050053 บ้านเม็ง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด33118-151
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี7--7
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี17--17
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี9--9
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-25-25
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-20-20
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-21-21
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-11-11
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-19-19
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-22-22
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี----
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด1129-40
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี6--6
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี53-8
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-4-4
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-8-8
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-7-7
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-5-5
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-2-2
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี----
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด2098-118
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี7--7
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี9--9
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี44-8
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-15-15
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-14-14
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-18-18
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-8-8
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-22-22
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-17-17
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี----
40050056 บ้านดอนแขม หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด949-58
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี1--1
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี3--3
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี51-6
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-7-7
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-10-10
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-6-6
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-12-12
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-10-10
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-3-3
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี----
40050057 บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด750-57
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี7--7
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี-2-2
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-9-9
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-8-8
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-8-8
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-9-9
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-5-5
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-9-9
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี----
40050058 บ้านนางิ้ว หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา นักเรียนทั้งหมด6117768306
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา น้อยกว่า 2 ปี----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 2 ปี----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 3 ปี3--3
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 4 ปี18--18
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 5 ปี22--22
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 6 ปี1814-32
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 7 ปี-25-25
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 8 ปี-36-36
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 9 ปี-19-19
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 10 ปี-26-26
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 11 ปี-26-26
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12 ปี-30434
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13 ปี-11516
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 14 ปี--2323
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 15 ปี--2626
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 16 ปี----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 17 ปี----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 18 ปี----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19 ปี----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปี----
40050059 บ้านยางคำ หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 20 ปีขึ้นไป----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด73947-1,020
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี5--5
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี30--30
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี3743-80
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี1128-129
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-164-164
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-165-165
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-154-154
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-172-172
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-120-120
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี-1-1
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี----
40050060 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด10201747
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี1--1
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี4--4
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี2--2
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี3--3
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-5-5
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-2-2
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-1-1
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-3-3
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-6-6
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-3-3
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี--33
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี--88
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี--66
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี----
40050061 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด299754180
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี3--3
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี15--15
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี11--11
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-10-10
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-24-24
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-8-8
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-16-16
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-19-19
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-20-20
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี--1919
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี--1414
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี--2020
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี--11
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี----
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด69-15
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี1--1
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี3--3
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี2--2
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-1-1
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-2-2
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-4-4
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-2-2
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี----
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1229-41
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี7--7
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี5--5
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-4-4
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-6-6
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-5-5
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-4-4
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-7-7
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-3-3
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี----
40050064 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด628-34
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี1--1
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี4--4
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี11-2
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี-4-4
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-7-7
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-8-8
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-1-1
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-5-5
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-2-2
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี----
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง นักเรียนทั้งหมด1438-52
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง น้อยกว่า 2 ปี----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 2 ปี----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 3 ปี----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4 ปี1--1
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 5 ปี6--6
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 6 ปี63-9
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 7 ปี18-9
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 8 ปี-4-4
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 9 ปี-8-8
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 10 ปี-6-6
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11 ปี-4-4
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 12 ปี-5-5
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 13 ปี----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 14 ปี----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 15 ปี----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 16 ปี----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 17 ปี----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18 ปี----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 19 ปี----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปี----
40050066 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ปีขึ้นไป----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด4297-139
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี3--3
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี6--6
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี18--18
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี154-19
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-20-20
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-11-11
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-13-13
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-18-18
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-9-9
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-22-22
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี----
40050067 บ้านขามป้อม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด4010660206
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี3--3
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี11--11
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี15--15
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี116-17
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-11-11
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-22-22
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-21-21
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-16-16
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-21-21
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-9817
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี--1616
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี--1818
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี--1717
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี--11
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี----
40050068 โคกม่วงศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2033-53
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี2--2
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี9--9
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี7--7
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี23-5
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-2-2
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-6-6
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-4-4
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-8-8
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-7-7
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-3-3
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี----
40050069 บ้านโป่งเอียด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2578-103
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี4--4
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี11--11
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี5--5
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี5--5
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-12-12
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-14-14
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-14-14
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-13-13
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-13-13
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-12-12
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี----
40050070 บ้านนาสีนวน ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด3686-122
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี5--5
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี9--9
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี14--14
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี83-11
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-15-15
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-11-11
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-17-17
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-12-12
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-20-20
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-8-8
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี----
40050071 บ้านสัมพันธ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด12411063
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี6--6
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี6--6
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-8-8
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-5-5
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-5-5
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-9-9
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-7-7
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-7-7
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี--66
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี--33
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี--11
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี----
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด95341-436
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ น้อยกว่า 2 ปี----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 2 ปี----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 3 ปี6--6
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 4 ปี24--24
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 5 ปี39--39
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 6 ปี2616-42
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 7 ปี-48-48
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 8 ปี-67-67
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9 ปี-60-60
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 10 ปี-56-56
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 11 ปี-56-56
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 12 ปี-38-38
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 13 ปี----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 14 ปี----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 15 ปี----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 16 ปี----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 17 ปี----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 18 ปี----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 19 ปี----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปี----
40050073 ชุมชนชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปีขึ้นไป----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด45108104257
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ น้อยกว่า 2 ปี----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 2 ปี----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 3 ปี1--1
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 4 ปี15--15
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 5 ปี19--19
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 6 ปี103-13
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 7 ปี-21-21
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 8 ปี-24-24
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9 ปี-15-15
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 10 ปี-12-12
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 11 ปี-13-13
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 12 ปี-18927
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 13 ปี-22527
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 14 ปี--2929
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 15 ปี--3232
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 16 ปี--99
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 17 ปี----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 18 ปี----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 19 ปี----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปี----
40050074 บ้านชุมแพ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปีขึ้นไป----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด21502192
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ น้อยกว่า 2 ปี----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 2 ปี----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 3 ปี1--1
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 4 ปี6--6
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 5 ปี6--6
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 6 ปี8--8
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 7 ปี-4-4
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 8 ปี-13-13
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9 ปี-7-7
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 10 ปี-8-8
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 11 ปี-6-6
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 12 ปี-10313
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 13 ปี-189
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 14 ปี--33
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 15 ปี-156
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 16 ปี--22
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 17 ปี----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 18 ปี----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 19 ปี----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปี----
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปีขึ้นไป----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด168494-662
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ น้อยกว่า 2 ปี----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 2 ปี----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 3 ปี12--12
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 4 ปี57--57
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 5 ปี56--56
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 6 ปี4320-63
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 7 ปี-80-80
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 8 ปี-78-78
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9 ปี-68-68
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 10 ปี-83-83
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 11 ปี-96-96
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 12 ปี-65-65
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 13 ปี-4-4
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 14 ปี----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 15 ปี----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 16 ปี----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 17 ปี----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 18 ปี----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 19 ปี----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปี----
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปีขึ้นไป----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด954-63
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ น้อยกว่า 2 ปี----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 2 ปี----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 3 ปี----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 4 ปี2--2
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 5 ปี4--4
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 6 ปี31-4
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 7 ปี-11-11
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 8 ปี-7-7
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9 ปี-6-6
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 10 ปี-15-15
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 11 ปี-10-10
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 12 ปี-3-3
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 13 ปี-1-1
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 14 ปี----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 15 ปี----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 16 ปี----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 17 ปี----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 18 ปี----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 19 ปี----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปี----
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปีขึ้นไป----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด-2-2
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-1-1
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-1-1
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี----
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2053-73
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี1--1
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี7--7
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี6--6
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี62-8
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-11-11
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-11-11
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-6-6
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-7-7
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-8-8
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-8-8
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี----
40050083 บ้านไชยสอ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด-26-26
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-1-1
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-4-4
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-5-5
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-2-2
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-9-9
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-5-5
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี----
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด830-38
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี2--2
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี4--4
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี2--2
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-3-3
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-7-7
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-6-6
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-2-2
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-6-6
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-6-6
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี----
40050085 บ้านหนองสังข์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด1637-53
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ น้อยกว่า 2 ปี----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 2 ปี----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 3 ปี----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 4 ปี5--5
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 5 ปี7--7
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 6 ปี42-6
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 7 ปี-10-10
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 8 ปี-2-2
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9 ปี-3-3
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 10 ปี-6-6
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 11 ปี-7-7
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 12 ปี-7-7
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 13 ปี----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 14 ปี----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 15 ปี----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 16 ปี----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 17 ปี----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 18 ปี----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 19 ปี----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปี----
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปีขึ้นไป----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2876-104
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี4--4
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี7--7
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี11--11
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี66-12
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-8-8
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-13-13
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-12-12
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-14-14
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-7-7
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-15-15
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี-1-1
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี----
40050088 บ้านนาเพียง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด355439128
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี5--5
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี9--9
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี15--15
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี63-9
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-9-9
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-9-9
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-12-12
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-6-6
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-8-8
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-6410
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี-11112
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี--1414
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี--99
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี--11
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี----
40050089 โนนงามศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2554-79
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี11--11
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี6--6
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี83-11
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-7-7
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-10-10
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-7-7
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-10-10
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-11-11
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-6-6
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี----
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1328-41
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี2--2
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี4--4
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี4--4
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี31-4
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-4-4
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-9-9
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-4-4
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-4-4
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-4-4
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-2-2
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี----
40050091 บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2465-89
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี5--5
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี8--8
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี8--8
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี34-7
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-10-10
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-11-11
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-10-10
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-9-9
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-9-9
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-11-11
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี-1-1
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี----
40050092 บ้านหนองไฮ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด24482193
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี3--3
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี8--8
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี8--8
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี54-9
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-6-6
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-11-11
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-5-5
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-7-7
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-8-8
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-7-7
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี--55
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี--77
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี--99
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี----
40050093 บ้านอาจสามารถ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด3715784278
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี9--9
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี20--20
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี88-16
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-27-27
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-26-26
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-23-23
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-25-25
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-16-16
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-30232
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี--2828
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี-13031
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี-12223
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี--22
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี----
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด35109-144
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี6--6
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี17--17
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี124-16
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-20-20
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-20-20
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-22-22
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-15-15
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-16-16
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-11-11
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-1-1
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี----
40050095 บ้านโนนโก ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด4617062278
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี7--7
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี27--27
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี1110-21
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี136-37
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-26-26
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-26-26
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-22-22
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-31-31
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-19928
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี--1616
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี--2121
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี--1616
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี----
40050096 บ้านวังยาว ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด529-34
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี3--3
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี2--2
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-6-6
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-3-3
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-3-3
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-5-5
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-6-6
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-6-6
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี----
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด54425-479
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี11--11
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี26--26
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี1717-34
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-58-58
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-83-83
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-78-78
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-63-63
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-82-82
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-43-43
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-1-1
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี----
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด2065-85
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี1--1
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี9--9
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี101-11
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-6-6
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-8-8
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-16-16
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-16-16
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-11-11
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-7-7
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี----
40050100 บ้านโนนบุรุษ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด940-49
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี3--3
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี4--4
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี2--2
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-3-3
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-11-11
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-7-7
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-5-5
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-8-8
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-6-6
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี----
40050101 บ้านโนนลาน ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด3312768228
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี7--7
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี16--16
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี103-13
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-15-15
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-18-18
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-24-24
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-26-26
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-21-21
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-17421
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-22527
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี-12021
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี--1818
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี--11
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี----
40050102 หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด936-45
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี1--1
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี5--5
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี3--3
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-7-7
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-6-6
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-5-5
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-5-5
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-8-8
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-5-5
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี----
40050103 บ้านร่องแซง ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี----
40050104 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2458-82
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี15--15
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี83-11
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี16-7
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-9-9
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-13-13
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-17-17
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-6-6
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-4-4
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี----
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด258549159
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี5--5
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี13--13
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี75-12
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-13-13
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-13-13
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-12-12
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-14-14
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-14-14
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-14822
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี--99
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี--1818
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี--1414
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี----
40050106 บ้านโคกสูง ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2353-76
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี5--5
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี4--4
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี4--4
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี10--10
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-8-8
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-8-8
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-7-7
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-11-11
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-14-14
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-5-5
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี----
40050107 บ้านโนนอุดม ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด8542486
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี51-6
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี34-7
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-6-6
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-10-10
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-10-10
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-11-11
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-7-7
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-516
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี--99
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี--1111
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี--33
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี----
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1652-68
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี1--1
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี8--8
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี72-9
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-6-6
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-9-9
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-7-7
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-11-11
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-6-6
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-9-9
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี-2-2
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี----
40050109 บ้านนาคำน้อย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1845-63
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี1--1
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี8--8
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี9--9
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-2-2
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-11-11
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-9-9
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-6-6
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-5-5
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-12-12
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี----
40050110 บ้านโป่งแห้ง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด3212954215
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี4--4
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี16--16
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี129-21
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-19-19
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-21-21
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-18-18
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-18-18
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-22-22
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-21122
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี-11213
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี--1919
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี--1717
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี--44
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี--11
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี----
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2058-78
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี3--3
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี9--9
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี86-14
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-10-10
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-12-12
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-9-9
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-4-4
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-11-11
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-6-6
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี----
40050112 วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2276-98
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี3--3
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี12--12
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี72-9
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-12-12
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-14-14
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-13-13
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-13-13
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-15-15
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-7-7
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี----
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด168534135
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี3--3
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี3--3
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี104-14
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-16-16
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-13-13
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-17-17
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-9-9
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-12-12
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-13417
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-11112
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี--1313
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี--66
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี----
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด2411559198
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี1--1
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี9--9
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี149-23
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-11-11
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-16-16
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-22-22
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-19-19
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-15-15
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-21-21
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-21517
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี--2121
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี--2323
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี----
40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด52144-196
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี11--11
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี21--21
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี2010-30
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี-23-23
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี-31-31
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี-25-25
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี-15-15
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-22-22
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี-17-17
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี-1-1
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี----
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด-8-8
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 2 ปี----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 3 ปี----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 4 ปี----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 5 ปี----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6 ปี----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 7 ปี----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 8 ปี----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 9 ปี----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 10 ปี----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 11 ปี-8-8
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 12 ปี----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13 ปี----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 14 ปี----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 15 ปี----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 16 ปี----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 17 ปี----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 18 ปี----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19 ปี----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปี----
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด-4-4
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ น้อยกว่า 2 ปี----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 2 ปี----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 3 ปี----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 4 ปี----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 5 ปี----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 6 ปี----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 7 ปี----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 8 ปี----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9 ปี----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 10 ปี-1-1
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 11 ปี-2-2
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 12 ปี-1-1
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 13 ปี----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 14 ปี----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 15 ปี----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 16 ปี----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 17 ปี----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 18 ปี----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 19 ปี----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปี----
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปีขึ้นไป----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด80251-331
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ น้อยกว่า 2 ปี----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 2 ปี----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 3 ปี4--4
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 4 ปี20--20
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 5 ปี27--27
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 6 ปี29--29
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 7 ปี-39-39
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 8 ปี-47-47
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9 ปี-50-50
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 10 ปี-41-41
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 11 ปี-32-32
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 12 ปี-39-39
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 13 ปี-1-1
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 14 ปี-2-2
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 15 ปี----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 16 ปี----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 17 ปี----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 18 ปี----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 19 ปี----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปี----
40050120 ชุมชนหนองคะเน ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปีขึ้นไป----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ นักเรียนทั้งหมด2541,002-1,256
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ น้อยกว่า 2 ปี----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 2 ปี----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 3 ปี19--19
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 4 ปี61--61
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 5 ปี95--95
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 6 ปี7746-123
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 7 ปี2151-153
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 8 ปี-185-185
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9 ปี-164-164
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 10 ปี-171-171
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 11 ปี-162-162
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 12 ปี-121-121
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 13 ปี-2-2
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 14 ปี----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 15 ปี----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 16 ปี----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 17 ปี----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 18 ปี----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 19 ปี----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปี----
40050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 20 ปีขึ้นไป----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด3160-91
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี5--5
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี8--8
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี11--11
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี72-9
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-8-8
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-7-7
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-6-6
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-9-9
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-14-14
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-14-14
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี----
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด2489-113
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี1--1
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี11--11
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี12--12
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-20-20
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-12-12
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-13-13
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-15-15
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-23-23
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-6-6
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี----
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด1746-63
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี4--4
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี5--5
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี8--8
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-7-7
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-14-14
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-5-5
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-8-8
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-5-5
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-7-7
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี----
40050125 บ้านยอดห้วย ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด269855179
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี2--2
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี5--5
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี11--11
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี86-14
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-14-14
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-14-14
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-14-14
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-14-14
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-24-24
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-12113
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี--1515
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี--2626
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี--1313
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี----
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นักเรียนทั้งหมด4611353212
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ น้อยกว่า 2 ปี----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 2 ปี----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3 ปี----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4 ปี15--15
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 5 ปี19--19
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 6 ปี123-15
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 7 ปี-16-16
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8 ปี-19-19
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 9 ปี-18-18
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 10 ปี-18-18
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 11 ปี-18-18
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 12 ปี-20323
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 13 ปี-12223
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 14 ปี--2121
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 15 ปี--77
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 16 ปี----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17 ปี----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 18 ปี----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 19 ปี----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปี----
40050127 หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 20 ปีขึ้นไป----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1465-79
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี6--6
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี8--8
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-7-7
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-8-8
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-13-13
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-6-6
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-20-20
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-11-11
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี----
40050128 บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2373-96
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี5--5
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี12--12
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี62-8
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-12-12
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-16-16
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-11-11
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-12-12
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-7-7
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-13-13
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี----
40050129 หนองหว้าวิทยา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด-33-33
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี-1-1
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-2-2
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-9-9
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-3-3
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-3-3
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-9-9
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-6-6
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี----
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด635-41
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี3--3
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี31-4
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-3-3
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-6-6
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-6-6
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-10-10
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-6-6
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-3-3
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี----
40050131 บ้านหนองโพงโพด ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1143660
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ น้อยกว่า 2 ปี----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 2 ปี----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 3 ปี----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 4 ปี1--1
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5 ปี7--7
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6 ปี31-4
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7 ปี-5-5
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 8 ปี-4-4
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9 ปี-10-10
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10 ปี-4-4
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 11 ปี-10-10
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12 ปี-9110
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 13 ปี--33
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 14 ปี----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15 ปี--22
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 16 ปี----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 17 ปี----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 18 ปี----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 19 ปี----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปี----
40050132 บ้านหนองศาลา ชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20 ปีขึ้นไป----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1348-61
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง น้อยกว่า 2 ปี----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 2 ปี----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 3 ปี3--3
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 4 ปี2--2
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 5 ปี4--4
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 6 ปี41-5
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 7 ปี-6-6
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 8 ปี-8-8
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 9 ปี-10-10
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 10 ปี-8-8
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 11 ปี-8-8
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 12 ปี-5-5
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 13 ปี-1-1
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 14 ปี----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 15 ปี-1-1
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 16 ปี----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 17 ปี----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 18 ปี----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 19 ปี----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 20 ปี----
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 20 ปีขึ้นไป----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1453-67
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง น้อยกว่า 2 ปี----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 2 ปี----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 3 ปี----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 4 ปี2--2
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 5 ปี8--8
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 6 ปี44-8
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 7 ปี-12-12
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 8 ปี-11-11
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 9 ปี-6-6
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 10 ปี-7-7
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 11 ปี-9-9
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 12 ปี-4-4
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 13 ปี----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 14 ปี----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 15 ปี----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 16 ปี----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 17 ปี----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 18 ปี----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 19 ปี----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 20 ปี----
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 20 ปีขึ้นไป----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด3187-118
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง น้อยกว่า 2 ปี----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 2 ปี----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 3 ปี----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 4 ปี1--1
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 5 ปี18--18
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 6 ปี121-13
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 7 ปี-7-7
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 8 ปี-9-9
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 9 ปี-11-11
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 10 ปี-21-21
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 11 ปี-21-21
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 12 ปี-17-17
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 13 ปี----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 14 ปี----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 15 ปี----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 16 ปี----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 17 ปี----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 18 ปี----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 19 ปี----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 20 ปี----
40050136 บ้านซำยาง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 20 ปีขึ้นไป----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด3812639203
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู น้อยกว่า 2 ปี----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 2 ปี----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 3 ปี----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 4 ปี6--6
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 5 ปี21--21
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 6 ปี113-14
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 7 ปี-19-19
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 8 ปี-24-24
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 9 ปี-27-27
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 10 ปี-17-17
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 11 ปี-18-18
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 12 ปี-17118
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 13 ปี--1212
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 14 ปี--1313
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 15 ปี-11112
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 16 ปี--22
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 17 ปี----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 18 ปี----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 19 ปี----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 20 ปี----
40050137 บ้านซำจำปา สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 20 ปีขึ้นไป----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด38109-147
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู น้อยกว่า 2 ปี----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 2 ปี----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 3 ปี----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 4 ปี6--6
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 5 ปี15--15
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 6 ปี165-21
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 7 ปี115-16
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 8 ปี-18-18
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 9 ปี-21-21
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 10 ปี-14-14
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 11 ปี-15-15
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 12 ปี-20-20
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 13 ปี-1-1
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 14 ปี----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 15 ปี----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 16 ปี----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 17 ปี----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 18 ปี----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 19 ปี----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 20 ปี----
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 20 ปีขึ้นไป----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด5715963279
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู น้อยกว่า 2 ปี----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 2 ปี----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 3 ปี----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 4 ปี10--10
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 5 ปี24--24
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 6 ปี239-32
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 7 ปี-24-24
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 8 ปี-34-34
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 9 ปี-19-19
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 10 ปี-20-20
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 11 ปี-29-29
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 12 ปี-23528
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 13 ปี-11819
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 14 ปี--2121
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 15 ปี--1818
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 16 ปี--11
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 17 ปี----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 18 ปี----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 19 ปี----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 20 ปี----
40050139 อ่างทองวิทยาคม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 20 ปีขึ้นไป----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู นักเรียนทั้งหมด20107-127
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู น้อยกว่า 2 ปี----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 2 ปี----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 3 ปี----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 4 ปี3--3
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 5 ปี8--8
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 6 ปี95-14
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 7 ปี-20-20
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 8 ปี-15-15
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 9 ปี-23-23
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 10 ปี-15-15
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 11 ปี-9-9
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 12 ปี-20-20
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 13 ปี----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 14 ปี----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 15 ปี----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 16 ปี----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 17 ปี----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 18 ปี----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 19 ปี----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 20 ปี----
40050140 บ้านนาอุดม สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 20 ปีขึ้นไป----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด2757-84
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง น้อยกว่า 2 ปี----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 2 ปี----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 3 ปี----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 4 ปี8--8
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 5 ปี7--7
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 6 ปี122-14
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 7 ปี-4-4
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 8 ปี-16-16
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 9 ปี-5-5
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 10 ปี-15-15
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 11 ปี-7-7
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 12 ปี-8-8
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 13 ปี----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 14 ปี----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 15 ปี----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 16 ปี----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 17 ปี----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 18 ปี----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 19 ปี----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 20 ปี----
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 20 ปีขึ้นไป----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด314-17
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง น้อยกว่า 2 ปี----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 2 ปี----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 3 ปี----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 4 ปี----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 5 ปี2--2
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 6 ปี1--1
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 7 ปี-1-1
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 8 ปี-1-1
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 9 ปี-3-3
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 10 ปี-2-2
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 11 ปี-4-4
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 12 ปี-3-3
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 13 ปี----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 14 ปี----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 15 ปี----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 16 ปี----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 17 ปี----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 18 ปี----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 19 ปี----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 20 ปี----
40050142 แสงบัวทอง สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 20 ปีขึ้นไป----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด2512755207
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง น้อยกว่า 2 ปี----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 2 ปี----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 3 ปี----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 4 ปี----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 5 ปี12--12
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 6 ปี131-14
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 7 ปี-17-17
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 8 ปี-27-27
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 9 ปี-12-12
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 10 ปี-18-18
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 11 ปี-29-29
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 12 ปี-23124
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 13 ปี--2020
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 14 ปี--2121
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 15 ปี--1313
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 16 ปี----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 17 ปี----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 18 ปี----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 19 ปี----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 20 ปี----
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 20 ปีขึ้นไป----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง นักเรียนทั้งหมด1668-84
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง น้อยกว่า 2 ปี----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 2 ปี----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 3 ปี----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 4 ปี4--4
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 5 ปี9--9
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 6 ปี33-6
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 7 ปี-14-14
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 8 ปี-12-12
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 9 ปี-14-14
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 10 ปี-7-7
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 11 ปี-11-11
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 12 ปี-7-7
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 13 ปี----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 14 ปี----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 15 ปี----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 16 ปี----
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 17 ปี----
40050144