สพป.ขอนแก่น เขต 5.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1267282549
10%
807:1
อนุบาล 21,1381,1192,257
41%
2429:1
อนุบาล 31,3871,2562,643
49%
24811:1
ระดับปฐมวัย2,7922,6575,449
18%
57010:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,6751,4953,170
15%
26812:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,7061,5943,300
15%
27212:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,8101,6013,411
16%
27213:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,8851,6953,580
17%
27613:1
ประถมศึกษาปีที่ 52,1021,9744,076
19%
27615:1
ประถมศึกษาปีที่ 62,0291,9413,970
18%
27514:1
ระดับประถมศึกษา11,20710,30021,507
71%
1,63913:1
มัธยมศึกษาปีที่ 15934451,038
32%
6815:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26234971,120
35%
6816:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36224411,063
33%
6816:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,8381,3833,221
11%
20416:1
รวมทั้งสิ้น15,83714,34030,177
100%
2,41313:1