สพป.ขอนแก่น เขต 5. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1141226
6%
47:1
อนุบาล 27081151
37%
179:1
อนุบาล 313395228
56%
1912:1
ระดับปฐมวัย217188405
14%
4010:1
ประถมศึกษาปีที่ 1157161318
13%
2314:1
ประถมศึกษาปีที่ 2197175372
16%
2217:1
ประถมศึกษาปีที่ 3194182376
16%
2316:1
ประถมศึกษาปีที่ 4229231460
19%
2320:1
ประถมศึกษาปีที่ 5207225432
18%
2319:1
ประถมศึกษาปีที่ 6196227423
18%
2318:1
ระดับประถมศึกษา1,1801,2012,381
79%
13717:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1372158
27%
415:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2414081
38%
420:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3403373
34%
418:1
มัธยมศีกษาตอนต้น11894212
7%
1218:1
รวมทั้งสิ้น1,5151,4832,998
100%
18916:1