สพป.ขอนแก่น เขต 5. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 19716
7%
53:1
อนุบาล 2504797
44%
156:1
อนุบาล 34960109
49%
157:1
ระดับปฐมวัย108114222
16%
356:1
ประถมศึกษาปีที่ 17072142
16%
159:1
ประถมศึกษาปีที่ 26960129
15%
159:1
ประถมศึกษาปีที่ 37065135
15%
159:1
ประถมศึกษาปีที่ 46175136
15%
159:1
ประถมศึกษาปีที่ 59074164
19%
1511:1
ประถมศึกษาปีที่ 68983172
20%
1511:1
ระดับประถมศึกษา449429878
65%
9010:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1514394
37%
519:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2582987
34%
517:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3522476
30%
515:1
มัธยมศีกษาตอนต้น16196257
19%
1517:1
รวมทั้งสิ้น7186391,357
100%
14010:1