สพป.ขอนแก่น เขต 5. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1161329
9%
65:1
อนุบาล 27566141
45%
1410:1
อนุบาล 38066146
46%
1510:1
ระดับปฐมวัย171145316
17%
359:1
ประถมศึกษาปีที่ 1107107214
16%
1613:1
ประถมศึกษาปีที่ 211392205
16%
1613:1
ประถมศึกษาปีที่ 3120101221
17%
1614:1
ประถมศึกษาปีที่ 4131120251
19%
1616:1
ประถมศึกษาปีที่ 5116101217
16%
1614:1
ประถมศึกษาปีที่ 612286208
16%
1613:1
ระดับประถมศึกษา7096071,316
69%
9614:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16646112
40%
619:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2343569
25%
612:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3584199
35%
617:1
มัธยมศีกษาตอนต้น158122280
15%
1816:1
รวมทั้งสิ้น1,0388741,912
100%
14913:1