สพป.ขอนแก่น เขต 5. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1171633
8%
57:1
อนุบาล 210395198
48%
1612:1
อนุบาล 310674180
44%
1611:1
ระดับปฐมวัย226185411
19%
3711:1
ประถมศึกษาปีที่ 112299221
15%
1812:1
ประถมศึกษาปีที่ 2127120247
16%
1814:1
ประถมศึกษาปีที่ 3123112235
15%
1813:1
ประถมศึกษาปีที่ 4144134278
18%
1815:1
ประถมศึกษาปีที่ 5131140271
18%
1815:1
ประถมศึกษาปีที่ 6128143271
18%
1716:1
ระดับประถมศึกษา7757481,523
70%
10714:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1573491
39%
423:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2432871
30%
418:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3403474
31%
419:1
มัธยมศีกษาตอนต้น14096236
11%
1220:1
รวมทั้งสิ้น1,1411,0292,170
100%
15614:1