สพป.ขอนแก่น เขต 5. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 17411
3%
111:1
อนุบาล 27372145
45%
1510:1
อนุบาล 38481165
51%
1511:1
ระดับปฐมวัย164157321
21%
3110:1
ประถมศึกษาปีที่ 19275167
16%
1511:1
ประถมศึกษาปีที่ 28467151
15%
1510:1
ประถมศึกษาปีที่ 37372145
14%
1510:1
ประถมศึกษาปีที่ 4112106218
21%
1515:1
ประถมศึกษาปีที่ 58177158
15%
1511:1
ประถมศึกษาปีที่ 69889187
18%
1512:1
ระดับประถมศึกษา5404861,026
66%
9011:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1394079
37%
420:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2412768
32%
417:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3462268
32%
417:1
มัธยมศีกษาตอนต้น12689215
14%
1218:1
รวมทั้งสิ้น8307321,562
100%
13312:1