สพป.ขอนแก่น เขต 5. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 16274136
21%
915:1
อนุบาล 2112107219
34%
1218:1
อนุบาล 3137146283
44%
1420:1
ระดับปฐมวัย311327638
21%
3518:1
ประถมศึกษาปีที่ 1181158339
15%
1621:1
ประถมศึกษาปีที่ 2188155343
15%
1523:1
ประถมศึกษาปีที่ 3187177364
16%
1623:1
ประถมศึกษาปีที่ 4259199458
20%
1727:1
ประถมศึกษาปีที่ 5220213433
19%
1725:1
ประถมศึกษาปีที่ 6166205371
16%
1722:1
ระดับประถมศึกษา1,2011,1072,308
76%
9824:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1161531
30%
216:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2131831
30%
216:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3202040
39%
220:1
มัธยมศีกษาตอนต้น4953102
3%
617:1
รวมทั้งสิ้น1,5611,4873,048
100%
13922:1