ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกุดแคนประชาสรรค์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050199505921040050592
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดแคนประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)BANKUDCANPRASASAN
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดแคน
ตำบลทุ่งชมพู
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
089-0417010kudkanpachasan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7728234
Longitude
102.5210431
Tabe 3
Tab 5