สพป.ขอนแก่น เขต 5.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1274256530
9%
797:1
อนุบาล 21,2991,1852,484
43%
24410:1
อนุบาล 31,4951,2962,791
48%
25311:1
ระดับปฐมวัย3,0682,7375,805
19%
57610:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,7301,6183,348
15%
27312:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,8141,5913,405
15%
27113:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,8391,7033,542
16%
27313:1
ประถมศึกษาปีที่ 42,1051,9994,104
19%
27815:1
ประถมศึกษาปีที่ 52,0501,9534,003
18%
27714:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,9001,8333,733
17%
27414:1
ระดับประถมศึกษา11,43810,69722,135
71%
1,64613:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16605001,160
34%
6817:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26454491,094
32%
6816:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36424721,114
33%
6916:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,9471,4213,368
11%
20516:1
รวมทั้งสิ้น16,45314,85531,308
100%
2,42713:1