สพป.ขอนแก่น เขต 5.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1286278564
9%
787:1
อนุบาล 21,3751,1922,567
43%
24710:1
อนุบาล 31,4731,3622,835
48%
25111:1
ระดับปฐมวัย3,1342,8325,966
19%
57610:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,7871,5753,362
15%
27112:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,8191,6563,475
15%
27213:1
ประถมศึกษาปีที่ 32,0681,9654,033
18%
28014:1
ประถมศึกษาปีที่ 42,0321,9213,953
18%
27714:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,9121,8423,754
17%
27414:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,9701,9833,953
18%
27614:1
ระดับประถมศึกษา11,58810,94222,530
71%
1,65014:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16614591,120
34%
6816:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26554821,137
34%
6916:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36094591,068
32%
7015:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,9251,4003,325
10%
20716:1
รวมทั้งสิ้น16,64715,17431,821
100%
2,43313:1