สพป.ขอนแก่น เขต 5. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1101222
8%
64:1
อนุบาล 24659105
40%
157:1
อนุบาล 37166137
52%
159:1
ระดับปฐมวัย127137264
18%
367:1
ประถมศึกษาปีที่ 16763130
14%
159:1
ประถมศึกษาปีที่ 26961130
14%
159:1
ประถมศึกษาปีที่ 36177138
15%
159:1
ประถมศึกษาปีที่ 48974163
18%
1511:1
ประถมศึกษาปีที่ 59384177
19%
1512:1
ประถมศึกษาปีที่ 68893181
20%
1512:1
ระดับประถมศึกษา467452919
63%
9010:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1642993
34%
519:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2512576
28%
515:1
มัธยมศึกษาปีที่ 35945104
38%
521:1
มัธยมศีกษาตอนต้น17499273
19%
1518:1
รวมทั้งสิ้น7686881,456
100%
14110:1