สพป.ขอนแก่น เขต 5. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1241943
20%
114:1
อนุบาล 2444387
40%
156:1
อนุบาล 3385088
40%
166:1
ระดับปฐมวัย106112218
14%
425:1
ประถมศึกษาปีที่ 18989178
17%
1611:1
ประถมศึกษาปีที่ 29267159
16%
1610:1
ประถมศึกษาปีที่ 37882160
16%
1610:1
ประถมศึกษาปีที่ 49991190
19%
1612:1
ประถมศึกษาปีที่ 58281163
16%
1610:1
ประถมศึกษาปีที่ 667104171
17%
1511:1
ระดับประถมศึกษา5075141,021
68%
9511:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1534295
35%
424:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2534295
35%
424:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3502878
29%
420:1
มัธยมศีกษาตอนต้น156112268
18%
1222:1
รวมทั้งสิ้น7697381,507
100%
14910:1