สพป.ขอนแก่น เขต 5. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 17880158
23%
918:1
อนุบาล 2124124248
37%
1319:1
อนุบาล 3143125268
40%
1321:1
ระดับปฐมวัย345329674
22%
3519:1
ประถมศึกษาปีที่ 1185145330
14%
1522:1
ประถมศึกษาปีที่ 2186168354
15%
1524:1
ประถมศึกษาปีที่ 3245188433
19%
1725:1
ประถมศึกษาปีที่ 4223209432
19%
1725:1
ประถมศึกษาปีที่ 5176209385
17%
1723:1
ประถมศึกษาปีที่ 6193205398
17%
1822:1
ระดับประถมศึกษา1,2081,1242,332
75%
9924:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1141731
30%
216:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2192140
38%
220:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3171633
32%
217:1
มัธยมศีกษาตอนต้น5054104
3%
617:1
รวมทั้งสิ้น1,6031,5073,110
100%
14022:1