คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version 2020.07