สพป.ขอนแก่น เขต 5.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1286279565
10%
787:1
อนุบาล 21,3691,1802,549
43%
24810:1
อนุบาล 31,4651,3602,825
48%
25111:1
ระดับปฐมวัย3,1202,8195,939
19%
57710:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,7931,5743,367
15%
27112:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,8241,6573,481
15%
27213:1
ประถมศึกษาปีที่ 32,0611,9654,026
18%
28014:1
ประถมศึกษาปีที่ 42,0371,9243,961
18%
27714:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,9141,8443,758
17%
27414:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,9741,9773,951
18%
27714:1
ระดับประถมศึกษา11,60310,94122,544
71%
1,65114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16714601,131
33%
6817:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26784861,164
34%
6917:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36204651,085
32%
7016:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,9691,4113,380
11%
20716:1
รวมทั้งสิ้น16,69215,17131,863
100%
2,43513:1