ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050245506431040050643
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังขอนแดง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Wangkhorndang School
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังขอนแดง
ตำบลหนองกุงธนสาร
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
043-260340tharworn_thamwong@hotmail.combanwangkhondang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6452
Longitude
102.4079
Tabe 3
Tab 5