ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050244506421040050642
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
ชื่อ (อังกฤษ)BanKoksahagornthepruksa
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกสหกรณ์
ตำบลหนองกุงธนสาร
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
043 260182tong.suphaphorn@gmail.comkoksahakorn.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.674817
Longitude
102.4574225
Tabe 3
Tab 5