ข้อมูลสถานศึกษา
โนนศิลาโนนม่วงวิทยา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050241505811040050581
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โนนศิลาโนนม่วงวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Nonsilanonmuangwittaya
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนศิลา
ตำบลหนองกุงเซิน
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
043-260282nonsilanonmuangwittaya@hotmail.comnonsila.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6189714
Longitude
102.5162476
Tabe 3
Tab 5