ข้อมูลสถานศึกษา
หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050239506441040050644
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)Nongkungsernnongnopatthana
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองกุงเซิน
ตำบลหนองกุงเซิน
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0nnp240@hotmail.comnongkungsoen.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.634
Longitude
102.5324
Tabe 3
Tab 5