ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโคกไร่
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050237506301040050630
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกไร่
ชื่อ (อังกฤษ)BANCOKRAI
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกไร่
ตำบลสงเปือย
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
--kokrai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.61057012
Longitude
102.3831038
Tabe 3
Tab 5