ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านอ่างศิลา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050236506341040050634
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอ่างศิลา
ชื่อ (อังกฤษ)Angsila School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านอ่างศิลา
ตำบลสงเปือย
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43291979angsila.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6159717
Longitude
102.3936276
Tabe 3
Tab 5