ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050208506041040050604
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongyanglannongtum school
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองย่างแลน
ตำบลนาชุมแสง
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43041229lantum55@thaimail.comnongyanglan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5979
Longitude
102.3148
Tabe 3
Tab 5