ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาชุมแสง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050206506021040050602
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาชุมแสง
ชื่อ (อังกฤษ)NACHUMSANG
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาชุมแสง
ตำบลนาชุมแสง
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
043 458 250nachumsang9@gmail.comnachumsang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.60745704
Longitude
102.3467927
Tabe 3
Tab 5