ข้อมูลสถานศึกษา
หนองโพนนาหม่อ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050193505851040050585
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองโพนนาหม่อ
ชื่อ (อังกฤษ)Nongphonenamor
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองโพน
ตำบลกุดขอนแก่น
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
896202193Nongphonnamor@hotmail.comnongponnamoa.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5819
Longitude
102.4742
Tabe 3
Tab 5