ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050192505841040050584
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเลิงแสง
ชื่อ (อังกฤษ)banlerngsang
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านเลิงแสง
ตำบลกุดขอนแก่น
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43260339ls.kkn5@hotmail.comloengsang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5809143
Longitude
102.491343
Tabe 3
Tab 5