ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050143508181040050818
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม
ชื่อ (อังกฤษ)Nonghai-Wongkhonyom
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองไฮ
ตำบลนาจาน
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
864506233-bannonghai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6984202
Longitude
102.1847927
Tabe 3
Tab 5