ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050123502531040050253
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
ชื่อ (อังกฤษ)nonsaatschool
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสะอาด
ตำบลหนองไผ่
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43312461nonsaat @gmail.co.thnonsa-at.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5329
Longitude
102.1282
Tabe 3
Tab 5