ข้อมูลสถานศึกษา
ก้องอุดมวิทยาคาร
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050108502751040050275
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ก้องอุดมวิทยาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)KONGUDOMWITTAYAKAN
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านโสกก้อง
ตำบลวังหินลาด
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
kongudom.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.638645
Longitude
102.1092825
Tabe 3
Tab 5