ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050090502921040050292
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)nongphuejumrernpattana
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองผือ
ตำบลนาเพียง
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
nongphue.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.47531635
Longitude
102.2723664
Tabe 3
Tab 5