ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านยางคำ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050059508871040050887
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยางคำ
ชื่อ (อังกฤษ)Banyangkumschool
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านยางคำ
ตำบลยางคำ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43451070yangkhum.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.4123537
Longitude
102.5387125
Tabe 3
Tab 5