ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050040508431040050843
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)nongmeknongtum noonsirapachasan
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหนองเม็ก
ตำบลบ้านกง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
nongmek55@hotmail.comnongmeg.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5235498
Longitude
102.5217136
Tabe 3
Tab 5