ข้อมูลสถานศึกษา
โคกกลางโนนคูณโนนศิลา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050032508661040050866
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โคกกลางโนนคูณโนนศิลา
ชื่อ (อังกฤษ)kokklangnonkunnonsila
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกกลาง
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
00kokklangnonkun.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.515
Longitude
102.3191
Tabe 3
Tab 5