ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050022508631040050863
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongnokkienprachaouppatum
หมู่ที่21
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองนกเขียน
ตำบลโนนทอง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
wipadatham@gmail.comnongnokkian.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.56911224
Longitude
102.4223551
Tabe 3
Tab 5